SON YAZILAR

27 Ocak 2017 Cuma

Gübre ve Yem De KDV İadesi

Alo Sgk | 18:08 | | | | |


Gübre ve Yem De KDV İadesi  

Musa İnci    
Yeminli Mali Müşavir  

MuhasebeTR  

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu”nun 1. Maddesinde Türkiye”de yapılan Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin Katma değer vergisine tabidir.


 Aynı kanunun 28. Maddesinde KDV oranının % 10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu hükmü mevcuttur.

Bakanlar Kurulu kanunun verdiği bu yetkiyi kullanarak 
24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KDV oranlarını üç listeye ayırmış ve aşağıdaki şekilde yayınlamıştır.KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
olarak tespit edilmiştir.

01/01/2016 tarihi öncesinde gübre satışları yukarıdaki listeye göre % 18 Yem satışları ise % 8 oranda katma değer vergisine tabi tutulmaktaydı.

 Ancak, gübre ve yem teslimlerinde % 8 ve 18 olan KDV oranı, 2015/8353 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile önce % 1’e indirilmiş, , daha sonra da 10 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan 6663 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununun 13’ üncü maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenerek hep istisna kapsamına alınmıştır. Aşağıda verilen kanun maddesine göre 10/02/2016 tarihinden itibaren gübre ve yem satışlarında KDV uygulaması kaldırılmış, başka bir ifadeyle bu mallardaki KDV oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

İSTİSNAYA İLİŞKİN KDV KANUNUN 13’ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (I) BENDİ:
6663 Sayılı Kanunla KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesine eklenen (ı) bendi aşağıdaki gibidir:
ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi,”
 Bu madde ile;
  1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübre Teslimleri
  2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi
  3. Yem Teslimleri
İstisna kapsamına alınmaktadır.
 Katma Değer Vergisi Kanunu” nun Vergi İndirimi başlıklı 29. Maddesinde indirimli orana tabi işlemlerle ilgili açıklama şöyledir.

 2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

 Bu madde ile ilgili Maliye Bakanlığı”nın 26.04.2014 tarihli KDV uygulama genel tebliğinde yaptığı düzenlemelerin bir bölümü aşağıdaki gibidir.

26.04.2014 tarihli KDV uygulama genel tebliğinin III-B_3 bölümü

3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması

 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilir.

Özellikle stoklarda yer alan mallar ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili KDV ‘ler ayrı bir önem arz etmektedir.

 3.1.3.2.Stoklarda Yer Alan Mallar

 Stoklarda yer alan mallarla ilgili olarak yüklenilen vergilerin, gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir. Stoklarda yer alan mallar nedeniyle yüklenilen vergiler, ancak söz konusu malların satış işleminin gerçekleştirildiği vergilendirme dönemine ait iade hesabında dikkate alınabilir.

Yine aynı kanunun istisnalarla ilgili düzenleme yapan “ İstisna edilmiş işlemlerde indirim “ başlıklı 32. Maddesi aşağıdaki düzenlemeyi yapmaktadır.

 Madde 32 - Bu Kanununun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.

 Yukarıdaki kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, 01/01/2016 tarihinden önce Katma Değer Vergisi ödeyerek gübre ve yem alışlarında bulunan işletmeler; bu tarih itibariyle stoklarında kalan malları KDV tahsil etmeden satmak zorundadırlar.

 KDV tahsil etmeden sattıkları bu mallara isabet eden KDV” yi bu kanunun yukarıda bahsedilen 29 ve32. Maddeleri ve 26.04.2014 tarihli KDV uygulama genel tebliği hükümlerine göre; vergiye tabi işlemlerin olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi” ni İADE ALABİLECEKLERDİR.