SON YAZILAR

22 Şubat 2017 Çarşamba

KDV Oranı %18 Olan Konutları Satan Müteahhitler İçin Kaçırılmayacak KDV İadesi Fırsatı

Alo Sgk | 10:38 | | | | | |KDV Oranı %18 Olan Konutları Satan Müteahhitler İçin Kaçırılmayacak KDV İadesi Fırsatı

Yusuf Akdağ
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

MuhasebeTR

31.01.2017 tarih ve 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki Kararın geçici 2’ nci maddesinde yapılan değişiklik sonrasında %18 KDV oranına tabi konutların 30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde %8 KDV oranının geçici olarak uygulanacağı düzenlenme altına alınmıştır.


Bilindiği üzere özel inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay inşaat tamamlandıktan sonra yapılan fiili teslim ve/veya tapuya tescil ile (iskan) meydana gelmektedir. Gayrimenkul satışlarında Katma Değer Vergisi açısından gayrimenkulün tapuya tescili veya gayrimenkulün tapuya tescilinden önce kişinin kullanımına tahsis edilmesi anında vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından müteahhitler tarafından yapılan özel inşaatlara ait dairelerin bir sözleşme ve/veya satış vaadi ile arsa payı üzerinden satışında; her ne kadar kişiler arasında satış bedeli belirlenmiş olsa da, inşaatın devamı sırasında satışı yapılan daireler karşılığında müşterilerden alınan para avans niteliğinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle, inşaatı devam eden ve arsa payı üzerinden satışı yapılan dairelerin satış bedelleri, inşaatın tamamlanıp anahtar teslimi yapılan yılın satış hasılatı olarak muhasebe kayıtlarında gösterilmesi gerektiği kabul görmektedir.
Bununla birlikte 08/08/2011 tarih ve KDVK-60/2011-1 sayılı KDV Sirkülerinde de yer aldığı üzere arsa karşılığı inşaat işlerinde de iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine bağımsız birim (konut veya işyeri) teslimidir. Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhidin arsa karşılığı konut, işyeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşmektedir. Bu tarih itibariyle arsa açısından da vergiyi doğuran olay vuku bulmaktadır. Taşınmazlarda teslim kural olarak tapuya tescil ile gerçekleşmekle birlikte, tapuya tescilden önce bağımsız birimlerin alıcının tasarrufuna terk edilmesi durumunda da vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir.


Ancak tüm bu bilinen düzenlemeler yanında 11 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 3065 sayılı Kanunun (10/a) maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.”
 şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.


Yapılan düzenleme sonucuna göre müteahhitler tarafından satışı yapılan veya yapılacak Konutlar için fiili teslim tarihini beklemeksizin daha öncesinde fatura düzenlemeleri halinde, fatura düzenleme tarihindeki KDV oranının geçerli olacağından fiili teslim tarihinin 30.09.2017 tarihinden sonraki bir tarih olması varsayımında  söz konusu KDV oranının yükselmesi halinde ayrıca bir düzeltme yapılmayacağı için müteahhitler tarafından indirimli orana tabi işlem yapılabilecek ve KDV iadesi talebinde bulunabilecekledir.


Kaynak ► http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/yusufakdag/009/