SON YAZILAR

8 Şubat 2017 Çarşamba

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Uygulaması

Alo Sgk | 10:06 | | | | |Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Uygulaması  

Altuğ Sarıtaş  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  

MuhasebeTR  


Genç girişimcilerde kazanç istisnası 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Kanunun 1. maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve yürürlüğe girmiştir.  Bu düzenlemeye göre;

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, gelir vergisinden müstesnadır.

Bu istisnanın uygulanması için bazı şartların olması gerekmektedir. Bu şartlar;

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
(Herhangi bir resmi kurum veya vergi dairesi denetim ekiplerinin tespit raporlarına istinaden ya da başka bir neden ile re’sen mükellefiyet tesis edilmesi durumunda istisna hükümleri kapsamında sayılmayacaktır.) 

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,
(Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmayacaktır.) 

3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
(Bu tür ortak girişimlerde gerçek kişiler ayrı ayrı değerlendirilecek olup tek bir mükellefiyet olarak düşünülmeyecektir.) 

4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
(Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 164 üncü maddesine göre ölüm işi bırakma hükmünde olup, mirasçılar tarafından miras reddolunmamış ise murisin ödev ve sorumlulukları mirasçılara geçmektedir. Haricinde sayılan işletme devirleri muvazaa kapsamında değerlendirileceğinden istisna kapsamında sayılmayacaktır.) 

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.
(Hali hazırda faaliyet gösteren bir işletmeye daha sonradan ortak olma veya başkaca bir sebeple iştirak edilmesi halinde anılan istisna hükümleri geçerli olmayacaktır.) 

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilecektir. Faydalanılmayan istisna tutarı bir sonraki döneme devir edilemeyecek olup sadece cari yılı kapsayacaktır. Mevcut istisna ticari kazanç üzerinden hesaplanacak gelir vergisini kapsadığından Gelir Vergisi kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergilerle bir alakası bulunmamaktadır.

Bu tür ve benzer nitelikteki vergi istisnalarının getirilmesi genç girişimcilerin teşebbüs heyecanını daha da artırarak ticari hayata katılmalarına olumlu bir etki oluşturmuştur. Benzer nitelikteki vergi ve diğer yatırım avantajlarının geliştirilerek ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkı ve işsizliğin önlenmesi programlarına ılımlı bir istikamet belirleyecektir.