SON YAZILAR

14 Şubat 2017 Salı

Faturalara Kullanımında Seri Sıranın Takibi ve Merkezde / Şubelerde Kullanım Şekli

Alo Sgk | 10:03 | | | | | |


Faturalara Kullanımında Seri Sıranın Takibi ve Merkezde / Şubelerde Kullanım Şekli  

Günseli Zeynep Kalındamar  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  
Vergi Bilim Uzmanı  

MuhasebeTR  


Değerli okurlar; bilindiği üzere, VUK Kanununda Faturanın tanımı ve Faturanın yerine geçen Vesikaları Md.229-239 yer almaktadır. Bu makalemizde Güncel Hayatımızda Faturaların Seri Numarası takip etme mecburiyeti ya da Ciltlerin Birbirini takip edip etmeyeceği ya da işletmelerin Merkez, Şubesi Olan fatura takibi nasıl olacağını kanun maddeleri gölgesinde mukteza örneğiyle açıklamaya çalıştık.


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Uygulama Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.27.15.01/06-515-77/ 22.05.2006

Konu: Fatura Kullanımı
İlgi: 21.04.2006 tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde, … Vergi Dairesinin … vergi numarasında kayıtlı gelir vergisi mükellefi olduğunuzu, eczacılık işiyle iştigal ettiğinizi ve satışlarınıza istinaden düzenlemiş olduğunuz faturaların müteselsil tarih ve sıra numarasını takip ettiğini, ancak 26.05.2005 tarih ve 22650 seri numaralı faturadan sonra 22651 seri numarası ile başlayan cilt kullanılması gerektiği yerde sehven 31.05.2005 tarihiyle 22951 seri numarasıyla başlayan fatura cildini kullanmaya devam ettiğinizi, yapılan bu hata nedeniyle arada boş olarak kullanılmayıp atlanmış olan fatura ciltlerini bu tarihten itibaren kullanıp kullanmayacağınız konusunda bilgi istemektesiniz.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 229, 230, 231 nci maddelerinde faturanın tanımı, şekli ve nizamı hükme bağlanmıştır. Anılan kanun hükümlerinin fatura ile ilgili öngörülen kaidelerden biri faturaların sıra numarası dâhilinde teselsül edeceğidir. Ayrıca şube veya kısım söz konusu ise seri tefriki yazılması zorunludur. Ancak, kullanımda faturaların cilt sırası dâhilinde teselsül ettirileceğine ilişkin bir kural öngörülmemiştir.

Buna göre atlanılan ciltlerin kullanılmasında yasal bir sakınca bulunmamakla beraber vesikaların bir karışıklığa meydan vermeden kullanımlarını sağlamak bakımından bağlı bulunduğunuz vergi dairesince tanzim edilecek tutanak ile de durumun tespit edilmesini sağlanması ve bundan böyle düzenli kullanılmaları hususunda azami dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Örnek Muktezada yer alan mevzuda VUK 229-231 maddelerinde açıkça faturanın tanımı şekil şartı hükme bağlanmıştır.231 VUK md. de Kullandığınız cildi bitirdikten sonra yanlışlıkla veya unutarak birbirini takip etmeyen ciltten başlasınız dahi önemli olan ciltteki seri ve sıra numaralının takibi söz konusudur mümkün olduğunca bizce cilt ve seri sıra numaralının takibinde özen gösterilmesidir. kısaca seri sıra numarası takip etme zorunluluğu var. Fakat  cildi takip etme zorunluluğu  yoktur ve ayrıca Şube ve Merkezi olan işletmelerinde seri tefriki yani ayırt edici yani merkez mi Şube mi diye özel işaretlerle belirtilmesi mecburi kılınmıştır. Ve kendi içlerinde seri sıra numaraları takip etmelidir. Okurlarımıza yararlı olması dileklerimizle.

KAYNAKÇA:
- VUK : 229-231 İlgili Maddeler
- Gaziantep Vergi Dairesi Mukteza Görüşü