• Mehmet Ali

    Gebe ve Emziren Kadın Çalıştırma Esaslarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Etkili Oluyor / Vedat İLKİ

    - 21 Ağustos 2013

  • Facebook’da Paylaş

vedatilki Vedat İLKİ ► 16/08/2013 Tarihli RG yönetmelik yayınlanarak gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağı belirlenmiştir.

TANIMLAMALAR:

Gebe çalışan: Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini bilgilendiren çalışanı ifade eder.

Emziren çalışan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışanı ifade eder.

Yeni doğum yapmış çalışan: Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren çalışanı ifade eder.

 

İŞVERENİN BURADA DİKKATİNİ ÇEKİYORUZ

Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir.

O halde hamile çalışanlar derhal işverene bilgi verecekler,emzirme halinde işverenin bilgisi olacaktır.

İşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Burada Yönetmelik EK-I Esasları dikkate alınır;

1.)      Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe veya emziren çalışanın çalışma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir.

2.)      Dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir.

3.)      Yüksekte çalışmalarda, gebe çalışanın çalışma yerlerinin platform, merdiven gibi yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler yapılır.

4.)      Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır.

5.)      Çalışma saatleri ve çalışma hızı uygun hale getirilir.

6.)      Stres önlemi alınır.

7.)      Ayakta çalışsa bile oturması sağlanır.

8.)      Sigarasız,dumansız ortam sağlanır.

9.)      Dinlenme imkanları sağlanır.

10.)   Sıklıkla tuvalet ihtiyaçları olduğundan bu konuda hoşgörülü davranılır.

11.)   Hijyenik şartlar sağlanır.

12.)   Yeme ,içme şartları yerine getirilir.

13.)   Fiziksel etkenlere karşı önlem alınır.

14.)   Biyolojik ve Kimyasal etkenlere karşı önlemler alınır.

15.)   Gebe veya emziren çalışanların kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde elle taşıma, yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları yasaktır. Bu tür işlerde risk değerlendirmesi yapılır, gerektiğinde iş değişikliği sağlanır.

16.)   Kişisel koruyucu donanımlar gebe veya emziren çalışanı tam koruyacak şekilde vücuduna uygun olmalı, bu kişilerin hareketlerine engel olmamalı ve vücut ölçüleri değiştikçe yenileri temin edilir. Uygun koruyucu sağlanamadığı durumlarda çalışan bu işlerde çalıştırılamaz.

İşveren, işyerindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve süresini Yönetmelikte yer alan  EK-II ve EK-III’teki etkenler, süreçler, çalışma koşulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan işleri de;

a) sağlık ve güvenlik risklerinin, gebe veya emziren çalışanlar üzerindeki etkilerini belirlemek

b) alınacak önlemleri kararlaştırmak üzere değerlendirir. Bu değerlendirmede kişisel olarak çalışanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır.

 

Gebe veya emziren çalışan, işyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir.

İŞVEREN DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA GÖRE HAREKET EDER:

Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalışan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalışanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında işveren, ilgili çalışanın çalışma koşullarını yada  çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiştirir.

Çalışma koşullarının yada  çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, işveren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır.

Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

 

GECE ÇALIŞMASI YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENECEKTİR:

1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

2) Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

 

ÇALIŞMA SAATİ ESASI:

Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

ANALIK VE SÜT İZNİ:

Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

GEBE ÇALIŞANA PERİYODİK MUAYENE ÜCRETLİ İZİNLE SAĞLANIR:

Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

RAPORLA ÇALIŞTIRILACAKTIR:

Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz.

İPC:

30 26/1-n İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak)

1.078,00

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

 

 Kaynak : AliTezel.Com