SON YAZILAR

1 Haziran 2016 Çarşamba

Üvey evlat Asgari Geçim indiriminden faydalanabilir mi? Vergisel açıdan bakış!!

Alo Sgk | 09:31 | | | | | | | |


Taner ÖZDEMİR
  


Asgari geçim indirimden faydalanan aile bireyleri hangi durumlarda asgari geçim indirimden faydalandıklarını bilmelerine rağmen kimi zaman özellik arz eden durumlarda kafaları karışmakta ve bu karışıklığı gidermek için soru yönelttikleri kişilerden de tam olarak kesin bilgiyi alamamaktan muzdarip olduklarını bildirmektedirler.


Bu aşamada yine asgari geçim indiriminde özellik arz eden bir duruma değineceğiz. Geçmişte evlenip boşanmış ve yeni evlendiği eşinin de ilk evliliğinden olan çocuğundan dolayı asgari geçim indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağı kafaları karıştırmaktadır. Yani aile reisinin üvey çocuğundan dolayı asgari geçim indirimden faydalanıp faydalanamayacağına değineceğiz.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi bu karışıklığın ve uygulamadaki yanlışların önüne geçmek için yayınladığı yazıda duruma netlik getirmiştir.

Sayı : B.07.1.GİB.04.99.16.01/2-MUK-230 21.03.2008 – 7922

Konu : Asgari Geçim İndirimi

İlgi: a) 25.01.2008 tarihli dilekçeniz
b)01.2008 tarihli dilekçeleriniz

İlgide kayıtlı dilekçeleriniz ile Başkanlığımız ……………… vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ücretli olarak çalıştırdığınız elemanınızın evlendiği kişinin ilk eşinden olan çocuğunun nüfus kaydının kendi üzerine olmadığı, eşinin çalışmadığı ve başka herhangi bir geçim kaynakları olmadığı için kendi çocuğu gibi bakmakta olup Aile Geçim İndiriminden nasıl yararlanacakları konusunda ve yine eşinden boşanmış ve kızının velayeti, boşandığı eşine verilen çalışanınızın Aile Geçim İndiriminden nasıl yararlanacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Asgarî geçim indirimi” başlıklı 32’inci maddesinde; “(5615 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1/1/2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere 04.04.2007) Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

Asgarî geçim indiriminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 04.12.2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, 265 Seri No.lu tebliğin 6 numaralı bölümünde belirtildiği üzere, asgari geçim indiriminden yararlanılmasında, çocuğun öz veya üvey evlat olmasına bakılmaksızın mükellefle birlikte oturması veya mükellef tarafından bakılması (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olması yeterlidir.

Çalıştırdığınız elemanlarınız …………… ve …………….., evlendikleri eşlerinin çocukları (üvey çocuğunu) ile birlikte oturma şartını sağladıklarından, üvey çocuklarını “Aile Durumu Bildirimine” dahil edip, asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan asgari geçim indirimi uygulamasında çocuğa mükellef tarafından bakılması (nafaka verilmesi…) şartı arandığından eşinden ayrılan, çocuğunun velayeti ayrıldığı eşine verilen ve mahkeme tarafından çocuğuna nafaka verilmemesine karar verilen çalışanınız ……………, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 5 numaralı bölümünde belirtildiği şekilde kendisi asgari geçim indiriminden yararlanacak olup, çocuğu ……………… için asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Sonuç olarak ; Üvey evlat asgari geçim indirimi kapsamında faydalanması boyutunda ; çocuğun öz veya üvey evlat olmasına bakılmaksızın mükellefle birlikte oturması veya mükellef tarafından bakılması (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olması yeterlidir.


Kaynak ► http://www.tanerozdemir.com.tr/uvey-evlat-asgari-gecim-indiriminde-faydalanabilir-mi-vergisel-acidan-bakis.html