SON YAZILAR

23 Ocak 2017 Pazartesi

Leasing İle Alınan Makinanın Devri KDV'ye Tabi Mi?

Alo Sgk | 09:21 | | | | | |


Leasing İle Alınan Makinanın Devri KDV'ye Tabi Mi?  

Zekeriya Aslan  
Yeminli Mali Müşavir  

MuhasebeTR  

Halı imalatı yapan ve finansal kiralama(Leasing) şirketi aracılığıyla 48 ay vadeli halı makinesi alan, ilk 10 taksiti finansal kiralama şirketine ödeyen, ancak finansal sorunlar nedeniyle finansal kiralama(Leasing) şirketinin izni alınarak finansal kiralama hakkını başka bir firmaya bedelsiz olarak(kalan taksitlerin devralan firma tarafından ödenmesi kaydıyla) devreden firmalarca son günlerde yoğun olarak sorulan bazı sorular da;


“1-Leasing ile alınan makinanın, finansal kiralama süresi içinde başka bir firmaya devredilmesi işlemi KDV’ye tabi mi?

2-Leasing ile alınan makinanın, finansal kiralama süresi içinde başka bir firmaya devredilmesi işlemi için fatura düzenlenmesi şart mı?

3-Leasing ile alınan makinanın, finansal kiralama süresi içinde devredilmesi işlemi için muhasebe kaydı nasıl yapılmalıdır?
Şeklindedir. Sözü edilen sorulara ilişkin açıklamalar Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 05.08.2013 Tarih ve 153 Sayılı Özelgesinde yapılmış olup, özetle şöyledir:

1- KDV Kanununa göre "teslim" bir malın tasarruf hakkının devrini ifade etmektedir. Bu çerçevede, finansal kiralamaya konu bir malın kiracının kullanımına bırakılması teslim sayılmamaktadır. Buna göre, Finansal Kiralama Kanununun 15. maddesi kapsamında hak ve yükümlülüklerin (kiracılık sıfatının), bir başka şirkete devredilmesi işlemi, KDV Kanunu hükümlerine göre teslim değildir. Yine, Borçlar Kanunun 195.Maddesi uyarınca borçlu ile iç üstlenme sözleşmesi yapan kişi, borcu bizzat ifa ederek veya alacaklının rızasıyla borcu üstlenerek, borçluyu borcundan kurtarma yükümlülüğü altına girebilir. Dolayısıyla bu işlem, “Borcun Nakli” işlemidir. Aynı zamanda Leasing Sözleşmesinin devri, Borçlar Kanununun 205.Maddesi uyarınca sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlarını devralana geçiren bir anlaşmadır. Bu bakımdan halen Leasing borçlusu olan kişi alacaklı durumdaki firma ile görüşüp rızasını alırsa leasing konusu makineyi kalan borçları ile birlikte başkasına deveredebilir. Bu nedenle, borcun ve sözleşmenin devri, KDV Kanununun 3.Maddesi uyarınca bir teslim işlemi değildir. Ancak, yapılan bu devir işlemi karşılığında yeni kiracıdan bir bedel tahsil edilmesi halinde bu bedel genel hükümler çerçevesinde % 18 oranında KDV'ye tabi tutulmalıdır.

2- Finansal kiralama yoluyla aktifleştirilen iktisadi kıymetin kullanma hakkının, içinde bulunulan zor şartlar nedeniyle finansal kiralama şirketi ile anlaşarak başka bir firmaya devredilmesi işleminde yeni kiracıdan bir bedel alınması halinde elde edilecek bedel ve KDV için fatura düzenlenmesi şarttır. Yeni kiracıdan bir bedel alınmaması halinde “Borcun ve Sözleşmenin Devri” sözkonusu olduğundan ve herhangi bir teslim ve hizmet sözkonusu olmadığından, fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

3-Leasing ile alınan makinanın, finansal kiralama süresi içinde başka bir firmaya devredilmesi işlemi için muhasebe kaydı şöyle yapılmalıdır.


---------------------------/ -------------------------
301- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEM.BORÇLAR                           
401- FİNANSAL .KİRALAMA İŞLEM.BORÇLAR                

                    260- HAKLAR                                                                 

Makinaya İlişkin Finansal Kiralama Sözleşmesinin Devri
------------------------ /----------------------------