SON YAZILAR

10 Şubat 2017 Cuma

Asliye Ceza Mahkemeleri İçin Uzman Bilirkişi Raporu

Alo Sgk | 14:39 | | |


Asliye Ceza Mahkemeleri İçin Uzman Bilirkişi Raporu  

Dr. Mustafa ALPASLAN  
MuhasebeTR  

Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’na aykırı fiiller dolayısıyla işbu kanunun 359/b-1 md hükmüne göre veya VUK md. 359/a-2 hükmüne göre; bilirkişiler tarafından asliye ceza mahkemesine sunulacak rapor dizpozisyonu tarafımıza göre aşağıdaki biçimde düzenlenmiştir.
 
Bazı bilirkişiler tarafından ise, yine aynı bilgileri içerecek şekilde farklı bir dizpozisyon dahilinde rapor düzenlenebilir. Önemli olan raporun dizpozisyonu değil, içereceği asgari bilgilerdir.
 
Rapor dizpozisyonu:
 
1)     Raporun düzenlendiği tarih ve sayı
 
2)     Raporu düzenleyen kişinin unvanı (SMMM, YMM)
 
3)     Raporun konusu (kısaca bilirkişiden istenilen görev)
 
4)     Raporun giriş bölümü ve konusu (213 sayılı VUK’a göre mükellefin sahte fatura kullanma veya düzenlenme fiili ile ilgili kısaca bilgiler)
 
5)     İncelenen defter ve belgelerle ilgili bilgiler (mükellefin işlediği fiille ilgili yıl ve dönemlerin belirtilmesi, defter tasdik bilgileri, kullanılan veya düzenlenen faturaların kayıtlandırıldığı yevmiye maddeleri)
 
6)     Vergi müfettişi tarafından istenilen defterlerle ilgili bilgiler (müfettiş tarafından mükellefe veya şirket yetkilisine tebliğ edilen defter ibraz yazısının tarih bilgileri, kime tebliğ edildiği, tebligatın doğru yapılıp yapılmadığı, incelemenin müfettişlik resmi ofisinde mi yoksa vergi mükellefinin işyerinde mi incelemenin gerçekleştirileceği, tutanakları imzaya yetkili kimselerin verdiği ifadeler)
 
7)     Müfettiş raporunda yer alan sahte belge veya düzenleme fiilleri ile ilgili bilgiler (sahte olduğu iddia edilen faturalarla ilgili VTR bilgileri, malların alış, satış varsa irsaliye bilgileri, faturalarla ilgili varsa dara, kantar fişleri, söz konusu malların borsaya tabi bir mal olup olmadığı, borsa tescil bilgileri, mal bedellerin ödenmesi ile ilgili banka bilgileri, havale, çek, EFT numaraları)
 
8)     Sahte fatura düzenleme mi yoksa kullanma mı fiilinin saptanması (burada kullanılan veya düzenlenen faturalarla ilgili bu faturaların gerçek bir mal veya hizmet hareketine dayalı olup olmadığı bilgilerine yer verilecektir. Ayrıca mükellefin 2006 ila 2009 yılları için matrah artırımı ile ilgili 6111 sayılı yasadan yararlanıp yararlanmadığı gibi bilgiler ve hangi vergi türlerinden yararlandığı gibi bilgilere yer verilecektir. Yine, söz konusu mükellefin 5811 sayılı varlık barışı hakkındaki yasadan yararlanarak bu yasaya göre ödeme yapıp yapmadığı muhasebe kayıtlarını bu yasaya göre kayıtlandırıp kayıtlandırmadığı bilgilerine yer verilecektir.)
 
9)     Vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlıklar tarafından “olur” alınıp alınmadığı hususları (VUK 359. md hükmüne göre, vergi idaresi tarafından bu konuda yeni vergi inceleme yönetmeliği hükümlerine göre mükellef hakkında vergi suçu raporu düzenlenmeden önce ilgili müfettiş tarafından defterdarlık veya vergi dairesi başkanlığından yazılı olur alınıp alınmadığı konularına yer verilecektir.)
 
10)Mükellefin vergi yargısına başvurup başvurmadığı (ceza dava dosyası ile ilgili mükellefin başka bir vergi mahkemesinde vergi davası açıp açmadığı, açmış ise dosya numaraları, derdest davanın safahatları veya dava açılmadan önce tarhiyattan önce veya sonra uzlaşmaya varılıp varılmadığı vs. konulara yer verilecektir.)
 
11) Sahte olduğu iddia edilen faturaların akıbeti (mükellefin defter, kayıt ve belgelerine göre bu faturaları bilerek veya bilmeden alınıp alınmadığı hakkında bu faturalardan dolayı maddi menfaat elde edilmesi ve kullanıcılar açısından vergi kaybına neden olup olmadığı ve bu fiillerde kastı ve bilerek işleyip işlemediği konusunda bilgi)
 
12)Vergi kaybı hakkında ödeme yapılıp yapılmadığı (sahte belge kullanımı ile ilgili olarak önerilen tarhiyatla ilgili vergilerin Hazineye yatırılıp yatırılmadığı konuları)
 
13)Sonuç ve değerlendirme (burada sonuç olarak incelenen belge, bilgi ve defterlere göre sahte belge kullanmak suretiyle vergi suçu fiilinin maddi ve manevi unsurlarının oluşturup /oluşturmadığı kesin olarak belirtilecektir. Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi ile ilgili bir fiil var ise, bunların incelemeye ibraz edilmemesi ile ilgili varsa mahkeme kararları, inandırıcı rapor ve belgeler ve neticede vergi suçu unsurlarının tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediği kesin ifadelerle belirtilecektir)