SON YAZILAR

23 Şubat 2017 Perşembe

Asgari Ücret Desteğinde 2017 Yılında Dikkate Alınacak Rakamlar Açıklandı

Alo Sgk | 08:52 | | | | | |


Asgari Ücret Desteğinde 2017 Yılında Dikkate Alınacak Rakamlar Açıklandı

Hadi EYCE
SGK Uzmanı
Gülbenk Müşavirlik


I- Bilindiği gibi, 2016 yılında yapılan düzenleme sonucunda;


a)      2016 yılından önce KKA işyerlerinde aynı ayda çalıştırılan sigortalılardan;

Günlük brüt ücreti 85 TL, aylık brüt ücreti 2.550 TL nin altında olanların prim ödeme  gün sayılarının 3.33 ile çarpılması sonucu bulunan tutar,

b)     2016 yılında KKA işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların tamamının prim ödeme gün sayısının 3.33 rakamı ile çarpılması sonucu bulunan tutar,
kadar işverenlere asgari ücret desteği verilmiştir.

Örneğin, Yukarıda belirtilen durumdaki sigortalıların prim ödeme gün sayısı : 300 ise, işverene,    300 X 3.33 = 999 TL destek sağlanmıştır.

II-  2017 yılındaki uygulamaya gelince;

5510 sayılı Kanuna 6770 sayılı Kanunla eklenen 71. madde ve  Bakanlar Kurulunca 22.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile, 2017 yılı için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas kazanç tutarı 110 TL olarak ve desteğe esas günlük tutar ise 3.33 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; 2017/Ocak ile Aralık ayları arasında;

2017 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenlere, 2016 yılının aynı ayında aylık brüt kazancı 3300 TL ve altında olan sigortalıların prim ödeme gün sayısını aşmamak üzere 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile 3.33 sayısının çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar,

- İlk defa 2017 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış olan işverenlere ise, 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile 3.33 TL sayısının çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar,

Asgari ücret desteği sağlanmıştır.


Örneğin, 2017 Ocak ayında çalıştırılan 10 sigortalıdan 3 ünün günlük ücreti 110 TL nin altında, bunların prim ödeme gün sayılarının toplamı 90, diğerlerininki bu ücretin üstünde ise;      İşverene sağlanacak asgari ücret desteği:
                           90 gün X 3.33 = 299.70 TL   olacaktır.

Diğer taraftan;

1- İşverenler, SGDP’ye tabi çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanamayacaktır.

2- 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için Hazinece karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilecektir.

3- 2017 yılı Ocak ila Aralık aylarına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

4- Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, kayıt dışı ya da hayali sigortalı çalıştıran işverenler de bu uygulamadan yararlanamayacaktır. Ancak Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olan  işverenler borçlarını ödedikleri sürece destekten yararlandırılacaktır.