SON YAZILAR

16 Şubat 2017 Perşembe

KOBİ Birleşmelerine İndirimli Vergi Oranı

Alo Sgk | 11:36 | | | | | |


KOBİ Birleşmelerine İndirimli Vergi Oranı  

Bumin DOĞRUSÖZ  
Dünya Gazetesi  

6770 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine eklenen beşinci fıkra ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetinde bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) birleşmesi halinde, birleşen kurumun birleşmenin gerçekleştiği – son- hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dâhil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanması olanağının yolu açılmıştır. Burada birleşmeden söz edilmişse de, kastedilen devralma suretiyle birleşmedir.

Bu olanağın devrolunan ve devralan kurumun KOBİ olması koşuluna bağlı olması dolayısıyla, önce KOBİ sayılmanın koşullarını belirlemek gerekmektedir. 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin” “Tanımlar” başlıklı 4/1. maddesinin (b) bendinde KOBİ, “ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve anılan Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla getirilen indirimli orandan yararlanma koşulları açısından KOBİ; devralmanın gerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve aynı hesap dönemine ilişkin gelir tablosunda yer alan yıllık net satış hasılatı veya bu dönemin sonunda çıkarılan bilançonun aktif toplamından herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeleri ifade etmektedir.
Çalışan sayısının hesabında birleşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde verilmiş sigorta bildirgelerinde gözüken toplam çalışan sayısının ortalaması (1/12’si) alınacaktır. KOBİ’lerin münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanabilmesi için aranan koşulları aşağıdaki şekilde saymak mümkündür

• Birleşmenin, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/1. maddesinde yer alan yer alan devir şartlarını taşıması,
• Devrolan ve devralan kurumların KOBİ niteliğinde olması (KOBİ niteliğinde olmayan kurumlarla gerçekleştirilen devirler dolayısıyla anılan fıkra hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır),
• Devrolan ve devralan kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması (sanayi sicil belgesine haiz olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetiyle uğraşmayan veya fiilen üretim faaliyetiyle uğraşmakla birlikte sanayi sicil belgesine sahip olmayan KOBİ’ler, diğer şartları taşısalar dahi bu fıkra hükümlerinden yararlanamazlar).

Yukarıda aktardığımız koşulları sağlayarak birleşen KOBİ’lerden, devralınan kuruma devir tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, devralan kurumun ise devrin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanacaktır. Örneğin aktardığımız koşullarla 2017 yılında (A) kurumunun (B) kurumunu devralması halinde, (B) kurumunun 1/1/2017’den devir tarihine kadar olan, devralan (A) kurumunun ise 2017, 2018 ve 2019 hesap dönemindeki ...