SON YAZILAR

10 Şubat 2017 Cuma

687 Sayılı KHK İle Özel Sektör İşverenlerine 773,41 TL’ye Kadar SGK ve Vergi Desteği

Alo Sgk | 14:04 | | | | | | | | | | |687 Sayılı KHK İle Özel Sektör İşverenlerine 773,41 TL’ye Kadar SGK ve Vergi Desteği  

Yusuf Akdağ  
Yeminli Mali Müşavir  
Bağımsız Denetçi  

MuhasebeTR  


09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile özel sektör işverenlerine önemli ekonomik destekler yapılmıştır. Yapılan söz konusu desteklere aşağıda yer verilmeye çalışılmıştır.


Sosyal Güvenlik Kurumu Desteği
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17’ nci madde ile, 01/02/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverenlere İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere destek ödemesi yapılacaktır.Ancak işverenler tarafından söz konusu destekten yararlanılabilmesi için işe alınan kişilerin işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları gerekmektedir.


Bununla birlikte işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde söz konusu destekten yararlanamayacaklardır. 
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlanabileceklerdir.


Bu maddede yer alan destek hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekli olup da çalıştırılanlar) ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

Bu destekten yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.


Gelir Stopaj ve Damga Vergisi Desteği
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18’ inci madde ile, 01/02/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların, işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.


Ancak işverenler tarafından söz konusu destekten yararlanılabilmesi için işe alınan kişilerin işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları gerekmektedir.


Bu kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaklardır.


Ayrıca bu kapsamda yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.


Bu maddede yer alan destek hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekli olup da çalıştırılanlar) ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.


Örnek 1:
 Bay (Y), 01.02.2017 tarihinde asgari ücretle çalıştırmak üzere Bay (X) i işe almıştır. Bay (Y), 4447 sayılı Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddelerinde yer alan desteklerden yararlanma şartlarını taşımaktadır. Ayrıca Bay (X) bekar olup çocuğu bulunmamaktadır.

Brüt Ücret
1.777,50 TL
SGK Primi İşveren Payı (%20,5)*
364,39
İşsizlik Sigortası Primi (İşveren %2)
35,55
SGK Primi İşçi Payı (%14)
248,85
İşsizlik Sigortası Primi (%1)
17,78
Gelir Vergisi Matrahı
1.510,87
Gelir Vergisi (%15)
226,63
Asgari Geçim İndirimi
133,31
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi
93,32
Damga Vergisi
13,49
Net Ücret
1.404,06

Yukarıdaki tabloda yer aldığı üzere normal şartlar altında Bay (Y), yanında çalıştırdığı asgari ücretli Bay (X) için (işçi payı dahil) Sosyal Güvenlik Kurumuna 666,57 TL ve Vergi Dairesine 106,81 TL ödeme yapması gerekmesine rağmen 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddesinde yer alan teşviklerden yararlanılması nedeniyle (22,22*30 gün=) 666,60 TL SGK desteği ile 93,32 TL Gelir Vergisi ve 13,49 TL Damga Vergisi desteğinden faydalanılacağından Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairesine 31.12.2017 tarihine kadar herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.


Örnek 2:
 Bay (Y), 01.02.2017 tarihinde Brüt 3.000 TL ücretle çalıştırmak üzere Bay (X) i işe almıştır. Bay (Y), 4447 sayılı Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddelerinde yer alan desteklerden yararlanma şartlarını taşımaktadır. Ayrıca Bay (X) bekar olup çocuğu bulunmamaktadır.

Brüt Ücret
3.000,00 TL
SGK Primi İşveren Payı (%20,5)
615,00
İşsizlik Sigortası Primi (İşveren %2)
60,00
SGK Primi İşçi Payı (%14)
420,00
İşsizlik Sigortası Primi (%1)
30,00
Gelir Vergisi Matrahı
2.550,00
Gelir Vergisi (%15)
382,50
Asgari Geçim İndirimi
133,31
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi
249,19
Damga Vergisi
19,35
Net Ücret
2.281,46

Yukarıdaki tabloda yer aldığı üzere normal şartlar altında Bay (Y), yanında çalıştırdığı asgari ücretli Bay (X) için (işçi payı dahil) Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.125 TL ve Vergi Dairesine 268,54 TL ödeme yapması gerekmesine rağmen 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddesinde yer alan teşviklerden yararlanılması nedeniyle (22,22*30 gün=) 666,60 TL SGK desteği ile 93,32 TL Gelir Vergisi ve 13,49 TL Damga Vergisi desteğinden faydalanılacağından Sosyal Güvenlik Kurumuna 458,40 TL ve Vergi Dairesine 161,73 TL ödenmesi gerekmektedir.


Örnek 3:
 Bay (Y), 01.02.2017 tarihinde Brüt 3.000 TL ücretle çalıştırmak üzere Bay (X) i işe almıştır. Bay (Y), 4447 sayılı Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddelerinde yer alan desteklerden yararlanma şartlarını taşımaktadır. Ayrıca Bay (X) evli olup (eşi çalışmamaktadır) bir çocuğu bulunmaktadır.

Brüt Ücret
3.000,00 TL
SGK Primi İşveren Payı (%20,5)
615,00
İşsizlik Sigortası Primi (İşveren %2)
60,00
SGK Primi İşçi Payı (%14)
420,00
İşsizlik Sigortası Primi (%1)
30,00
Gelir Vergisi Matrahı
2.550,00
Gelir Vergisi (%15)
382,50
Asgari Geçim İndirimi
179,97
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi
202,50
Damga Vergisi
19,35
Net Ücret
2.328,15

Yukarıdaki tabloda yer aldığı üzere normal şartlar altında Bay (Y), çalıştırdığı asgari ücretli Bay (X) için (işçi payı dahil) Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.125 TL ve Vergi Dairesine 221,85 TL ödeme yapması gerekmesine rağmen 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddesinde yer alan teşviklerden yararlanılması nedeniyle (22,22*30 gün=) 666,60 TL SGK desteği ile 93,32 TL Gelir Vergisi ve 13,49 TL Damga Vergisi desteğinden faydalanılacağından Sosyal Güvenlik Kurumuna 458,40 TL ve Vergi Dairesine 115,04 TL ödenmesi gerekmektedir.