SON YAZILAR

28 Şubat 2017 Salı

Anonim Şirketin Ödenmeyen SGK Borçlarından Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Tutulabilir mi?

Alo Sgk | 09:46 | | | | | | | |


Anonim Şirketin Ödenmeyen SGK Borçlarından Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Tutulabilir mi?

YILMAZ SEZER - Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı
Dünya Gazetesi
6102 sayılı Yeni Ticaret Kanunu’nun 2012 yılında yürürlüğe girmesiyle ticari hayatta meydana gelen esaslı değişiklerden bir tanesi de hiç şüphesiz “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği” ya da başka bir deyişle “Profesyonel Yönetim Kurulu Üyeliği”ne geçiştir. Yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarındaki görev dağılımı ve yetki devri ile temsil verilmesi de benzer esaslı değişiklerdendir. Anonim şirketlerin ödenmemiş sigorta primleri ve yönetim kurulu üyelikleri konularına mevzuat açısından bakarsak;


• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesinde “SGK primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise tüzel kişiliği haiz işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur” denilmektedir.

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 365. maddeye göre, anonim şirketler yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunmaktadır.
• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un mükerrer 35. maddesinde “tüzel kişilerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir” denmektedir.

Yukarıda açıklanan kanun hükümleri incelendiğinde anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin şirketin ödenmeyen SGK borçlarından dolayı müştereken ve müteselsilen şahsi mal varlıkları ile sorumlu oldukları sonucuna varılmaktadır. Çünkü SGK mevzuatında yer alana özel hüküm yönetim kurulu üyelerini müştereken ve müteselsil sorumlu tutmaktadır. Bu nedenle SGK ödenmeyen prim borçları için tüm yönetim kurulu üyelerinden borcun tamamının ödenmesini isteyebilmektedir.
Ancak bize göre bu hüküm Yeni Ticaret Kanunu hükümleri ve anlayışı ile çelişmektedir. Çünkü Ticaret Kanunu ile, kurumsallaşma şeffaflaşma özendirilmekte, profesyonel yönetim kurulu üyeliğine geçilmekte, hatta yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk alanları belirlenmekte ve yetkilendirilmektedir. Örneğin, mali işler, finans, üretim, satın alma, idari işler vb. görevler yönetim kurulu üyeleri arasında paylaştırılabilmektedir. Bütün bunlara rağmen...