SON YAZILAR

22 Şubat 2017 Çarşamba

Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancı Kişilerin (Suriye Uyrukluların) Sosyal Güvenliği

Alo Sgk | 10:42 | | | | | |


Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancı Kişilerin (Suriye Uyrukluların) Sosyal Güvenliği  

Mustafa Uçar  
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
E.SGK Müfettişi

MuhasebeTR

1-Genek Olarak Yabancıların Sigortalılığı, 


Ülkemizde çalışan yabancı uyruklu kişiler mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 3. Maddesinin (II) numaralı fıkrasının (a) bendinde bazı sigorta kolları uygulanan kişiler arasında sayılmışlardır.  İlgili bende göre bir işveren emrinde çalışan ve Türk uyruklu olmayan kimseler hakkında kısa vadeli sigorta kolları uygulanmakta olup, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının haklarında uygulanabilmesi ise ancak Kurumdan yazılı istekte bulunmaları koşulana bağlanmıştı. Bu kişiler hakkında istek tarihinden sonraki ay başından başlanarak uzun vadeli sigorta kolları uygulanmaktaydı. Ancak Mülga 506 sayılı Kanunda 06/08/2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4958 sayılı Kanun ile bir takım değişikliklere gidilmiş ve 3. Maddenin (II) numaralı fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve bu kimseler isteklerine bakılmaksızın tüm sigorta kollarına tabi tutularak sosyal güvenlik kapsamına alınmışlardır.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yabancı uyruklu kişiler Kanunun 4. Maddesinin 2. Fıkrasında 4(a) kapsamında sigortalı sayılanlar arasında belirtilmiş ve (c) bendinde Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere (28 ülke ile ülkemiz arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi vardır), yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanların 4(a) kapsamında sigortalı oldukları ifade edilmiş olup bu kişiler hakkında tüm sigorta kolları uygulanmaktadır.

2- Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancı Kişilerin (Suriye Uyrukluların) Durumu

Bilindiği üzere geçici koruma kapsamındaki kişilerin çalışama izinleri 15/01/2016 tarihli ve 29594 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” ile düzenlenmiş olup bu kapsama alınan kişilerin belli şartları yerine getirmeleri halinde çalışma izinlerinin alınması daha kolay hale getirilmiştir. Geçici koruma kapsamındaki yabancı kişilerin için çalışma izni noktasında diğer yabancı kişilere göre farklı bir düzenleme söz konusu iken sosyal güvenlikleri açısından herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Yani geçici koruma kapsamındaki yabancı kişilerin (Suriye uyrukluların) çalıştırılmasıyla ilgili olarak herhangi bir sigorta prim muafiyeti ya da bu kişiler hakkında uygulanmayacak herhangi bir sigorta kolu belirlenmemiştir. Dolayısıyla bu kişilerin SGK ya bildirimleri yapılmakta ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanmaktadır.

3-Sonuç


Yabancı uyruklu kişilerin geçici koruma kapsamına alınması (Suriye uyruklu kişiler) sosyal güvenlik sistemine tabiiyetleri açısından bir farklılık meydana getirmemekte olup bu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar 4. Maddenin 1. Fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak kabul edilmektedir. Bu kişilerin işverenleri tarafında SGK ya bildirimlerinin yapılması gerekmekte olup bu kişiler hakkında tüm sigorta kolları uygulanmaktadır.