SON YAZILAR

21 Şubat 2017 Salı

Apartman Yöneticileri, Ev Hizmetlisi Çalıştıran İşverenler İle İşyerlerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler Aman Dikkat!

Alo Sgk | 18:01 | | | | | |


Apartman Yöneticileri, Ev Hizmetlisi Çalıştıran İşverenler İle İşyerlerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler Aman Dikkat!  

Ahmet Mehdi Yurtsever  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MuhasebeTR

Giriş


18.02.2017 Tarihli 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğ ile; Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilmiştir. İşyerlerinde sigortalı çalıştıran işverenler, binalarında apartman görevlisi çalıştıran yöneticiler ve yanlarında ev hizmetlisi çalıştıran vb. işverenler, 01.01.2018 tarihinden itibaren çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu e-bildirge sisteminden gönderemeyecekler. Yeni adıyla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bildirimlerini vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifre ile Gelir İdaresi Başkanlı e-beyanname sistemi aracılığıyla yapacaklardır. Hali hazırda SGK’dan almış oldukları şifre ile e-beyanname sisteminden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini veremeyeceklerdir.  

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler, 01.04.2015 tarihinden önce Sgk dosyası açtırıp halen sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet listesini e-bildirge sisteminden vermeye devam edenler, sigorta dosyalarını bağlı bulundukları ünitelerden kapattırarak Ek-9. maddesi kapsamında bildirimlerini verdikleri takdirde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bildirimlerini vergi dairesine vermek zorunda değiller.  

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi
Vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim formunu 31.03.2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.


Geçiş Dönemi Uygulaması

Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler, Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dâhil olmak üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.06.2017 tarihinden itibaren başlanacaktır.


Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verileceği Vergi Dairesi
-Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri; Personel ücretlerinin ödendiği yer esas alınacak olup, Ücretler merkezden ödeniyorsa işyerinin merkez adresine bağlı vergi dairesine, Ücretler şubeden ödeniyorsa şube işyerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.

-Apartman görevlileri ve ev hizmetlileri için; ikametgâhlarının bağlı bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir.


-Gerçek kişiler dışında kalanlar için ise; kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesine vereceklerdir.Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

-Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler,


-Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler,


-Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenler, elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibidilerlerse aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları vasıtasıyla göndermek istemeleri halinde ilk beyanname gönderilmeden önce gerekli kayıt işlemlerinin yapılması için yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.


Üçer Aylık Verilen Muhtasar Beyannamelerin Aylık Olarak Verilmesi

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükellefler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde Ücret ödemeleri dışında yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir.

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir

Ceza Uygulaması

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir.