SON YAZILAR

Çalışan

Emekli

Mükellef

İşveren

Son Yazılarım

22 Mart 2018 Perşembe

Kadroya geçen taşerona ek ikramiye ve promosyon

Alo Sgk | 09:17 | | | |Kadroya geçen taşerona ek ikramiye ve promosyon

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi

2 NİSAN'DA GEÇİŞ TAMAM
Kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediye hakkına kavuşacak. 2000 TL brüt ücretli işçi, kadroya geçince 39 gün üzerinden 1858 TL ek tediye alacak. Ayrıca protokolde madde varsa promosyon da alabilecekler.

'Torba tasarı' TBMM'de kabul edildi.

Alo Sgk | 09:10 | | |


'Torba tasarı' TBMM'de kabul edildi.

Takvim Gazetesi

Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.


Turist getiren seyahat acentalarına sağlanacak destekler

Alo Sgk | 09:03 | | | | |


Turist getiren seyahat acentalarına sağlanacak destekler

Akif AKARCA -- Dr. Mehmet ŞAFAK
Dünya Gazetesi

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, “havayolu” ile ve “kuvaziyer gemi” ile ülkemize turist getiren Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli “(A) grubu seyahat acentaları”na sağlanacak desteğe ilişkin 2017/11501 ve 2017/11507 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Ücretlilerde birden fazla işveren

Alo Sgk | 08:48 | | | | |


Ücretlilerde birden fazla işveren

Bumin DOĞRUSÖZ
Dünya Gazetesi

Birden fazla işverenden alınan ücret konusu hem bu şekilde gelir elde edenler için hem de konuya ilişkin düzenlemelerde sürekli sıkıntı ve duraksama konusu olmuştur.


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alo Sgk | 08:44 | |


22 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30368

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Alo Sgk | 08:38 | | |


22 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30368

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

21 Mart 2018 Çarşamba

Yapı Ruhsatlarının Verilme Aşamasında İşyeri Bildirgesi Vermeksizin İşyerinin Otomatik SGK Tescili Yapılacaktır

Alo Sgk | 17:03 | | |


Valilikler, Belediyeler ve Ruhsat Vermeye Yetkili Diğer Kamu ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerince Verilen Yapı Ruhsatlarına İstinaden Yapı Ruhsatlarının Verilme Aşamasında İşyeri Bildirgesi Vermeksizin İşyerinin Otomatik SGK Tescili Yapılacaktır

ÖZET: 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi Kuruma verilen yetki doğrultusunda yalnızca yapı ruhsatına istinaden SGK tarafından otomatik işyeri tescili yapılacak olup, ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir.

Şirket Kuruluşunda İşyeri Bildirgesi Vermeksizin İşyerinin Otomatik SGK Tescili Yapılacaktır

Alo Sgk | 16:57 | | |


Şirket Kuruluşunda İşyeri Bildirgesi Vermeksizin İşyerinin Otomatik SGK Tescili Yapılacaktır

ÖZET: 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden SGK tarafından otomatik işyeri tescili yapılacak olup, ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir.
UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI
10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi; “Şirket kuruluşunun ticaret sicil müdürlüklerine bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.” şeklinde değiştirilmiş,

İşveren Değişse De Haklar Devam Eder

Alo Sgk | 12:32 | | | | |


İşveren Değişse De Haklar Devam Eder

Cem KILIÇ
Milliyet Gazetesi

Ekonomik ihtiyaçlar doğrultu-sunda işverenler iş yerlerini satıp devredebiliyorlar. Çalışanların çoğu zaman bu devirden haberleri dahi olmuyor. Öğrendiklerinde ise acaba kıdeme bağlı haklarım ne olacak sorusu akıllarına takılıyor. Alt işverenlerde ise önceki alt işveren devir dahi yapmadan yerini yenisine bırakıyor. Çalışanlar için bu durum daha kaygı verici olabiliyor. Özellikle ihaleleri alamayan şirketler, yerini başka şirketlere bırakıyor ve çalışanlar ihaleyi yeni alan şirketle çalışmalarını sürdürüyor.

Yurtdışı çalışmayı borçlanmak için yapılması gerekenler

Alo Sgk | 12:28 | | | | | | |


Yurtdışı çalışmayı borçlanmak için yapılması gerekenler

Ekrem SARISU
Posta Gazetesi

Soru: Aralık 2009’dan Temmuz 2011’e kadar yaklaşık 2.5 yıl Japonya’da kardeşimin restoranında çalıştım. Bu süreyi borçlanabilir miyim? Bunun için ne yapmam gerekir? ● Eyüp YILDIRIM