SON YAZILAR

1 Şubat 2017 Çarşamba

Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Alo Sgk | 09:19 | | | | | |


Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esasların belirlendiği 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmasına yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ taslağı ile hali hazırda 431 Sıra No.lu Tebliğ kapsamında bulunmayan bazı mükellef grupları da kapsama alınarak bunlar tarafından gerçekleştirilen satış, alış, ithalat, ihracat, imalat, dönem başı ve dönem sonu stok bilgilerinin Tebliğ ekinde belirtilen formatlarda elektronik ortamda oluşturulma ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere elektronik ortamda muhafaza edilme zorunluluğu getirilmektedir.
Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 15.02.2017 tarihine kadar otvtakip@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
Söz konusu Tebliğ Taslağı..
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:431)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: ...)
29/12/2013 tarih ve 28866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)'nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 1- Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin A ve B cetvelinde yer alan ürünlerle (Kolalı Gazozlar hariç) ilgili olarak ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki şartları taşıyanlar,

1- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurum Belgesi veya Tütün Mamülü ve Alkollü gerçek ve tüzel kişiler,

2- Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ürünleri Piyasasına ilişkin olarak Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler ile Alkollü İçkiler Piyasasına ilişkin olarak Alkollü İçki Üretim İzin Belgesi ve Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

3- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan, Tütün Ürünleri Piyasasına ilişkin olarak Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi veya Alkollü İçkiler Piyasasına ilişkin olarak Üretim İzni Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler,”
MADDE 2- Tebliğin 3 üncü maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.
“ c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan mallar kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi bunların ithalatını gerçekleştirenler. ”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.Tebliğ taslağını indirmek için tıklayınız.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.