SON YAZILAR

16 Şubat 2017 Perşembe

DİİB'le Çalışan Firmaların KDV İadeleri Ne Kadar Arttı?

Alo Sgk | 12:27 | | | | | |


DİİB'le Çalışan Firmaların KDV İadeleri Ne Kadar Arttı?  

Zekeriya Aslan  
Yeminli Mali Müşavir

MuhasebeTR

15.02.2017 Gün ve 29980 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin.19.Maddesi uyarınca DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.


Yine, aynı Tebliğinin aynı maddesi uyarınca DİİB sahibi mükellef tarafından bu belge kapsamında üretilen mallar,

1- İmalatçı ve aynı zamanda DİİB sahibi firma tarafından doğrudan ihraç edilebilir,
2- İmalatçı ve aynı zamanda DİİB sahibi firma tarafından 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) veya geçici 17 nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslim edilebilir.

3- DİİB sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği hammaddeleri kullanarak ürettiği mamuller, KDV hesaplanarak ihracatçı bir firmaya teslim edilebilir. Buna göre, DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslim edilmesi halinde, ihracatçılara bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi yapılır.


Örnek-1:
               1-(A) İplik A.Ş., DİİB kapsamında polipropilen ithal ederek halı ipi ve makine halısı üretmektedir.

               2-Firmanın DİİB Kapsamında Şubat 2017 döneminde 1.000.000.-TL ihraç kaydıyla halı teslimi bulunmaktadır(Halıda KDV Oranı %8’dir).

3-İhraç kaydıyla teslim edilen DİİB’li hammadde bedeli 800.000.-TL ve DİİB’den dolayı Gümrükte ödenmeyen KDV 144.000.-TL’dir(KDV Oranı %18)

4-İhraç kayıtlı teslimde malın bünyesine giren KDV 58.000.-TL ve Devreden KDV 120.000.-TL’dir.

Buna göre;


Olarak hesaplanır. Bu tebliğden önce olsaydı KDV iadesi şöyle hesaplanırdı:

 
 
Dolayısıyla bu tebliğ ile KDV iadesinde 36.000.-TL artış olmuştur.

Örnek-2:

               1-(K) Panel A.Ş., DİİB kapsamında hammadde ithal ederek sandiviç panel üretmektedir.

               2-(T) Dış Ticaret A.Ş.,  (K) Panel  A.Ş.,’nden KDV ödeyerek sandiviç panel almaktadır. Tüm satışları ihracattan ibarettir.

3-(T) Dış Ticaret A.Ş., (K) Panel A.Ş.’nden, Şubat 2017 döneminde Firmanın DİİB Kapsamında üretilen sandiviç panel almış ve 1.100.000.-TL bedelle Irak’a ihraç etmiştir. (T) Dış Tic A.Ş.’nin sandiviç panel alış tutarı 1.000.000.-TL ve bu alış nedeniyle (K) Panel A.Ş’ne ödediği KDV 180.000.-TL’dir. 

4-(T) Dış Ticaret A.Ş. nin genel giderlerden yüklendiği KDV 30.000.-TL ve devreden KDV si 72.000.-TL’dir.

Buna göre, (T) Dış Ticaret A.Ş., ilgi tebliğ uyarınca KDV iadesi alabilecektir. Firmanın alabileceği KDV iadesi tutarı şöyle hesaplanır:Bu tebliğden önce panel alışından dolayı ödenen 180.000.-TL KDV’nin firmaya ödenmesi mümkün değildi. Firma sadece Genel Giderlerden dolayı 30.000.-TL KDV iadesi alabilirdi. Dolayısıyla bu tebliğ ile KDV iadesinde 180.000.-TL artış olmuştur.Kaynak ► http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/zekeriyaaslan/020/