SON YAZILAR

Çalışan

Emekli

Mükellef

İşveren

Son Yazılarım

17 Şubat 2018 Cumartesi

630 gün eksiğinizi SSK ile tamamlayıp Emekli Sandığı'ndan emekli olabilirsiniz

Alo Sgk | 09:29 | | | | | |


630 gün eksiğinizi SSK ile tamamlayıp Emekli Sandığı'ndan emekli olabilirsiniz

Ekrem SARISU
Posta Gazetesi

Soru: 8 Mayıs 1970 doğumluyum. Temmuz 1994- Mart 1995 arasında 8 ay askerlik yaptım. Eylül 1995- Temmuz 1996 arasında 330 gün SSK’lı olarak öğretmenlik yaptım. 16 Eylül 1996’da MEB’de öğretmen olarak göreve başladım. 12 Ocak 2018 tarihinde kamu görevinden çıkarıldım. SSK’lı bir iş bulabilirsem çalışayım mı? Alabileceğim en yüksek emekli maaşını almak için ne yapmalıyım? ● Ahmet HACIÖMEROĞLU

Temerrüt davalarında alacak miktarı

Alo Sgk | 09:25 | | |


Temerrüt davalarında alacak miktarı

Ahmet ARSLAN
Dünya Gazetesi

Gerek özel sektör işletmeleri arasında gerekse kamu idareleri ile gerçek veya tüzel kişilerle arasında mal ve hizmet alışverişinden kaynaklanan ve borçlunun borcunu tam veya zamanında ödememesi (borçlunun temerrüdü) nedeniyle dava konusu yapılan alacak miktarı dava süreçlerinin uzaması nedeniyle önemli ölçüde değer kaybına uğramaktadır. Söz konusu kaybın telafi edilebilmesi açısından mahkemelerce alacağın asıl miktarına (anapara) ilave olarak kanuni faiz ödenmesi yönünde hüküm verilmektedir. Bununla birlikte, ödenmesine hükmedilen söz konusu faiz tutarı dava konusu alacağın alacaklı açısından uğradığı kaybı telafi edecek yeterlilikte bulunmamaktadır. Aşağıda irdeleyeceğimiz Anayasaya Mahkemesi’nin bireysel başvuruya ilişkin emsal kararı ile Yargıtay’ın bazı içtihatları bu konuyu açıklığa kavuşturmamız açısından oldukça önem arz etmektedir.

Elektronik hizmet sunucularına özel KDV mükellefiyeti

Alo Sgk | 09:19 | | | | |Elektronik hizmet sunucularına özel KDV mükellefiyeti

Numan EMRE ERGİN
Dünya Gazetesi

7061 sayılı Torba Yasa ile KDV Kanunu’nun 9. maddesine “Şu kadar ki Türkiye’de ikametgahı, işyeri kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yeklidir.” ifadesi eklenmişti. Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı 31.01.2018 tarihli RG’de yayımlanan 17 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile uygulamayı yönlendirecek açıklama ve düzenlemelerde bulundu.

Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin KDV indirimi

Alo Sgk | 09:16 | | | | | |


Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin KDV indirimi

Fedai AYDIN
Dünya Gazetesi

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Alo Sgk | 09:11 | |


17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30335

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)

Alo Sgk | 09:08 | |


17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30335

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 2)

Bordro Ve Ücret Hesap Pusulasında Çalışanın İmzasının Alınması Zorunluluğu

Alo Sgk | 09:00 | | | | | |Bordro Ve Ücret Hesap Pusulasında Çalışanın İmzasının Alınması Zorunluluğu

Av. Esma GÜLBENK
Gülbenk Müşavirlik


5510 sayılı Kanun 102/1-e-5. Maddesi’nde “İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz” hükmü yer almaktadır.

Resmi Gazete - 17 Şubat 2018 Tarihli ve 30335 Sayılı Resmî Gazete

Alo Sgk | 08:56 |

16 Şubat 2018 Cuma

Bağlanmış Olan Ölüm Gelirinin Kesilmesi

Alo Sgk | 13:12 | | | | | |


Bağlanmış Olan Ölüm Gelirinin Kesilmesi

Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
myavuz2@sgk.gov.tr


Kimlere ölüm geliri bağlanır?     

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu yahut bunlara bağlı nedenlerden ötürü ölen sigortalıların ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölen sigortalıların eş, çocuk, ana ve babasına ölen sigortalı için belirli bir sigortalılık süresi veya prim ödeme gün şartı aranmaksızın sigortalının aylık kazancının % 70'i,ölüm geliri bağlanmaktadır.

İş güvenliğini herkes öğrenecek

Alo Sgk | 13:04 | | | |


İş güvenliğini herkes öğrenecek

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuata göre bütün çalışanlara verilmesi gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği eğitimini kamu ve özel sektörde çalışan memurlar, işçiler, gemi adamları, gazeteciler gibi bir çok çalışan kesimin alması gerekiyor. Bu eğitimin çalışanlara verilmesinden işveren sorumludur. Devlet kurumlarında ise ilgili idare sorumludur.