SON YAZILAR

25 Şubat 2017 Cumartesi

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Alo Sgk | 10:21 | | | |


KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Nevzat ERDAĞ

15 Şubat 2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan, 11 no.lu “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile önemli bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu makalemde bu değişiklikleri özetleyerek açıklayacağım.

1- Artırımlı Teminat Uygulaması Getirildi
İade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, mükelleflerin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla, YMM  KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerinde, iade talep dilekçesi ile tebliğin ilgili bölümlerinde, iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM  KDV İadesi Tasdik Raporu hariç) tamamlanması sonrasında, nakden iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında;
  • (İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS) Sertifikası sahibi mükellefler için %60’ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde, iade işlemi beş iş günü içinde gerçekleştirilecek.
  • İadeye ilişkin YMM raporunun, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde verilmemesi halinde, iade talebi sürenin sonunda ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.
  • İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde; KDVİRA, YMM raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller iki ay içerisinde tamamlanacak. İade hakkı doğuran işlem bazında yapılan bu kontroller sonucunda herhangi bir eksiklik / olumsuzluk tespit edilmemesi halinde, YMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde teminat mektubu mükellefe iade edilecektir.
  • Ancak yapılan kontroller sonucunda mükellefe verilen bu süreler, teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin iki aylık sürenin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde eksikliklerin / olumsuzlukların giderilmemesi halinde, haksız iade edilen tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranacaktır.
  • İade talebinin incelemeye sevki Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Başkanlıkları / Defterdarlıklar tarafından yapılabilir. İncelemeye sevk, ancak öncesinde vergi dairelerince mükellefin iade dosyasındaki eksikliklerin/olumsuzlukların YMM veya mükellef tarafından düzelttirilmesine ilişkin yazının yazılması ve belirtilen sürede YMM veya mükellef tarafından gerekli düzeltmelerin mevzuata uygun şekilde yapılmaması veya olumsuzluğun giderilmemesi halinde mümkündür.
Bu kapsamda incelemeye sevk edilen iade talepleri, iadesi talep edilen tutarın % 120’si oranında banka teminat mektubu verilmesi halinde yerine getirilip, teminat vergi inceleme raporuna göre çözülecektir.
2. Tevkifatla İlgili Yeni Düzenlemeler Yapıldı
2.1 Kısmi tevkifat kapsamındaki insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere, hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için iş gücü temin hizmeti kapsamında tevkifat  kaldırıldı.
2.2 “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde; “Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi” bölümünde anlatılanlar, aynen kalmak kaydı ile ilaveler yapıldı.
2.3 “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde; “Mahsuben İade Talepleri” bölümüne ek olarak, “5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir.” açıklaması eklenmiştir.
2.4 “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde; “İstisnalar” bölümünde yer alan “İstisnanın Tevsiki” bölümüne ekleme yapıldı.
  • “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde; “İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması” bölümünde yer alan “İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklikler” bölümünde düzenleme yapılmıştır.
  • “Dâhilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması” bölümünde kapsam tanımlamasına ilave yapılmıştır...