SON YAZILAR

30 Ocak 2017 Pazartesi

Tasdik Yenileme ve Kapanış Tasdiki

Alo Sgk | 10:53 | | | | |


Tasdik Yenileme ve Kapanış Tasdiki  

Engin Malay   
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  


Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanun’a göre; fiziki ortamda tutulan Yasal defterlerin tasdik zorunluluğu bulunmaktadır.


Her iki Kanunda defterlerin tasdik zamanına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Vergi Usul Kanunu açısından:
Önce Vergi Usul Kanunu açısından tasdik zamanının hüküm altına alındığı maddeye göz atalım:
Vergi Usul Kanunu’nun 221’inci maddesinde; tasdik zamanına ilişkin hükümünde;
“Bu Kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

1-Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce son ayda;

2-Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

3-Yeni işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.” denmektedir.

Tasdik yenileme (ara tasdik):
“Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar” hükmü yer almaktadır. (Md.221)

Türk Ticaret Kanunu açısından:
Şimdi de Türk Ticaret Kanunu açısından tasdik zamanına göz atarsak:
Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.”denmektedir.

Kapanış tasdiki:
Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.
Bu açıklamalardan sonra;
Tasdik yenileme (ara tasdik) ile yönetim kurulu karar defterini kullanamaya devam edeceklerin tasdiki Ocak ayı sonuna kadar yaptırmaları gerekmektedir!