SON YAZILAR

22 Şubat 2017 Çarşamba

Asgari Ücret Desteğinde Tutarlar Belli Oldu Destek Tutarı Değişmedi

Alo Sgk | 13:01 | | | | | |Asgari Ücret Desteğinde Tutarlar Belli Oldu Destek Tutarı Değişmedi


Mustafa Uçar
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
E.SGK Müfettişi

MuhasebeTR


Bilindiği üzere 2015 yılından 2016 yılına geçtiğimiz dönemde asgari ücrette %37.1 oranında artış meydana gelmiş ve brüt asgari ücret 1273,5 -TL den 1647-TL ye yükselmişti. İşçilik maliyetlerinde meydana gelen yüksek artış sebebiyle işveren kesiminden yükselen itirazlar üzerine söz konusu artışın bir kısmının devlet tarafından karşılanması kararlaştırılmış ve 20/01/2016 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 6661 sayılı torba Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 68. Madde ile belli şartlarla 2016 yılının Ocak-Aralık dönemleri için asgari ücret prim desteği getirilmişti. 


Eklenen geçici madde ile 4 (a) kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlere,

-  2016 yılının Ocak – Aralık dönemi için 2015 yılının aynı döneminde Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpılması sonucu bulunan tutar,


- ilk defa 2016 yılında Kanun kapsamına alınan işyerlerinde ise 85 -TL ve altında günlük prime esas kazanç bildirme şartı aranmadan prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında bildirilen tüm sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar,

SGK’ ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek 2016 yılı için destek sağlanmış ve yapılan açıklara göre 2016 yılının ilk 10 ayında aylık bazda Hazinece karşılanan destek tutarı 715 milyon TL civarında olmuştur.

Eklenen geçici madde ile getirilen asgari ücret prim desteği yalnızca 2016 yılı için öngörülmüştü ancak söz konusu desteğin ekonomideki genel daralma, işsizlik oranında meydana gelen yükseliş, asgari ücrette meydana gelen artış, işverenlerin desteğin devamı yönündeki talepleri v.b. sebeplerle 2017 yılında da devam etmesine karar kılınmıştı. 27 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 71 inci madde ile yapılan düzenleme uyarınca işverenlere 2017/Ocak-Aralık döneminde de asgari ücret prim desteği sağlanması kararlaştırılmıştır. Ancak söz konusu sigorta prim desteği için dikkate alınacak gün sayısının tespitinde esas alınacak günlük prime esas kazanç üst sınırı ve sağlanacak destek tutarı Bakanlar Kurulu Kararına bırakılmıştı.

22/02/2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu kararının birinci maddesinde aynen ”31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL olarak, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir.” denilerek tutarlar belirlenmiştir.

“ Bakanlar Kurulu Kararı sonrası 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlere,

- 2017 yılının Ocak – Aralık dönemi için 2016 yılının aynı döneminde Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 110- TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 3,33 - TL ile çarpılması sonucu bulunan tutar,

- ilk defa 2017 yılında Kanun kapsamına alınan ve alınacak işyerlerinde ise 110 -TL ve altında günlük prime esas kazanç bildirme şartı aranmadan prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında bildirilen tüm sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı 3,33-TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar,

2017 yılı Ocak-Aralık dönemleri için Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle hazine desteği sağlanacaktır.”

Söz konusu BKK sonrası destek miktarı değişmemiş (100-TL) olup, 2017 yılından önce Kanun kapsamına alınmış işyerlerinde desteğe esas gün sayısının belirlenmesinde dikkate alınan prime esas günlük kazanç tutarı 85-TL’den 110-TL ye yükseltilmiş olup daha fazla sigortalının teşvik kapsamına girmesi sağlanmıştır.  Ayrıca destekten yararlanma şartları, destekten yaralanmak için başvuru yapılmasına gerek olmaması, yararlanılacak olan destek tutarının SGK tarafından hesaplanması, muvazaalı işlem ile yersiz olarak destekten yararlananlardan geri alınması, v.b. hususlar 2016 yılı uygulaması ile aynı şekilde devam edecektir.