SON YAZILAR

4 Ocak 2017 Çarşamba

Pratik Bilgiler

Alo Sgk | 11:46 | | | | | | | |2017 PRATİK BİLGİLER


1-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLARMadde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 476 Nolu Tebliğ)
900,00 TL
Madde 313 - Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 476 Nolu Tebliğ)
900,00 TL
2017 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (296 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

2-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2017 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.900.- TL olarak tespit edilmiştir.

3-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞİKİN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere 14,00 TL olarak tespit edilmiştir.

4-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 86 NCI MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI (296 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.600 TL olarak tespit edilmiştir.

5-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2017 YILI TARİFESİ (296 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

13.000 TL'ye kadar 
15%
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası
20%
70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin

30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası 
27%
70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde

110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası
35%


6-ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI(296 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun 82.maddesinde bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar toplamının 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

7-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK 476 Nolu Tebliğ)

Yıllık alımları tutarı
170.000,00 TL
Yıllık satışları tutarı
230.000,00 TL
Gayrisafi iş hasılatı
90.000,00 TL
İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı
170.000,00 TL


8-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI (296 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2017 takvim yılı için 11.000.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır

9-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (48 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

Matrah
Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla 
İvazsız 
İntikallerde
İntikallerde
İlk                           210.000 TL için
1
10
Sonra gelen             500.000 TL için
3
15
Sonra gelen          1.110.000 TL için
5
20
Sonra gelen          2.000.000 TL için
7
25
Matrahın            3.820.000 TL’yi aşan bölümü için
10
30

10-YENİDEN DEĞERLEME ORANI (474 nolu VUKTebliği R.G.11.11.2016/29885 SAYI)

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2016 yılında uygulanan had ve tutarların 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılı için %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2017 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

11-2017  YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

(30.12.2016 Tarih,29934 sayılı RG yayımlanan 29.12.2016 tarih 2016/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Kom.Kararı

( 01.01.2017-31.12.2017)    (Günlük:59,25 TL)
1.777,50 TL

12-2017 YILI SGK AYLIK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI 


Taban (01.01.2017 – 31.12.2017)                        
1.777,50 TL
Tavan (01.01.2017–  31.12.2017)
13.331,40 TL01-01-2017-30-06-2017 DÖNEMİ:
 4.426,16 TL

14-2017 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ORANLARI(296 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

1. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)
900,00 TL
2. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)
470,00 TL
3. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)
210,00 TL


15-2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (61 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

Damga Vergisine tabi kağıtlar;

27.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 61 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

2017 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
Binde 9,48
Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden)
Binde 1.89
Kefalet, teminat ve rehin senetleri
Binde 9.48
Tahkinameler ve sulhnameler
Binde 9,48
Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)
Binde 1.89
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
Binde 1.89

2017 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar     

1- Bilançolar    
39,70 ₺
2- Gelir Tabloları 
19,10 ₺
3- İşletme hesabı özetleri    
19,10 ₺


2017 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar     

1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar
Binde 7,59
2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                      
Binde 7,59


2017 Yılı Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri  
51,40 TL
2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri  
68,60 TL
3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri 
33,90 TL
4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri
33,90 TL
5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç)
33,90 TL
6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri
25,30 TL

16-2017 YILI AGİ TUTARLARI 

Medeni Durum
Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr
133,31 ₺
Evli eşi çalışan
133,31 ₺
Evli eşi çalışan 1 çocuk
153,31 ₺
Evli eşi çalışan 2 çocuk
173,31 ₺
Evli eşi çalışan 3 çocuk
199,97 ₺
Evli eşi çalışan 4 çocuk
213,30 ₺
Evli eşi çalışmayan
159,98 ₺
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
179,97 ₺
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
199,97 ₺
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
226,63 ₺


17-2017 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

01.01.2017-31.12.2017(SGK)

-1 çocuk için         (1.777,50 * %2)       =   35,55 TL (En fazla iki çocuk için)

 -Aile yardımı       (1.777,50 * %10)      =   177,75 TL

01.01.2017-30.06.2017 (Vergi Muafiyet)

- Çocuk Yardımı 

0 - 6 Yaş Tutarı - (500 x 0,096058) - 48,03 TL

6 Yaşından Büyükler - (250 x 0,096058) - 24,01 TL

- Aile Yardımı  204,99 TL


18-ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

Özürlü             ;               %3

Eski Hükümlü   ;               %0

Terör Mağduru  ;               %0        
                
19- 4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2017  YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

01.01.2017- 31.12.2017

En az Prim 1.777,50 (SGK Prim Tabanı) X %33,5
595,46 TL
En çok Prim 13.331,25 (SGK Prim Tavanı) X %39
5.199,19 TL

20-2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (47 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

27.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 47 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I)               SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³), Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)


1-3 yaş
4-6 yaş
7-11 yaş
12-15 yaş
16 ve yukarı yaş


1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı
646,00
450,00
252,00
191,00
68,00
1301-1600 cm³ e kadar
1035,00
776,00
450,00
318,00
122,00
1601-1800 cm³ e kadar
1827,00
1428,00
841,00
513,00
199,00
1801-2000 cm³ e kadar
2878,00
2217,00
1303,00
776,00
306,00
2001-2500 cm³ e kadar
4317,00
3134,00
1958,00
1170,00
463,00
2501-3000 cm³ e kadar
6019,00
5236,00
3271,00
1760,00
646,00
3001-3500 cm³ e kadar
9166,00
8247,00
4968,00
2480,00
910,00
3501-4000 cm³e kadar
14411,00
1244,00
7329,00
3271,00
1303,00
4001 cm³ ve yukarısı
23586,00
17687,00
10475,00
4708,00
1827,00

2-Motosikletler

100-250 cm³ e kadar
122,00
92,00
68,00
43,00
17,00
251-650 cm³e kadar
252,00
191,00
122,00
68,00
43,00
651-1200 cm³e kadar
646,00
385,00
191,00
122,00
68,00
1201 cm³ ve yukarısı
1565,00
1035,00
646,00
513,00
252,00


B.(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) Sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık, Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-6 YAŞ
7-15 YAŞ
16 VE YUKARI YAŞ

1) Minibüs
776,00  
513,00  
252,00  

2) Panael van motorlu karavanlar( Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı
1.035,00  
646,00  
385,00  
1901 cm³ ve yukarısı
1.565,00  
1.035,00  
646,00  

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar
1.958,00  
1.170,00
513,00  
26-35 kişiye kadar
2.348,00  
1.958,00
776,00  
36-45 kişiye kadar
2.613,00  
2.217,00
1.035,00  
46 kişi ve yukarısı
3.134,00  
2.613,00
1.565,00  

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg' a kadar
697,00  
463,00
228,00  
1.501-3.500 kg' a kadar
1.408,00  
817,00
463,00  
3.501-5.000 kg' a kadar
2.115,00  
1.760,00
697,00  
5.001-10.000 kg' a kadar
2.348,00  
1.995,00
936,00  
10.001-20.000 kg' a kadar
2.821,00  
2.348,00
1.408,00  
20.001 kg ve yukarısı
3.529,00  
2.821,00
1.640,00  

21-2017 YILI BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLECEK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (49 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliği)

27.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2017 tarihinden itibaren, konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 49 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliğine göre aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

Bina Grupları, Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
2.600
2.000
1.600
1.400
1.200
2. Grup
1.600
1.200
1.000
800
700
3. Grup
1.200
800
700
500
400
4. Grup
500
400
300
260
200
5. Grup
300
260
180
170
140
6. Grup
170
140
90
80
60
7. Grup
60
47
33
28
21

 2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 


Bina Grupları, Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
3.250
2.500
2.000
1.750
1.500
2. Grup
2.000
1.500
1.250
1.000
875
3. Grup
1.500
1.000
875
625
500
4. Grup
625
500
375
325
250
5. Grup
375
325
225
212
175
6. Grup
212
175
112
100
75
7. Grup
75
58
41
35
26

22-2017 YILI TİCARET SİCİL HARÇLARI(78 Seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)

C) Ticaret sicili harçları:

I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  
233,70 ₺
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
670,40 ₺
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
1.510,70 ₺
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  
115,80 ₺
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 
166,00 ₺
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
367,50 ₺
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  
115,80 ₺
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
166,00 ₺
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
367,50 ₺
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  
45,15 ₺
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
65,40 ₺
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
115,80 ₺
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)
11,50 ₺
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  
38,50 ₺


23-GECİKME ZAMMI ORANI

19/10/2010  tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK uyarınca                              :%1,40 

24-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 476 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

MADDE NO – KONUSU
2017 Yılında  Uygulanacak  Tutar (TL)
MADDE 104-
İlanın şekli


1- İlanın vergi dairesinde yapılması
2.000,00 ₺

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazete yapılması
2.000-200.000
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
200.000 ve üzeri
MÜKERRER


MADDE 115-
Tahakkuktan vazgeçme
24,00 ₺
MADDE 153/A-
Teminat tutarı
90.000,00 ₺
MADDE 177-
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri


1- Yıllık;

  - Alış tutarı
170.000,00 ₺
  - Satış tutarı
230.000,00 ₺

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
90.000,00 ₺

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
170.000,00 ₺
MADDE 232-
Fatura kullanma mecburiyeti
900,00 ₺
MADDE 252-
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
2,40 ₺
MADDE 313-
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
900,00 ₺
MADDE 343-
En az ceza haddi


  - Damga vergisinde
11,00 ₺
  - Diğer vergilerde
21,00 ₺
MADDE 352- 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)


I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri
130,00 ₺

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   
80,00 ₺

3 - İkinci sınıf tüccarlar
40,00 ₺

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  
19,00 ₺

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               
11,00 ₺

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     
5,00 ₺

II nci derece usulsüzlükler                                   

1- Sermaye şirketleri
70,00 ₺

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
40,00 ₺

3 - İkinci sınıf tüccarlar      
19,00 ₺

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  
11,00 ₺

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
5,00 ₺

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           
2,80 ₺


MADDE NO – KONUSU
2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353-
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması


1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek
210,00 ₺
    makbuzu verilmemesi, alınmaması
110.000,00 ₺
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza


2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması
210,00 ₺
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
11.000,00 ₺
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
110.000,00 ₺

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
210,00 ₺

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
5.000,00 ₺

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
260,00 ₺

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
800,00 ₺
* Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
160.000,00 ₺

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
1.100,00 ₺

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
800,00 ₺
MADDE 355-
b) Damga Vergisinde


- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası
1,80 ₺
MÜKERRER MADDE 355- 
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza


1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
1.400,00 ₺

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
700,00 ₺
    tespit edilenler hakkında

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
350,00 ₺

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
1.100.000,00 ₺


25-TEVSİK ZORUNLULUĞU (VUK 459 NOLU TEBLİĞ)

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;

- Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

- Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

- İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin
belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.