SON YAZILAR

3 Şubat 2017 Cuma

İşçinin Rapor Parasında Püf Noktalar!

Alo Sgk | 09:42 | | | | | | |İşçinin Rapor Parasında Püf Noktalar!  

Resul KURT  
Dünya Gazetesi  


İşçinin çalışma hayatında karşılaşacağı risklerden birisi de, çalışmadığı sürelerle ilgili olarak uğrayacağı gelir kaybıdır. İşçinin hastalık, iş kazası ve doğum gibi nedenlerle uğrayacağı gelir kaybını telafi etmek için çalışanlar arasında rapor parası veya istirahat parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir.
Geçici iş göremezlik ödeneği ise iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir. Geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için;

• SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,
• İş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

İstirahat raporlarının SGK ile sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularında Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi gerekmektedir. Herhangi bir sağlık tesisine bağlı olmadan özel muayenehanesi olan hekimler tarafından sigortalılar adına düzenlenen raporlara istinaden sigortalıların istirahatli bırakıldığı sürelere ait geçici iş göremezlik ödenekleri ödenmeyecektir.
Ayaktan tedavilerde hizmet akdiyle bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. 4(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı 40 (kırk) günü geçemez. Bu...