24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Damga Vergisi Kanununa ekinde Ücretlerdeki Damga Vergisi Oranı %15 oranında artırılarak (Binde 7,59) olmuştur.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) Ekinde Yer Alan Maaş ve Ücretlerle İlgili Kısım Aşağıda Yer Almaktadır.

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar, (Binde 7,59)

 

Kaynak: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)

Eki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130101-2-1.doc