SON YAZILAR

7 Nisan 2015 Salı

Tazminatlı Olarak İşten Ayrılan İşçinin Yeniden Çalışması Tazminatını Kaybettirir mi?

Alo Sgk | 09:07 | | | | | | | | | |
Şevket Tezel

1475 sayılı İş Kanunu iş akdinin hangi hallerde feshinde işçi için kıdem tazminatı hakkının doğacağını açıkça ortaya koymuş bulunuyor.


İşten Tazminatlı Olarak Ayrılmak
Buna göre kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi hali ile kadın olsun erkek olsun sigortalılığa ilk defa 08.09.1999 tarihinden önce başlayan sigortalıların en az 15 yıl ve 3600 gün koşullarını sağlamış bulunuyorken yaşı çalışmadan bekleme düşüncesiyle işten ayrılmaları durumunda iş sözleşmelerini kendileri feshetmiş olsalar bile kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılmaları mümkün bulunuyor.  
Bu işçilerin fesih aşamasında iradelerinin işverence kabul edilmesi, işverene ihbar süresi tanımaları zorunlu olmadığı gibi yaygın kanaatin aksine yeniden işe başlamaları durumunda aldıkları tazminatı iade etmeleri de gerekmiyor.

Evlenerek Ayrılanın Kıdem Tazminatı
Nitekim Yargıtay 2012/10999 Esas ve 2014/16076 Karar sayılı kararında 
"Kadın işçinin, iş sözleşmesini evlilik nedenine dayalı olarak feshine rağmen başka bir işte çalışmaya başlamasının yasal hakkın kötüye kullanımı olup olmadığı her bir somut olay yönünden ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Evliliğin kadına yüklediği toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak yasada belirtilen fesih hakkı tanınmıştır. Çalışma hayatının evlilikle birlikte gereği gibi yürütülemeyeceği düşüncesi, aile birliğinin korunması ve kadının aile ile ilgili görevleri, yasakoyucuyu bu doğrultuda bir düzenlemeye yöneltmiştir. Bununla birlikte Anayasal temeli olan çalışma hak ve hürriyetinin ortadan kaldırılması düşünülemez. Kadın işçinin evlilik nedenine bağlı feshinin ardından kısa bir süre sonra yeniden çalışmasının gerekleri ortaya çıkmış olabilir. Hatta kadın işçi evlilik nedenine dayalı feshin ardından ara vermeksizin başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir ve bu durum evliliğin kadına yüklediği görevlerin yerine getirilmesi noktasında daha olumlu sonuçlar doğurabilir."
hükmünü verirken evlilik nedeniyle işten ayrılan ve tazminat talep eden işçinin başka bir işyerinde kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesinin doğrudan yasanın verdiği hakkı suiistimal etmek olarak değerlendirilemeyeceğini, her durum için ayrı değerlendirmekle birlikte devam ettiği yeni işin şartları itibariyle evlilikle iş hayatını birlikte sürdürmeye daha uygun olabileceğinin üzerinde durmayı salık veriyor. 

15 yıl/3600 Günle Ayrılanın Kıdem Tazminatı
Benzer biçimde 15 yıl ve 3 bin 600 gün şartlarını sağlayarak yaşı dolduruncaya kadar çalışmaya devam etmek istemediği gerekçesiyle kıdem tazminatlı olarak işten ayrılan işçinin ilk işten ayrıldıktan sadece üç gün sonra başka bir işyerinde yeniden işe başlayan bir başka işçi için verdiği kararda da Yüksek Mahkeme "(22. H.D. 2012/10954 Esas ve 2013/909 Karar, 22. H.D. 2013/5126 Esas, 2014/4622 Karar) sayılı kararlarında "Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkım kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır." diyerek  yeniden işe başladığı gerekçesiyle evvelce ödenen kıdem tazminatının iadesi istemini reddetmiş bulunuyor.
Yani Yüksek Mahkemeye göre kadın işçinin evlenme nedeniyle veya kadın işçi olsun erkek işçi olsun 15 yıl/3600 gün şartlarını tamamlayarak yaşı bekleme amacıyla işten ayrıldıktan sonra başka bir işyerinde işe başlamış olmalarının önceki işyerinden almış oldukları kıdem tazminatlarını iade etmelerini gerektirir bir husus olarak değerlendirilmiyor.