SON YAZILAR

12 Şubat 2017 Pazar

İlave İstihdama SGK ve Gelir Vergisi Desteği

Alo Sgk | 14:29 | | | | | | | | | |


31.12.2017 Tarihine Kadar Yapılacak Olan İlave İstihdama SGK ve Gelir Vergisi Desteği  

Av. Esma GÜLBENK  
Gülbenk Müşavirlik  

09 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni prim teşviki ve Gelir Vergisi desteği getirilmiştir. Özellikle çalışanları ile net ücret üzerinden anlaşan işverenlerin,  getirilen desteklerden daha büyük oranda fayda sağlaması mümkündür.687 Sayılı KHK İle Getirilen Yeni Prim Teşviki:

KHK ‘nin 3. Maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 17. Madde ile düzenlenmiştir.

Teşvikten yararlanabilmek için:

1-  Çalışanın, 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan sigortalı olması.

2- İşkur’a kayıtlı işsizler arasından, 01.02.2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,

3- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,

4- 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları gerekmektedir.

5- Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, sigorta primlerinin yasal süresinde ödemesi gerekmektedir.

6- Kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırılmamalıdır.

Teşvik Süresi:

Teşvik, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Teşvik Tutarı:

Teşvik uygulanacak süre içinde,  sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak  ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

İşverenlerin teşvikten yararlanabilmesi için, aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermesi, sigorta primlerini yasal süresinde ödemesi gerekmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan teşvikten yararlanabilecektir.

Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde teşvikten yararlanmaları mümkün değildir.

Bu destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

Kamu idarelerine ait işyerleri, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar teşvik kapsamı dışındadır.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ

4447 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 18. Maddede düzenlenen gelir vergisi desteğinin şartları da aşağıdaki gibidir:

1- Teşvik,  31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olacaktır.

2- Çalışanın, İşkur’a kayıtlı işsizler arasından 01.02.2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması

3- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya ...