SON YAZILAR

14 Mart 2016 Pazartesi

5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesi ile emeklilik uygulamalarında meydana gelen değişiklikler

Alo Sgk | 11:25 | | | | |

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı   : 98547999/3489562                                                                                04/03/2016
Konu : 5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesi ile
            emeklilik uygulamalarında meydana gelen değişiklikler.

            


GENEL YAZI


Bilindiği üzere; 04/04/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Kanunun 56 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 63 üncü madde eklenmiştir.
          6645 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna geçici 63 üncü maddenin eklenmesi sonucunda emeklilik mevzuatında meydana gelen değişiklikler ile sürekli iş göremezlik geliri bağlama işlemlerinde tereddüt edilen hususlar ve uygulama değişiklikleri aşağıda açıklanmıştır.

            1. 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 63 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİ 4/1-(b) KAPSAMINDA HİZMETİ DURDURULAN SİGORTALILARIN 4/1-(a) VE 4/1-(b) KAPSAMINDA GELİR/AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ
            6645 sayılı Kanun ile  5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 63 üncü madde;
            “Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden ay başı itibarıyla yeniden başlatılır.
            Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.
            Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 01/01/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.
            Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

          Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”
hükmünü amirdir.
Buna göre; 23/04/2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesi gereğince, Kurumumuza 30/04/2015 tarihi itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların, bu sürelere ilişkin borçlarını 01/05/2015 tarihinden itibaren üç ay içinde ödememeleri ya da ilgili mevzuat çerçevesinde yapılandırmamaları halinde prim ödemesi bulunmayan sigortalıların tescil tarihi, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla sigortalılıkları durdurulacak, durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyecektir. Bununla birlikte, bu şekilde sigortalılığı durdurulmuş olan sigortalılardan, 4/1-(b) kapsamında çalışması devam edenlerin sigortalılıkları 01/05/2015 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.
            Öte yandan, sonraki bir tarihte sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde bu madde çerçevesinde durdurulmuş olan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilebilecek ve hesaplanan borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde tamamen ödenmesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilebilecek ve ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılacaktır.
            Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde sürekli iş göremezlik geliri, 20 nci maddesinde ölüm geliri, 26 ncı maddesinde malullük aylığı, 28 inci maddesinde yaşlılık aylığı ve 32 nci maddesinde ölüm aylığı bağlanabilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olmasının zorunlu olduğu,
           Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının başlangıcını belirleyen 54 üncü, 57 nci ve 62 nci maddelerinde ise; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen hizmetlerle birlikte Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen hizmetlerin, prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılacağı ve aylığın bu tarihi takip eden ay başından itibaren başlayacağı,
            öngörülmüştür.
            Ancak, anılan Yönetmeliğin 41 inci maddesinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için sigortalının 4/1-(b) kapsamında geçen sigortalılıkları nedeniyle, genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerektiği hüküm altına alınmış, 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelgede de, gelirin başlangıç tarihinde kendi sigortalılığından dolayı genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin borcu bulunan 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların gelir başlangıç tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı, ancak borçları tahsil edilmeksizin gelir bağlama işleminin sonuçlandırılmayacağı talimatlandırılmıştır.
            Söz konusu kanun maddeleri ve buna ilişkin ikincil mevzuat göz önünde bulundurulduğunda, 6645 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 63 üncü madde gereğince 4/1-(b) kapsamında geçen sigortalılıklarını durdurmak için Kurumumuza müracaat eden veya durdurma işlemi Kurumca resen yapılan 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerinden maddenin yürürlük tarihinden önce tahsis talebinde bulunup talepleri reddedilen veya henüz aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmamış olanlar ile aylık bağlama işlemi yapılıp, bağlanmış aylıkları daha sonra durdurulan, kesilen veya iptal edilenler için uygulamanın usul ve esasları 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılar için aylık türüne göre aşağıda açıklanmıştır.

1.1. Malullük veya Yaşlılık Aylığı Talebinde Bulunup Henüz Aylık Bağlama İşlemi Sonuçlandırılmamış Olanlar
  4/1-(a) Kapsamındaki Sigortalılar
5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 23/04/2015 tarihinden önce Kurumumuzdan 4/1-(a) kapsamında malullük veya yaşlılık aylığı talebinde bulunup tahsis talep tarihi itibarıyla;
- 4/1-(a) kapsamındaki mevcut hizmetleriyle aylığa hak kazanmakla birlikte 4/1-(b) kapsamında hizmeti ve buna ilişkin prim borcu bulunan veya,
- 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetleriyle aylığa hak kazanmış olmakla birlikte söz konusu sürelere ait prim borcu bulunanlardan,
4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıklarına ilişkin prim borcu nedeniyle henüz aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmamış olup geçici 63 üncü maddeden yararlanmak isteyen sigortalıların 23/04/2015-31/07/2015 tarihleri arasında Kuruma başvuruda bulunması halinde, aylıkları yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın geçici 63 üncü maddeden yararlanma talep tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.
Bunlardan, 5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesi kapsamında 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığın durdurulması işlemi 01/08/2015 tarihi itibarıyla Kurumca resen yapılmış olanların bu tarihten sonra müracaatları halinde ise, aylıkları 01/08/2015 tarihini takip eden ay başından başlatılacaktır.
4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalılar
Kurumumuzdan 23/04/2015 tarihinden önce 4/1-(b) kapsamında malullük/yaşlılık aylığı talebinde bulunup tahsis talep tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle talepleri reddedilenlerden, geçici 63 üncü madde uygulamasından yararlanan sigortalılardan yeni bir tahsis talep dilekçesi alınacak ve aylıkları taleplerini takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.
Diğer taraftan, geçici 63 üncü madde uygulanmasında, anılan maddeden yararlanan 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıkları 30/04/2015 tarihinde durdurulacak olmakla birlikte bunlardan 4/1-(b) kapsamında faaliyeti devam edenlerin sigortalılıkları 01/05/2015 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.

            1.1.1. 01/05/2015 Tarihi İtibarıyla 4/1-(b) Kapsamında Sigortalılıkları Devam Etmeyenler
  4/1-(a) Kapsamındaki Sigortalılar
23/04/2015 tarihinden önce malullük veya yaşlılık aylığı talebinde bulunup, talep tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borçları nedeniyle aylık bağlama işlemi gerçekleştirilemeyenlerden, geçici 63 üncü madde gereği 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıklarını; 30/04/2015 tarihi itibarıyla durdurup 01/05/2015 tarihi itibarıyla devam ettirmeyen 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıların malullük ve yaşlılık aylıkları, yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın;
- 23/04/2015-31/07/2015 süresinde geçici 63 üncü maddeden yararlanma müracaatında bulunanların müracaat tarihlerini,
- 01/08/2015 tarihinden itibaren müracaatta bulunanların ise, 01/08/2015 tarihini,
takip eden ay başından başlatılacaktır.
Diğer taraftan, 23/04/2015-31/07/2015 süresinde ilk defa malullük veya yaşlılık aylığı talebinde bulunmakla birlikte tahsis talep tarihi ile 31/07/2015 tarihi arasında geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebinde bulunmuş olanların aylıkları tahsis talep tarihini takip eden ay başından, anılan tarih aralığında tahsis talebi olmakla birlikte geçici 63 üncü maddeden yararlanma müracaatında bulunmaması nedeniyle 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı 01/08/2015 tarihinde Kurumca resen durdurulanların aylıkları ise yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın 01/08/2015 tarihini takip eden ay başından başlatılacaktır.
  Örnek 1: En son özel sektörde çalışmakta iken 4/1-(a) kapsamındaki işinden ayrılarak aylık bağlanması için gerekli koşulları yerine getirerek 30/11/2014 tarihinde malullük aylığı talebinde bulunan sigortalının, 01/05/2000-23/8/2003 tarihleri arasında 4/1-(b) kapsamında sigortalılığının ve bu sürelere ilişkin prim borcunun bulunması nedeniyle aylık bağlama işlemi gerçekleştirilememiştir. Sigortalının, 02/05/2015 tarihinde Kurumumuza verdiği dilekçe ile geçici 63 üncü maddeden yararlanmak istemesi üzerine 4/1-(b) kapsamında geçen sigortalılığı durdurulmuş olup, adı geçenin malullük aylığı yeni bir tahsis talebi alınmaksızın geçici 63 üncü maddeden yararlanma talep tarihini takip eden ay başından (01/06/2015) başlatılacaktır.
  Örnek 2: 4/1-(a) kapsamında kamu sektörüne ait işyerinden ayrılarak 14/04/2015 tarihinde yaşlılık sigortası yönünden tahsis talebinde bulunan sigortalının 4/1-(a) kapsamında geçen hizmetleri ile aylığa hak kazandığı tespit edilmiş olmakla beraber, 01/08/1998-31/12/1999 süresinde 4/1-(b) kapsamında geçen 510 gün hizmetine karşılık prim borcu olduğu anlaşıldığından aylık bağlama işlemi gerçekleştirilememiştir. Ancak, sigortalı, 28/04/2015 tarihinde geçici 63 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunmuş olup, yaşlılık aylığı yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın geçici 63 üncü maddeden yararlanma talep tarihini takip eden ay başından (15/05/2015) başlatılacaktır.
            Örnek 3: En son özel sektörde çalışmakta iken 15/01/2015 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan 4/1-(a) sigortalısının 4/1-(b) kapsamında 1200 gün hizmeti bulunmakla birlikte talep tarihinde söz konusu hizmetlere ilişkin prim borcu olduğu anlaşıldığından aylık bağlama işlemi gerçekleştirilememiş ve sigortalının 23/04/2015- 31/07/2015 tarihleri arasında geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebinde bulunmaması nedeniyle 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı 01/08/2015 tarihi itibarıyla resen durdurulmuştur. Bu durumda, sigortalının aylığı Kuruma müracaatı halinde, yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın, 01/08/2015 tarihini takip eden ay başından (01/09/2015) başlatılacaktır.
  Örnek 4: 30/06/2015 tarihinde 4/1-(a) kapsamında özel sektöre ait işyerinden ayrılarak aynı tarihten itibaren yaşlılık sigortası yönünden tahsis talebinde bulunan sigortalının, 01/06/1996-31/12/1999 süresinde 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlerine karşılık prim borcunun bulunması nedeniyle aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilememiştir. Ancak, anılan sigortalı 05/07/2015 tarihinde geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebinde bulunmuş olup, yaşlılık aylığı yeni bir tahsis talebi alınmaksızın talep tarihini takip eden ay başından (01/07/2015) başlatılacaktır.
  4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalılar
5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 23/04/2015 tarihinden önce 4/1-(b) kapsamında malullük/yaşlılık aylığı talebinde bulunup,  tahsis talep tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıklarına ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle talepleri reddedilen sigortalılardan, geçici 63 üncü maddede öngörülen (23/04/2015 ile 31/07/2015 tarihleri arasında) üç aylık sürede sigortalılığını durdurmak için Kurumumuza müracaat edenler veya bu sürelerin sonunda Kurumumuzca sigortalılıkları resen durdurulanlardan, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni bir tahsis talep dilekçesinin alınması gerekmekte olup, sigortalılara yeni tahsis talep tarihini takip eden ay başından itibaren aylık bağlanacaktır.
Örnek 1: Sigortalı, 15/10/2014 tarihinde sigortalılığını sonlandırarak emeklilik için hizmet ve yaş koşullarını yerine getirdiği 05/01/2015 tarihinde 4/1-(b) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur. Ancak yapılan kontrollerde sigortalının talep tarihi itibarıyla sigortalılığına ilişkin prim borcu bulunduğu tespit edilmiş ve buna istinaden talebi reddedilmiştir. Sigortalı 20/05/2015 tarihinde hem geçici 63 üncü maddeden yararlanma hem de aylık bağlanması talebinde bulunmuştur. Bu durumda sigortalıya tahsis talebini takip eden ay başından (01/06/2015) itibaren aylık bağlanacaktır.
Örnek 2: Sigortalılığı 01/11/1989 tarihinde başlayan 4/1-(b) sigortalısı 01/11/2014 tarihinde sigortalılığını sonlandırmış ve 1479 sayılı Kanun kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borçlarını 15/01/2015 tarihinde ödeyerek yine aynı tarihte yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur. Ancak sigortalının 01/01/1985-31/03/1986 süresinde 450 gün mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında geçen sigortalılığı nedeni ile prim borcu bulunduğu anlaşıldığından tahsis talebi reddedilmiştir. Talep tarihi itibari ile 1479 sayılı Kanuna tabi primi ödenmiş 9000 gün ve 2926 sayılı Kanuna tabi primi ödenmemiş 450 gün hizmeti bulunmaktadır. Sigortalı, 28/04/2015 tarihinde hem geçici 63 üncü maddeden yararlanma hem de aylık talebinde bulunmuştur. Sigortalının, geçici 63 üncü madde gereğince 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı durdurulduğundan aylığı yeni tahsis talep tarihini takip eden ay başı olan 01/05/2015 tarihi itibarıyla bağlanacaktır.
Örnek 3: 4/1-(b) kapsamındaki faaliyetine son veren sigortalı, 22/02/2015 tarihinde malullük aylığı talebinde bulunmuştur. Ancak Kurum kayıtlarının tetkikinde sigortalının 1990-1993 yılları arasında 4/1-(b) kapsamında daha önce bildirilmeyen 840 gün hizmeti ve buna ait prim borcu bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, sigortalının 22/02/2015 tarihindeki tahsis talebi reddedilmiştir. 01/08/2015 tarihi itibariyle 1990-1993 yılları arasında sigortalılığı resen durdurulan sigortalı, 05/09/2015 tarihinde yeniden tahsis talebinde bulunmuştur. Bu tarih itibarıyla prim ve prime ilişkin herhangi bir borcu bulunmadığından, talep tarihini takip eden 01/10/2015 tarihi itibarıyla malullük aylığı bağlanacaktır.

                1.1.2. 01/05/2015 Tarihi İtibarıyla 4/1-(b) Kapsamında Sigortalılıkları Devam Edenler
  4/1-(a) Kapsamındaki Sigortalılar
  23/04/2015 tarihinden önce malullük veya yaşlılık aylığı talebinde bulunup, talep tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borçları nedeniyle aylık bağlama işlemi gerçekleştirilemeyenlerden, geçici 63 üncü maddeden yararlanıp 30/04/2015 tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamında sigortalılıkları durdurulmakla birlikte, anılan kapsamda faaliyetine devam edenlerin sigortalılıkları 01/05/2015 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacağından, bunlardan;
  - 23/04/2015-30/04/2015 tarihleri arasında geçici 63 üncü maddeden yararlanmak için müracaat edenlerin aylıkları, 01/05/2015 tarihi itibarıyla başlatılacak, bu tarih itibarıyla sigortalılıkları devam ettiğinden, haklarında 01/05/2015-29/02/2016 tarihleri arasında sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.
  Örnek 1: 23/04/2015 tarihinden önce 4/1-(b) kapsamındaki prim borçlarından dolayı yaşlılık aylığı bağlama işlemi sonuçlandırılamayan 4/1-(a) kapsamındaki sigortalı, 27/04/2015 tarihinde geçici 63 üncü maddeden yararlanmak için müracaatta bulunmuştur. 01/05/2015 tarihinden itibaren 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı devam edecek olup, sigortalıya geçici 63 üncü maddeden yararlanmak için müracaatta bulunduğu tarihi takip eden ay başından itibaren (01/05/2015) yaşlılık aylığı bağlanacak, 01/05/2015-29/02/2016 tarihleri arasında aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.
  - 01/05/2015-31/07/2015 tarihleri arasında geçici 63 üncü maddeden yararlanmak için müracaat edenlerin aylıkları ise, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılacağından, 01/05/2015 tarihi itibarıyla yeniden başlatılan 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı geçici 63 üncü maddeye ilişkin müracaat tarihine kadar zorunlu hizmet olarak aylığın yeniden hesaplanmasında dikkate alınacak (2829 sayılı Kanun uygulaması dahil), geçici 63 üncü maddeye ilişkin müracaat tarihinden 29/02/2016 tarihine kadar 4/-(b) kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır. Diğer bir ifadeyle, geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebi tahsis talep gibi değerlendirilerek aylık, bu tarih itibarıyla yeniden hesaplanacaktır.
Örnek 2: Sigortalının, 01/06/1995 tarihinden itibaren 4/1-(b) kapsamında, 01/03/2011 tarihinden itibaren de aynı anda 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı bulunmakta olup, 28/02/2015 tarihinde 4/1-(a) kapsamında yaşlılık sigortasından tahsis talebinde bulunmuş, ancak 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlama işlemi sonuçlandırılamamıştır. Sigortalı, 02/06/2015 tarihinde geçici 63 üncü madde uygulamasından yararlanmak için müracaat etmiş olup, 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı, 30/04/2015 tarihi itibarıyla durdurulmuş, ancak anılan kapsamda faaliyetine devam ettiğinden 01/05/2015 tarihinde yeniden başlatılmıştır. Bu durumda, sigortalının, 01/05/2015-02/06/2015 süresi 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetleri zorunlu hizmet olarak 2829 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınmak suretiyle aylığın 02/06/2015 tarihinde yeniden hesaplanmasında değerlendirilecek, söz konusu sürelere ilişkin prim borçları 02/06/2015 tarihinde ödenmiş olmak kaydıyla aylık 01/07/2015 tarihi itibarıyla başlatılacak olup, sigortalı hakkında 02/06/2015-29/02/2016 tarihleri arasında sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.
- 01/08/2015 tarihinden itibaren haklarında resen geçici 63 üncü madde uygulaması yapılanların müracaatları halinde ise, aylıkları 01/09/2015 tarihinden itibaren başlatılacak, ancak 01/05/2015-31/07/2015 süresi 4/1-(b) kapsamındaki hizmetleri 01/08/2015 tarihi itibarıyla aylıklarının yeniden hesaplanmasında (2829 sayılı Kanun uygulaması dahil) dikkate alınacaktır. Bunlar hakkında, 01/08/2015-29/02/2016 tarihleri arasında sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.
Örnek 3: Örnek 2’de yer alan sigortalının müracaat tarihinin 01/08/2015 (resen geçici 63 üncü madde uygulamasından sonra) sonrası 05/09/2015 tarihi olduğu varsayıldığında, sigortalılığının devam etmesi nedeniyle, 01/05/2015-31/07/2015 süresi 4/1-(b) kapsamındaki hizmetleri aylıklarının hesaplanmasında (2829 sayılı Kanun uygulaması dahil) dikkate alınacak ve söz konusu sürelere ilişkin prim borçları 01/08/2015 tarihinde ödenmiş olmak kaydıyla aylık 01/09/2015 tarihi itibarıyla başlatılacak ve hakkında 01/08/2015-29/02/2016 tarihleri arasında sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.
  Ancak, ilk defa 2008/Ekim ayı sonrası sigortalı olup, tarafına 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre malullük aylığı bağlanacak olan sigortalıların tekrar 4/1-(b) kapsamında sigortalılığının bulunması halinde Kanunun 27 nci maddesi gereğince aylıkları kesilecek, sosyal güvenlik destek primi uygulanmayacaktır.
  4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalılar
  5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesi gereği 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılardan, 23/04/2015 tarihi itibarıyla prim ödemesi bulunmayanların tescil tarihi, prim ödemesi bulunanların ise ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ay sonu itibarıyla sigortalılıkları sonlandırılmakla birlikte,  4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı devam edenlerin sigortalılığı 01/05/2015 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Sigortalılıkları bu şekilde devam edenlerin 01/05/2015 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları halinde, yeni tahsis talep tarihine kadar 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetleri aylık bağlama işlemlerinde değerlendirilecektir. 2829 sayılı Kanun gereği,  aylık bağlanacak statünün 4/1-(b) olması halinde, talep tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamında 01/05/2015 tarihinden sonraki hizmetlerine ait prim ve prime ilişkin borcu bulunmayanların aylıkları talep tarihlerini takip eden ay başından başlatılacaktır. Bunlar hakkında tahsis talep tarihinden 29/02/2016 tarihine kadar sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır. Tahsis talep tarihinde prim borcu bulunanların ise talepleri reddedilecek, borcun ödenmesini müteakip yeniden alınacak tahsis talep dilekçesine göre aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.
Örnek 1: 4/1-(b) kapsamındaki faaliyeti 01/05/2015 tarihinden sonra da devam eden sigortalı, 12/03/2015 tarihinde 4/1-(b) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur. Ancak sigortalının 4/1-(b) kapsamında prim borcu bulunması nedeniyle aylık talebi reddedilmiştir. 01/08/2015 tarihinde geçici 63 üncü madde gereği Kurumca sigortalılığı resen durdurulan sigortalının 4/1-(b) kapsamındaki çalışmasının devam etmesi nedeniyle sigortalılığı 01/05/2015 tarihinde yeniden başlatılmıştır. 15/11/2015 tarihinde yeniden aylık talebinde bulunan sigortalıya 01/05/2015 tarihinden sonraki sigortalılık sürelerine ilişkin prim ve prime ilişkin herhangi bir borcu bulunmaması şartıyla talep tarihini takip eden ay başından (01/12/2015) aylık bağlanacaktır. Ancak tahsis talebinde bulunduğu, 15/11/2015 tarihinde 01/05/2015 tarihi itibarıyla başlayan sigortalılık süresine ilişkin prim borcunun bulunması halinde talebi reddedilecek ve prim borcunu ödedikten sonra yeniden talepte bulunması halinde aylığı yeni talebini takip eden ay başından itibaren bağlanacaktır.
Örnek 2: Sigortalılığı 01/06/2009 tarihinde başlayan 4/1-(b) sigortalısı, Kurum Sağlık Kurulunca başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayılmış ve 15/06/2015 tarihinde malullük aylığı talebinde bulunmuştur. Ancak, yapılan kontrollerde sigortalının 15/06/2015 tarihi itibarıyla prim borcu bulunduğu tespit edilmiş ve buna istinaden tahsis talebi reddedilmiştir. Sigortalı, geçici 63 üncü maddeden yararlanmak için müracaatta bulunarak primi ödenmemiş sürelere ilişkin hizmetleri durdurmuş ve 20/07/2015 tarihinde yeniden malullük aylığı talebinde bulunmuştur. Sigortalının tescil tarihi olan 01/06/2009 ile 30/04/2015 süresi hizmetlerinin geçici 63 üncü madde kapsamında durdurulup 4/1-(b) kapsamındaki çalışmasının devam etmesi nedeniyle sigortalılık başlangıcı 01/05/2015 tarihi olarak kabul edilecektir. Bu durumda da, 01/05/2015 tarihi ile 20/07/2015 tarihi arasında malullük aylığı bağlanmasına ilişkin koşullar oluşmadığından talebi reddedilecektir. Sigortalının geçici 63 üncü madde kapsamında durdurduğu hizmetlerini yine aynı madde kapsamında daha sonra ihya etmesi halinde, sigortalılık başlangıç tarihi 01/06/2009 olarak kabul edilip malullük aylığı bağlama koşulları oluşacağından, yeni bir tahsis talep alınmaksızın ihya borcunu ödediği tarihi takip eden ay başı itibarıyla malullük aylığı bağlanacaktır.
Örnek 3: Örnek 2’deki sigortalının, bu defa 01/06/2009 ile 30/04/2014 dönemine ait hizmet sürelerine ait prim borcunu ödemekle birlikte, 01/05/2014 tarihinden sonraki hizmet sürelerine ait prim borcunu ödememesi nedeniyle ödenmeyen süreler geçici 63 üncü madde kapsamında durdurulmuştur. 4/1-(b) kapsamındaki çalışmasının devam etmesi nedeniyle sigortalılığı her ne kadar 01/05/2015 tarihinde yeniden başlatılmış ise de sigortalılık başlangıcı 01/06/2009 tarihi olarak kabul edilecektir.  Bu nedenle, 01/06/2009 ile 30/04/2014 ve 01/05/2015 tarihi ile talep tarihi olan 20/07/2015 tarihi arasında (5 yıl 1 ay 18 gün)  hizmeti bulunduğundan talep tarihini takip eden ay başı olan 01/08/2015 tarihinden itibaren malullük aylığı bağlanacaktır.

  1.2. Ölüm Aylığı Talebinde Bulunup Henüz Aylık Bağlama İşlemi Sonuçlandırılmamış Olanlar
  5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 23/04/2015 tarihinden önce 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında iken ölen sigortalılardan dolayı ölüm aylığı talebinde bulunan, ancak sigortalının 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle aylık talebi sonuçlandırılmayan/reddedilen hak sahiplerinin 5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesinden yararlanmak istemeleri halinde, Kanunun zamanaşımı uygulamasına ilişkin 97 nci madde hükümleri de dikkate alınmak suretiyle aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.
  Buna göre, geçici 63 üncü madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle ölen sigortalıların 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılık sürelerini durduran ve 23/04/2015 tarihinden sonra yeniden 4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamında ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan hak sahiplerinin geçici 63 üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihte (23/04/2015) ölüm aylığına hak kazandıkları kabul edilecek ve aylıkları (5510 sayılı Kanunun 97 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla) 23/04/2015 tarihini takip eden ay başından (özel sektör için 01/05/2015, kamu sektörü için 15/05/2015) itibaren başlatılacaktır.
  Zamanaşımı uygulamasında, kamu ve özel sektöre göre bu tarihler esas alınacaktır.
  4/1-(a) Kapsamındaki Sigortalılar
  Örnek 1: 06/12/2001-24/03/2003 tarihleri arasında 4/1-(b) kapsamında sigortalı olmakla birlikte sadece 4/1-(b) kapsamındaki 60 gün hizmetine ilişkin prim borcunu ödeyen ve 01/04/2007-31/12/2013 tarihleri arasında özel sektörde 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken 06/11/2014 tarihinde vefat eden sigortalının eşi 24/11/2014 tarihinde Kurumumuza 4/1-(a) kapsamında ölüm aylığı bağlanması için müracaat etmiş, ancak sigortalının 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığına ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle, aylık bağlama işlemi gerçekleştirilememiştir. Hak sahibi eşin geçici 63 üncü maddeden yararlanmak için müracaat etmesi üzerine, sigortalının daha önce ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı durdurulmuş ve hak sahibi eş 06/06/2015 tarihinde yeniden ölüm aylığı talebinde bulunmuştur. Bu durumda, sigortalının eşine 5510 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde öngörülen zamanaşımı kuralları da dikkate alınmak suretiyle, yeni tahsis talep tarihi ile geçici 63 üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 23/04/2015 tarihini takip eden ay başı arasında 5 yıllık zamanaşımı süresi geçmediğinden 23/04/2015 tarihini takip eden ay başından itibaren ölüm aylığı bağlanacaktır.
Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalının hak sahibi eşinin 06/06/2015 tarihi yerine 31/12/2020 tarihinde tahsis talebinde bulunduğu varsayıldığında;

  31  12  2020
         - 01  05  2015
           30    7        5     Ölüm aylığına hak kazanılan tarihi takip eden ay başı ile tahsis talep tarihi arasında beş yıldan daha fazla süre geçtiğinden talep tarihinden geriye doğru beş yıllık süreye ilişkin aylıklar ödenecektir.

31 12 2020
-               5
31 12 2015      Ölüm aylığı bu tarihi takip eden ay başı olan 01/01/2016 tarihi itibarıyla ödenecektir.    
Örnek 3: Özel sektörde çalışmakta iken 30/07/2003 tarihinde vefat eden sigortalının hak sahibi erkek çocuğu 25/07/2011 tarihinde tahsis talebinde bulunmuştur. Hak sahibi, sigortalının 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlerinin birleştirilmesi sonucu 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için öngörülen en az 5 yıllık sigortalılık süresi ve 900 prim gün sayısı şartını yerine getirmekle birlikte, sigortalının 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığına ilişkin prim borcunun bulunması nedeniyle aylık bağlama işlemi gerçekleştirilememiştir. Hak sahibi çocuğun 15/07/2015 tarihinde geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebinde bulunması üzerine, sigortalının 4/1-(b) kapsamındaki hizmetleri durdurulmuştur. Bu durumda, 4/1-(a) kapsamında ölüm aylığı bağlanması için öngörülen, en az 5 yıllık sigortalılık süresi ve 900 prim gün sayısı şartı yerine getirilmemiş olmakla birlikte, 2008/Ekim öncesi ölümlerde söz konusu şartların yerine getirilmesinde borçlanma süreleri dahil olduğundan, hak sahibi çocuk, sigortalının askerlik sürelerini borçlanarak borçlanma miktarını 15/08/2015 tarihinde ödemiştir. Bu nedenle, hak sahibinin aylığı, geçici 63 üncü maddeden yararlanma talep tarihini (15/07/2015) takip eden ay başından değil, borçlanma bedelinin ödendiği tarih olan 15/08/2015 tarihini takip eden (01/09/2015) ay başından başlatılacaktır.
Örnek 4: 03/07/2000 tarihinde 4/1-(a) kapsamında çalışmaya başlayan ve anılan kapsamda 720 prim günü bulunan sigortalı, 05/06/2006 tarihi itibarıyla da 4/1-(b) kapsamında çalışmaya başlamış ve 09/09/2008 tarihinde vefat etmiştir. Hak sahibi eşin, 06/07/2015 tarihinde geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebinde bulunması üzerine, 4/1-(b) kapsamında geçen sigortalılığı sigortalılık tescil tarihi olan 05/06/2006 tarihi itibarıyla durdurmuştur. Bu durumda, hak sahiplerine 4/1-(a) kapsamında aylık bağlanacak olup, 4/1-(a) kapsamında sadece 720 prim günü bulunan sigortalının ölüm tarihinin 2008/Ekim ay başından önce olması nedeniyle hak sahipleri, sigortalının askerlikte geçen 180 gününü borçlanıp, borçlanma tutarını 08/07/2015 tarihinde ödediklerinden, ölüm aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ay başı olan 01/08/2015 itibari ile bağlanacaktır.
  4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalılar
Örnek 1: 10/07/2007 tarihinde vefat eden sigortalının 4/1-(b) kapsamında 01/09/1998-23/01/2007 tarihleri arasında sigortalılığı bulunmakla birlikte ölüm tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamamıştır. Sigortalının primi ödenmemiş sigortalılık süreleri geçici 63 üncü madde kapsamında Kurumca resen durdurulmuştur. Hak sahipleri 07/10/2015 tarihinde tekrar ölüm aylığı talebinde bulunmuşlardır. Geçici 63 üncü madde kapsamında durdurulan süreler dışında sigortalının 6 yıl hizmet süresi bulunduğundan, hak sahiplerine 5510 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde öngörülen zamanaşımı süresi de dikkate alınmak suretiyle, yeni tahsis talep tarihi ile geçici 63 üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 23/04/2015 tarihini takip eden ay başı arasında 5 yıllık zamanaşımı süresi geçmediğinden geçici 63 üncü maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başı olan 01/05/2015 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanacaktır.
Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalının hak sahibi eşinin 07/10/2015 tarihi yerine 11/01/2021 tarihinde ölüm aylığı talebinde bulunduğu varsayıldığında;

 11  01  2021
-01  05  2015
 10  08    05   Ölüm aylığına hak kazanılan tarihi takip eden ay başı ile talep tarihi arasında beş yıldan daha fazla süre geçtiğinden talep tarihinden geriye doğru beş yıllık süreye ilişkin aylıklar ödenecektir.

11 01 2021
-               5
11 01 2016  Ölüm aylığı bu tarihi takip eden ay başı olan 01/02/2016 tarihi itibarıyla başlatılacaktır.
Örnek 3: 01/01/1995-01/01/2009 tarihleri arasında 9 yıl hizmeti bulunan 4/1-(b) sigortalısı 10/10/2014 tarihinde vefat etmiştir. Sigortalının 5 yıllık hizmetine ilişkin prim borcunun ödenmiş olmasına rağmen 4 yıllık hizmetine ilişkin prim borcu olması nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanamamıştır. Hak sahipleri, 20/06/2015 tarihinde Kurumumuza müracaat ederek 5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesinden yararlanma ve ölüm aylığı talebinde bulunmuştur. Bu durumda, sigortalının hak sahiplerinin ölüm aylıkları, 5510 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde öngörülen zamanaşımı kuralları da dikkate alınmak suretiyle, yeni tahsis talep tarihi ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 23/04/2015 tarihini takip eden ay başı arasında 5 yıllık zamanaşımı süresi geçmediğinden 23/04/2015 tarihini takip eden 01/05/2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
  Örnek 4: 01/10/2014 tarihinde vefat eden 4/1-(b) kapsamındaki sigortalının 01/01/2000-01/01/2010 tarihleri arasında 10 yıl hizmeti bulunmakta ise de bu süreye ilişkin 7 yıl prim borcunun bulunması nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanamamıştır. Hak sahipleri, 15/06/2015 tarihinde Kurumumuza müracaat ederek geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebinde bulunmuş olup, anılan tarihte sigortalının 2 yıla karşılık gelen prim borcunu ödemişlerdir. Buna göre, geçici 63 üncü madde gereği 4/1-(b) kapsamındaki 5 yıllık sigortalılığı durdurulan sigortalının hak sahipleri 10/11/2015 tarihinde de ölüm aylığı talebinde bulunmuştur. Bu durumda, sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli, 5 yıl şartı 15/06/2015 tarihinde 2 yıllık prim borcunu da ödenmesiyle yerine getirilmiş olduğundan 5510 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde öngörülen zamanaşımı kuralları da dikkate alınmak suretiyle, ölüm aylığı borcun ödendiği ayı takip eden 01/07/2015 tarihi itibarıyla başlatılacaktır.

                1.3. Geçici 63 üncü Madde Kapsamındaki Hizmetleri Dava Konusu Edenlerin Gelir/Aylık Bağlama İşlemleri
23/04/2015 tarihinden önce 4/1-(a) ve 4/1-(b)  kapsamındaki sigortalılıklarından dolayı malullük ve yaşlılık aylığına hak kazanmakla birlikte 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığına ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlama işlemi sonuçlandırılamayan ve konuyu yargıya intikal ettirmekle birlikte, geçici 63 üncü maddenin yürürlük tarihinden sonra söz konusu davalarından feragat edenlerden 23/04/2015-31/07/2015 tarihleri arasında geçici 63 üncü maddeden yararlanmak için Kurumumuza müracaat eden veya sigortalılıkları Kurumumuzca resen durdurulan sigortalılarla ilgili olarak Genel Yazının (1.1) numaralı bölümde,
Geçici 63 üncü maddenin yürürlük tarihinden önce (23/04/2015) ölüm aylığı talebinde bulunan ve 4/1-(b) kapsamında prim borcu olduğu için aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmayan/tahsis talebi reddedilenlerden konuyu yargıya intikal ettiren ve geçici 63 üncü madde çerçevesinde 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıkları durdurulan sigortalıların hak sahiplerinin, söz konusu davalarından feragat etmeleri ve Kanunun yürürlük tarihi olan 23/04/2015 tarihinden sonra yeniden talepte bulunmaları halinde, Genel Yazının (1.2) numaralı bölümünde,
 belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

1.4. Gelir Bağlama İşlemlerinde Geçici 63 üncü Madde Uygulaması
4/1-(a) Kapsamındaki Sigortalılar
5510 sayılı Kanunla 2829 sayılı Kanunun mülga edilmesi neticesinde Kanunun yürürlük tarihinden sonra meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında, gelirin hesaplanmasına ilişkin günlük kazancın tespitinde dikkate alınan son takvim ayı 2008/Ekim sonrası olanlardan,  son 3 aylık dönem içerisinde 4/1-(a) kapsamındaki hizmetlerinin yanı sıra 4/1-(b) kapsamında hizmetleri  bulunanların her iki statüde geçen prim günleri ve prime esas kazançları da dikkate alınmaktadır.
Bu durumda olan sigortalılardan günlük kazancın tespitine esas sürede 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı bulunup, geçici 63 üncü madde kapsamında bu sigortalılıklarını durduranların gelir bağlama işlemlerinde 4/1-(b) kapsamındaki hizmetleri dikkate alınmayacak ve gelirin başlangıcında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
            Örnek: 01/02/2010-31/12/2014 tarihleri arasında 4/1-(b) kapsamında çalışması bulunan, 01/01/2015 tarihinden itibaren 4/1-(a) kapsamında özel sektörde çalışmaya başladığı işyerinde 17/03/2015 tarihinde iş kazası geçirerek 30/03/2015 tarihinde çalışır kararı verilen ve Kurum Sağlık Kurulunca % 45 sürekli iş göremezlik derecesi tespit edilen sigortalıya, günlük kazanç hesabına giren 2014/Aralık ayına ait 4/1-(b) kapsamında prim borcu bulunması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanamamıştır.
Statü
Yıl/Ay
Gün Sayısı
        Ücret
4/1-(a)
2015/Şubat
30
1.201,50
4/1-(a)
2015/Ocak
30
1.201,50
4/1-(b)
2014/Aralık
30
1.134,00

Toplam
90
    3.537,00

Bu defa, 5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesine istinaden 20/06/2015 tarihinde 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığının durdurulması talebinde bulunan sigortalının, gelir bağlama işlemlerinde 4/1-(b) kapsamındaki hizmetleri dikkate alınmayacağından gelirleri çalışır tarihini takip eden ay başı olan 01/04/2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalılar
5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince 4/1-(b) kapsamında sigortalı sayılanlara sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunlu olmakla birlikte, 4/1-(b) kapsamında sürekli iş göremezlik geliri bağlama talebinde bulunup 4/1-(b) kapsamında prim borcu bulunması nedeniyle talepleri reddedilen ve/veya gelir bağlama işlemi gerçekleştirilemeyen sigortalıların daha sonra gelir bağlama işlemi yapılırken gelir başlangıç tarihi değiştirilmemekte ancak, borçları ödenmeden gelir bağlama işlemleri sonuçlandırılmamaktadır.
Buna göre, sürekli iş göremezlik geliri bağlanması için talepte bulunup 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılık sürelerine ait prim ve prime ilişkin borcu bulunan sigortalılardan geçici 63 üncü maddeden yararlanmak suretiyle sigortalılıkları durdurulan sigortalıların da gelir başlangıç tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
Dolayısıyla sigortalının iş kazası geçirdiği tarihten önceki primi ödenmemiş sigortalılık sürelerinin geçici 63 üncü madde kapsamında tescil tarihi itibarıyla durdurulması halinde, iş kazasının meydana geldiği tarihten önceki döneme ait sigortalılık süresi olmayacağından sürekli iş göremezlik geliri bağlanamayacaktır.
Diğer taraftan, sigortalının geçici 63 üncü madde kapsamındaki durdurulan sürelerinin tamamı iş kazası geçirilen tarihten sonraki dönemlere ait ise, söz konusu sürelere ilişkin borçların ihya edilmesi zorunlu olmayıp, sürekli iş göremezlik geliri bağlanacaktır.
 
1.5. 4/1-(a) ve 4/1-(b)  Kapsamında Gelir/Aylık Bağlandıktan Sonra Gelir/Aylık Bağlanmadan Önceki Sürelere İlişkin 4/1-(b) Hizmeti Tespit Edilenlerle İlgili Geçici 63 üncü Madde Uygulaması
  4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında malullük, yaşlılık ya da ölüm aylığı bağlanmış olan sigortalı ve hak sahiplerinden aylık bağlanmadan önceki sürelere ait 4/1-(b) kapsamında hizmetlerinin bulunduğunun daha sonra tespit edilmesi nedeniyle aylıkları durdurulan, kesilen veya iptal edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesinden yararlanmak için müracaat edenler hakkında yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

            1.5.1. Malullük ve Yaşlılık Aylığı Durdurulan veya İptal Edilenler
4/1-(a) Kapsamındaki Sigortalılar
Bilindiği üzere, 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelgede; 4/1-(b) kapsamında hizmetleri bulunup, 4/1-(a) kapsamında aylık bağlanan sigortalılardan, aylık bağlandıktan sonra, 4/1-(b) sigortalılığına ilişkin prim borcu tamamen ödenmeden hizmet bildirilen veya tahsis talep tarihinden önceki sürelere ait 4/1-(b) kapsamındaki hizmetleri talep aşamasında tespit edilemeyip sonradan bu sürelere ilişkin hizmet kaydı oluşturulan veya tahsis talep tarihi itibarıyla ticari faaliyetine devam eden sigortalılardan, tahsis talep tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunduğu tespit edilenlerden, aylıklarının devamı için taraflarına tebliğ edilen prim borçlarını 1 ay içinde ödemeleri istenmektedir. Borçların ödenmesi halinde, yeni hizmetler tahsis talep tarihi itibarıyla aylığın hesabında dikkate alınmakta ve aylık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Prim borçlarının söz konusu 1 aylık süre içerisinde ödenmemesi durumunda aylıklar durdurulmakta ve borcun ödenmesi beklenmektedir.
            Buna göre, aylık bağlanmadan önceki sürelere ait 4/1-(b) kapsamında hizmetlerinin bulunduğunun daha sonra tespit edilmesi nedeniyle aylıkları;
            - Durdurulan sigortalılardan 23/04/2015-31/07/2015 tarihleri arasında geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebinde bulunanların mevcut aylıkları, buna ilişkin müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır. Sigortalılara ilk aylık bağlandığı tarihten aylıkların durdurulduğu tarihe kadar yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilecektir.
            - İptal edilen sigortalılardan 23/04/2015-31/07/2015 tarihleri arasında geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebinde bulunanların buna ilişkin müracaat tarihi tahsis talep tarihi olarak kabul edilip aylıkları, bu tarih itibarıyla yeniden hesaplanacak ve sigortalılara yapılan fazla ve yersiz ödemeler tahsil edilecektir.
            Söz konusu sigortalıların 01/08/2015 ve sonrasında müracaat etmeleri halinde aylıkları, 01/08/2015 tarihini takip eden ay başı itibarıyla ödenmeye başlanacak, aylıkları daha önce iptal edilenler için 01/08/2015 tarihi tahsis talep tarihi olarak kabul edilerek aylıkları bu tarih itibarıyla yeniden hesaplanacaktır. Sigortalılara yapılan fazla ve yersiz ödemeler tahsil edilecektir.
            Yaşlılık aylığı durdurulan veya iptal edilenlerden 23/04/2015-31/07/2015 tarihleri arasında geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebinde bulunup 01/05/2015 tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı devam edenlerin müracaat tarihine kadar 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerinin zorunlu hizmet olarak dikkate alınması gerektiğinden, müracaat tarihi talep tarihi kabul edilip aylıkları bu tarih itibarıyla yeniden hesaplanacak ve bu tarihten 29/02/2016 tarihine kadar sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır. Aylıklar müracaat tarihini takip eden ay başından başlatılacaktır.
            Örnek 1: 27/08/2011 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunup tarafına 01/09/2011 tarihi itibarıyla 4/1-(a) kapsamında aylık bağlanan sigortalının aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınmayan 01/12/2008-03/02/2010 süresi 4/1-(b) kapsamında hizmetleri 2012 yılında tespit edilmiş ve bir aylık süre verilerek söz konusu sürelere ilişkin prim borcunu ödemesi istenmiştir. Sigortalı bir aylık sürede prim borcunu ödemediği için 2012/Mayıs dönemi itibarıyla aylığı durdurulmuştur. Sigortalı, 03/06/2015 tarihinde geçici 63 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunmuştur. Bu durumda, sigortalının durdurulan aylığı, müracaat tarihini takip eden ay başından (01/07/2015) itibaren ödenmeye başlanacak ve sigortalıya 01/09/2011-17/05/2012 süresinde ödenen fazla ve yersiz ödemelerin tahsili yoluna gidilecektir.
            Örnek 2: 03/12/2009 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıya 4/1-(a) kapsamında 01/01/2010 tarihi itibarıyla yaşlılık aylığı bağlanmış, ancak 4/1-(a) kapsamında işten ayrıldığı 30/11/2009 tarihinden sonra 01/12/2009 tarihi itibarıyla 4/-(b) kapsamında sigortalılığının başladığı ve 30/03/2011 tarihine kadar devam ettiği 2011/Mayıs döneminde anlaşılmış ve yaşlılık aylığı başlangıç tarihi itibarıyla iptal edilmiştir. Sigortalı, 15/05/2015 tarihinde geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebinde bulunmuş olup, aylığı bu tarih itibarıyla yeniden hesaplanacak ve sigortalıya daha önce fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen aylıkların tahsili yoluna gidilecektir.
            Örnek 3: Örnek 1’deki sigortalının 03/06/2015 tarihi yerine 06/08/2015 tarihinde müracaatta bulunması halinde 4/1-(b) kapsamındaki hizmetleri 01/08/2015 tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurulduğundan aylığı 01/09/2015 tarihi itibarıyla ödenmeye devam edilecektir.
            Örnek 4: Örnek 2’deki sigortalının 15/05/2015 tarihi yerine 07/09/2015 tarihinde müracaatta bulunması halinde aylığı, 01/08/2015 tarihinde tahsis talebinde bulunmuş gibi bu tarih itibarıyla yeniden hesaplanacak ve aylık 01/09/2015 tarihi itibarıyla ödenecektir.
            Malullük aylığı bağlandıktan sonra, 4/1-(b) kapsamında hizmeti bulunmasına karşın 2829 sayılı Kanun kapsamında hizmet birleştirme işlemlerinde dikkate alınmaması, dolayısıyla 4/1-(b) kapsamında prim ve prime ilişkin borcu bulunması nedeniyle malullük aylığı durdurulan sigortalıların, 23/04/2015-31/07/2015 tarihleri arasında geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebinde bulunması halinde malullük aylıkları geçici 63 üncü maddeden yararlanma talep tarihini takip eden ay başı itibarıyla, 01/08/2015 tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurulması halinde ise 01/08/2015 tarihini takip eden ay başı itibarıyla yeniden başlatılacaktır.
            Statü değişikliği nedeniyle malullük aylığı iptal edilenlerden 23/04/2015-31/07/2015 tarihleri arasında geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebinde bulunanların aylıkları geçici 63 üncü maddeden yararlanma taleplerini takip eden ay başından, 01/08/2015 tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurulması halinde ise 01/08/2015 tarihini takip eden ay başından itibaren yeniden başlatılacaktır.
4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalılar
4/1-(b) kapsamında aylık bağlandıktan sonra, aylık bağlanmadan önceki sürelere ilişkin 4/1-(b) kapsamında yeniden hizmet tespit edilmesi halinde, bu hizmet süreleri için geçici 63 üncü madde hükümleri uygulanmayarak, sigortalıların değişen sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçlarının sigortalının veya tüzel kişinin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla Kanunun 88 inci maddesinin yirmi ikinci fıkrası uyarınca tahsil edilecektir.
Buna göre, yatırılan primler tahsis talep tarihi itibarıyla Kurum kodu kapsamında değerlendirilerek bağlanan gelir/aylıkların ödenmesine devam edilecektir.

            1.5.2. Ölüm Aylığı Durdurulan, Kesilen veya İptal Edilenler
            Ölen Sigortalıların 4/1-(b) Kapsamındaki Hizmetleri
4/1-(a) kapsamında ölüm aylığı bağlanan sigortalının ölüm tarihinden önceki sürelere ait 4/1-(b) kapsamında hizmetlerinin bulunduğunun tespiti neticesinde, ölüm tarihi itibarıyla aylık bağlanacak statünün değişmesi veya prim gün sayısı şartının oluşmadığının,
4/1-(b) kapsamında iken ölen sigortalının ölüm tarihinden önceki sürelere ait 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borcunun bulunduğunun,
 sonradan tespiti neticesinde 23/04/2015 tarihinden önce ölüm aylığı iptal edilen hak sahiplerinin aylıkları; bu tarihten sonra müracaat etmeleri halinde, geçici 63 üncü maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başından (5510 sayılı Kanunun 97 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla) (özel sektör için 01/05/2015, kamu sektörü için 15/05/2015) itibaren başlatılacaktır.
Örnek 1: Özel sektörde 01/08/2005 tarihinde 4/1-(a) kapsamında çalışmaya başlayıp bu kapsamda 1270 prim günü bulunan ve 21/01/2015 tarihinde vefat eden sigortalının hak sahibi eşine ölüm tarihini takip eden ay başı olan 01/02/2015 tarihi itibarıyla ölüm aylığı bağlanmış, ancak sigortalının aylık bağlanmadan önce 2829 sayılı Kanun gereği hizmet birleştirme işlemlerinde dikkate alınması gereken 4/1-(b) kapsamında sigortalılığının tespiti üzerine aylığı 2015/Nisan döneminde kesilmiş, tarafına fazla ve yersiz ödenen miktarlar için borç kaydı yapılmıştır. Hak sahibi eşin, 01/06/2015 tarihinde geçici 63 üncü maddeden yararlanma talebinde bulunması üzerine, 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı durdurularak aylıkları geçici 63 üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihi (23/04/2015) takip eden ay başı itibarıyla (01/05/2015) yeniden başlatılacak, fazla ve yersiz ödemelerin takibine devam edilecektir.
Örnek 2: 01/07/1990-21/08/2012 tarihleri arasında özel sektörde 4/1-(a) kapsamında 7600 prim gün sayısı bulunan sigortalının 21/03/2013 tarihinde vefat etmesi üzerine hak sahibi kız çocuğuna 4/1-(a) kapsamında 01/04/2013 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanmıştır. Anılan sigortalının daha sonra 01/08/2011 tarihinde başlayıp ölüm tarihine kadar devam eden 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı bulunduğunun tespit edilmesi sonucu aylık bağlanacak statünün değişmesi nedeniyle ölüm aylığı başlangıç tarihi itibarıyla iptal edilmiş, fazla ve yersiz ödemeler borç kaydedilmiş, tahsis talebi ve ilgili belgeler 4/1-(b) kapsamında aylık bağlanması için ilgili üniteye gönderilmiş, ancak 4/1-(b) kapsamında aylık bağlama işlemi henüz gerçekleştirilmemiştir. Sigortalının 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı Kurumumuzca 01/08/2015 tarihi itibarıyla resen durdurulmuş olup, hak sahibinin müracaatı halinde aylığı, geçici 63 üncü maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başı olan 01/05/2015 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak, fazla ve yersiz ödemelerin tahsiline devam edilecektir.

Hak Sahiplerinin 4/1-(b) Kapsamındaki Hizmetleri
4/1-(a) veya  4/1-(b) kapsamında ölüm gelir/aylığı almakta olan hak sahibi çocukların, ölüm gelir/aylığı aldıkları sürelerde 4/1-(b) kapsamında sigortalı olmaları halinde gelir/aylıkları kesilmekte, sigortalılıkları sona erip talepte bulunmaları halinde ise sigortalıların ölüm tarihinde geçerli olan mevzuat hükümleri doğrultusunda gelir/aylıkları işten ayrıldıkları veya  taleplerini takip eden ay başından itibaren yeniden başlatılmaktadır.
Buna göre, Kurumumuzdan 4/1-(a) veya  4/1-(b)  kapsamında ölüm gelir/aylığı almakta iken 4/1-(b) kapsamında sigortalılığının tespit edilmesi nedeniyle ölüm gelir/aylığı kesilen hak sahiplerinin durumlarının geçici 63 üncü madde kapsamında değerlendirilmesinde;
  - Sigortalının ölüm tarihinin 2008/Ekim öncesi olması halinde, geçici 63 üncü madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılık sürelerini durduran ve 23/04/2015 tarihinden sonra yeniden 4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamında ölüm gelir/aylığı bağlanması talebinde bulunan hak sahiplerinin gelir/ aylıkları (5510 sayılı Kanunun 97 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla)  işten ayrıldıkları tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacak, 4/1-(b) kapsamında sigortalı olduğu dönemlere ilişkin gelir/aylık ödemesi yapılmayacaktır.
- Sigortalının ölüm tarihinin 2008/Ekim sonrası olması halinde, 4/1-(b) kapsamında sigortalılığının tespit edilmesi nedeniyle ölüm gelir/aylığı kesilen hak sahiplerinin, 23/04/2015 tarihinden sonra geçici 63 üncü madde hükümlerinden yararlanarak 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıklarını durdurmaları ve aylık talebinde bulunmaları halinde, aylıkları talep tarihini takip eden ay başından bağlanacaktır.
  Ölüm tarihi 2008/Ekim sonrası olan 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılardan dolayı ölüm gelir/aylığı alan eşlerden 4/1-(b) kapsamında sigortalı olmaları nedeniyle gelir/aylıktaki hisseleri % 50’ye indirilenlerin, 23/04/2015 tarihinden sonra geçici 63 üncü maddeden yararlanmak için müracaatları halinde, hisse düzeltmeleri sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden ödeme dönemi itibarıyla yapılacaktır.
Örnek 1: 06/09/2009 tarihinde vefat eden sigortalıdan dolayı 01/10/2009 tarihi itibarıyla 4/1-(a) kapsamında ölüm aylığı almakta olan kız çocuğunun tahsis numarasının son rakamı 9 olup, 25/10/2013 tarihinden itibaren 4/1-(b) kapsamında sigortalı olduğunun 01/02/2014 tarihinde tespit edilmesi üzerine, ölüm aylığı 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığını takip eden ödeme döneminden itibaren (17/11/2013) kesilmiş, fazla ve yersiz ödenen miktarlar borç kaydedilmiştir. Ancak, hak sahibi kız çocuğunun 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı, 26/05/2015 tarihinde geçici 63 üncü maddeden yararlanma ve tahsis talebine istinaden 30/04/2015 tarihi itibarıyla durdurulmuştur. Bu durumda, kız çocuğunun aylığı, 26/05/2015 tarihini takip eden ay başı itibarıyla başlatılacak, fazla ve yersiz ödemelerin tahsiline devam edilecektir.
Örnek 2: 26/05/2002 tarihinde vefat eden 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıdan dolayı 01/06/2002 tarihinden itibaren ölüm aylığı almakta olan hak sahibi kız çocuğunun 01/06/2011-30/08/2014 süresinde 4/1-(b) kapsamında sigortalı olduğunun tespiti üzerine ölüm aylığı 2014/Kasım döneminde kesilmiştir. Hak sahibi çocuğun, 01/06/2011-30/08/2014 süresi 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlerine ilişkin prim borcunu ödememesi nedeniyle geçici 63 üncü madde gereği sigortalılığı tescil tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurulmuştur. Hak sahibi çocuk, 03/09/2015 tarihinde yeniden aylık talebinde bulunmuş olup, sigortalının 01/10/2008 tarihinden önce vefat etmesi nedeniyle hak sahibi çocuğa, işten ayrıldığı 30/08/2014 tarihini takip eden ay başından (01/09/2014) itibaren (zamanaşımı uygulaması da dikkate alınarak) ölüm aylığı yeniden bağlanacak, ancak, fazla ve yersiz ödemeler tahsil edilecektir.
Örnek 3: 22/06/2011 tarihinde 4/1-(a) kapsamında iken ölen sigortalının hak sahibi eşine, 08/08/2011 tarihinde tahsis talebinde bulunması nedeniyle 01/07/2011 tarihi itibarıyla % 75 hisse üzerinden ölüm aylığı bağlanmıştır. Ancak, hak sahibi eşin 05/02/2013-30/10/2014 süresinde 4/1-(b) kapsamında sigortalı olması nedeniyle aylıktaki hissesi % 75’ten % 50’ye indirilmiştir. Hak sahibi eşin, 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı geçici 63 üncü madde kapsamında Kurumca resen durdurulmuş olup, hak sahibi eş için sigortalılığının durdurulduğu dönemler için hisse yükseltme işlemi yapılmayacaktır. 4/1-(b) kapsamında sigortalılığın sonlandığı 30/10/2014 tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren aylıktaki hissesi  % 75’e yükseltilecektir.
Örnek 4: En son 4/1-(b) kapsamında sigortalı iken 17/09/2003 tarihinde ölen sigortalının hak sahibi çocuğu 17/10/2003 tarihinde ölüm aylığı talebinde bulunmuş ve tarafına ölüm tarihini takip eden 01/10/2003 tarihinden itibaren aylık bağlanmıştır. Hak sahibi çocuğun 12/03/2010 tarihinde 4/1-(b) kapsamında sigortalılığının başlaması nedeniyle ölüm aylığı Mart/2010 ödeme dönemi itibarıyla aylığı kesilmiştir. Hak sahibi çocuğun, 12/03/2010-18/07/2013 süresi 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlerine ilişkin prim borcunu ödememesi nedeniyle geçici 63 üncü madde gereği sigortalılığı tescil tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurulmuştur. Hak sahibi çocuk 22/08/2015 tarihinde yeniden aylık talebinde bulunmuş olup, sigortalının 1/10/2008 tarihinden önce vefat etmesi nedeniyle hak sahibi çocuğa işten ayrıldığı 18/07/2013 tarihini takip eden ay başından (01/08/2013) itibaren (zamanaşımı uygulaması da dikkate alınarak) aylık bağlanacaktır. 
Örnek 5: 13/02/2010 tarihinde 4/1-(b) kapsamında iken ölen sigortalının hak sahibi eşine, 27/02/2010 tarihinde tahsis talebinde bulunması ve başka bir hak sahibi olmaması nedeniyle 01/03/2010 tarihi itibarıyla % 75 hisse üzerinden ölüm aylığı bağlanmıştır. Ancak, hak sahibi eşin 20/11/2011-23/08/2014 süresinde 4/1-(b) kapsamında sigortalı olması nedeniyle aylıktaki hissesi % 75’ten % 50’ye düşürülmüştür. Hak sahibi eşin, 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı geçici 63 üncü madde kapsamında Kurumca resen durdurulmuş olup, hak sahibi eş için sigortalılığının durdurulduğu dönemler için hisse yükseltme işlemi yapılmayacaktır. 4/1-(b) kapsamında sigortalılığın sonlandığı 23/8/2014 tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren aylıktaki hissesi  % 75’e yükseltilecektir.
Örnek 6: 01/10/2008 tarihinden sonra ölen sigortalıdan dolayı 4/1-(b) kapsamında ölüm aylığı almakta olan hak sahibi kız çocuğunun 12/03/2014 tarihinden itibaren 4/1-(b) kapsamında sigortalı olduğunun tespit edilmesi üzerine, ölüm aylığı 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığını takip eden ödeme döneminden itibaren (27/03/2014) kesilmiştir. Ancak, hak sahibi kız çocuğunun prim ödemesi bulunmadığından 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı geçici 63 üncü madde gereği tescil tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurulmuş, 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığının devam etmesi nedeniyle 01/05/2015 tarihi itibarıyla de sigortalılığı yeniden başlatılmıştır.  Hak sahibinin bu sigortalılığını sonlandırması ve yeniden talepte bulunması halinde, talep tarihini takip eden ay başından itibaren tarafına ölüm aylığı bağlanacaktır. 

1.6. 4/1-(a) ve 4/1-(b)  Kapsamında Gelir/Aylık Bağlanmış Olup Sonradan 4/1-(b) Kapsamında Sigortalılığı Bulunduğu Tespit Edilmekle Birlikte Henüz Gelir/Aylık Durdurma/Kesme ve İptal İşlemi Gerçekleştirilmeyenler
Kurumumuzca 23/04/2015 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmış olup, aylıkları bağlanmadan önceki sürelere ait 4/1-(b) kapsamında hizmetlerinin bulunduğu daha sonra tespit edilenlerden aylıkları henüz durdurulmamış/kesilmemiş ya da iptal edilmemiş olanlar hakkında, durumlarına göre Genel Yazının  (1.5.1.) veya (1.5.2.) numaralı bölümlerde yapılan açıklamalar doğrultusunda işlemler sonuçlandırılacaktır.

2. KURUM SAĞLIK KURULUNCA MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ % 10 ORANINDA AZALMIŞ BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN SİGORTALILARIN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ BAĞLAMA İŞLEMLERİ
5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalılar, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmaktadır.
Diğer taraftan, Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen denetim raporlarına ve mahkeme kararlarına istinaden sigortalıların sürekli iş göremezlik gelirinden Kanunun 22 nci maddesi gereği indirim yapılmakta, işveren ve üçüncü kişilerin sorumluluk hallerinin tespitinde ise Kanunun 21 inci ve 23 üncü maddeleri gereğince rücu işlemleri yürütülmektedir.
Bu çerçevede, iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücünün en az % 10 oranında azaldığı tespit edilen sigortalıların kısa vadeli sigortalar servisleri tarafından denetim amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile ilgili grup başkanlıklarına gönderilen dosyaları, soruşturma sonucu beklenmeden emeklilik servislerine iletilerek sürekli iş göremezlik gelirleri bağlanacak, daha sonra düzenlenen denetim raporlarında olayda sigortalı, işveren ve üçüncü kişilerin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde, Kanunun 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
                                                                                                              


                                                                                                   İsmail YILMAZ
                                                                                                     Kurum Başkanı a.
                                                                                                                Genel Müdür V.


…/03/2016      Şb. Md.                 : Y. SARIKAYA
…/03/2016      Dai. Bşk.               : E.ÜVEDİ
…/03/2016      Gen. Md. Yrd.       : Ö. KÜÇÜKEVCİLİOĞLU
…/03/2016      Gen. Md. Yrd. V. : D. KARA

Koordinayon:
…/03/2016 Yurtdışı Sözl. ve Emk. Dai. Bşk.           : H. ÇALIŞKAN
…/03/2016 Kamu Gör. Emk. Dai. Bşk.                    : G. EROĞLU


DAĞITIM:
Gereği:                                                              
Merkez ve Taşra Teşkilatına