SON YAZILAR

8 Şubat 2017 Çarşamba

6736 Sayılı Kanun 296 Geçici Hesap Uyarısı

Alo Sgk | 14:51 | | | | |SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA 

İstanbul, 07.02.2017 Sayı: 3880

TÜRKİYE 

Bilindiği üzere, 23.08.2016 tarih ve Mükerrer 29810 sayılı Resmi Gazete’de ise “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)” yayınlanmıştır.

Bu tebliğ ile KASA ve ORTAKLARDAN alacakların düzeltilmesi ve muhasebe uygulaması açısından geçmiş düzenlemelerin tebliğlerinden farklı olarak yeni bir kayıt sistemi getirilmiştir. Buna göre, KASA hesabı ile ORTAKLARDAN alacaklar kapsamında düzeltilecek tutarlar kayıtlarda 689-Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabı altında gider (kanunen kabul edilmeyen gider) yazılmak yerine dileyen mükelleflerin bilançonun aktifinde geçici bir hesaba kaydedilebilecekleri örnek açıklamalarında belirtilmiştir.

Tebliğde bu işleme ilişkin “296-GEÇİCİ HESAP” şeklinde örnek verilmiş ve alt hesap olarak ise “6736 sayılı Kanun 6/3 maddesi uyarınca düzeltme hesabı” açıklaması yapılarak Hesap Planında boş olan 296 Hesap “GEÇİCİ HESAP” olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu geçici hesap sadece kasa ve ortaklardan alacakların düzeltilmesine yönelik olarak kullanılacağı tebliğde belirtilmiştir.

296 - GEÇİCİ HESAP kullanan mükellefler bu hesabı Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde yer alan “Karşılaştırmalı Ayrıntılı Bilançoda” gösterememektedir. 2016 yılı yıllık Kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki bilançonun aşağıda belirttiğimiz şekilde düzenleme yapılması gerekir.

Kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan Karşılaştırmalı Bilançonun Aktif bölümünde var olan “H- Diğer Duran Varlıklar” bölümüne GEÇİCİ HESAP ilave edilmesi gerekir.

H- Diğer Duran Varlıklar

1- Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi

2- Diğer Katma Değer Vergisi

3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar

4- Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar 5 -Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar

6- Geçici Hesap

7- .Diğer Çeşitli Duran Varlıklar

8- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

9- Birikmiş Amortismanlar (-)

Düzenleme yapılmaması halinde ileride yapılacak vergi incelemelerinde mükellefler özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılabilir.(VUK 353/6)

Yukarıda yaptığımız açıklamalar doğrultusundaki talebimizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesi için gereği bilgilerinize arz olunur.Saygılarımızla, 

Yücel AKDEMİR

Başkan