SON YAZILAR

25 Şubat 2017 Cumartesi

Bakıma Muhtaç Yakını Olan Devlet Memurlarının Hakları

Alo Sgk | 10:16 | | | | | |


Bakıma Muhtaç Yakını Olan Devlet Memurlarının Hakları

Nevzat ERDAĞ

Hayatın kime ne getireceği bilinmez. Her gün yanımızdan kendi dünyaları ile geçerlerken, gerçek dünyanın sahte sevgileriyle ilgilenmekten o içimizden birileri engellileri çoğu zaman fark etmiyoruz. Şartlar ne olursa olsun bazen bir engellinin topluma bakış açısı içinde yaşanılan toplumun o engelliye bakış açısıyla şekil alabiliyor. Yani bağımsız gibi görünen toplumun bağımlı ve negatif yaklaşımları engelli üzerinde dönüşü olmayan psikolojik tahribatlara neden olabiliyor. Ama unutulmamalı ki engelli çocuk, genç, yaşlı bir gün siz veya çocuğunuz olabilir. Sizin yaşattıklarınızı size yaşatabilirler. Bu satırları neden mi yazdım web sayfama gelen engelli yakınına bakmak zorunda olan bir devlet memuru kardeşimizin anlayışsız amirleri ile yaşadıklarını anlattığı mesajdan etkilenmem olabilir. Bu amaçla bu makalemi bakıma muhtaç yakını olan devlet memurlarının hakları konusunda kaleme aldım.

Engelli: tanımlaması yasalarda şu şekilde tanımlanmış engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri, şeklinde tanımlanmış

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
  • 102. maddesi, memurların hizmet yılları itibariyle yıllık izinlerini nasıl ve ne şekilde kullanacaklarını;

  • 104. maddesi, doğum, evlenme ve ölüm gibi hallerde ve bu hallerden başka mazerete dayalı verilecek mazeret izinlerinin süresini ve esaslarını;

  • 105. maddesi, memurların hastalanmaları halinde verilecek hastalık izinleri ile memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerini raporla belgelendirmeleri şartıyla verilecek refakat izinlerini;

  • 108. maddesi ise, bazı durumların gerçekleşmesi halinde verilecek aylıksız izinlerin süre ve esaslarını hükme bağlamış olup, Devlet Memurları Kanununda Devlet memurlarına bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin günlük bakımını yapması için izin verilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, gerek 657 sayılı Kanunda gerekse kamu çalışanlarına ilişkin diğer personel mevzuatında kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyi bulunan kamu çalışanlarına özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için verilecek iznin süre ve esaslarını düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Fakat 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2010/2 sayılı  “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasına göre özürlü aile ferdinin günlük bakımı için memurun kullanacağı izin şöyle tanımlanmıştır.
 “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır.
Bu hususu devlet personel başkanlığı (25.11.2010-21363) sayılı görüşünde şu şekilde açıklanmıştır:
2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin mezkur hükmünde kamu çalışanlarına kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacağının belirtilmesi sebebiyle, Bakanlığınız personelinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için mesai saatleri içinde izin kullanması hususunda gerekli kolaylığın Kurumunuzca sağlanması gerekir. Söz konusu iznin günde kaç saat verileceği hususunun ise Bakanlığınız personelinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin özür durumu,   özürlü aile bireyine yapılacak bakımın niteliği, personelin konumu gibi çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak Bakanlığınızca belirlenmesinin uygun olacağı, mütalaa edilmektedir.
Engelli Yakını olana amiri izin vermeyebilir mi?
2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesine istinaden, memurun;
  • Bakmakla yükümlü olduğu aile ferleri arasında engelli birisinin bulunması...