SON YAZILAR

14 Şubat 2017 Salı

SGK 2017-2019 Stratejik Planı (Güncel) Duyuru Metni

Alo Sgk | 18:19 | |

2017-2019 STRATEJİK PLANI (GÜNCEL) DUYURU METNİ 

Kurumumuzun 2015-2019 dönemi Stratejik Planı, 2017-2019 dönemi için güncellenmiş ve Bakanlık Makamınca 09.02.2017 tarihinde onaylanmıştır. Güncellenen Stratejik Plan;


 İnternet sayfasındaki Kurumsal\Kurumsal Politikalar\Stratejik Plan,

 İntranet sayfasındaki Kurumsal\Stratejik Plan\Stratejik Plan,

menülerinde yayımlanmıştır.
GİRİŞ

Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek amacına sahip olan Kurumumuz, yeni yapısı ve uygulamalarıyla bürokrasiden uzak, sosyal güvenlik alanında tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutan bir anlayışla hizmet sunmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada örnek alınan bir kamu kurumu olmayı hedefleyen Kurumumuz, stratejik yönetim çalışmalarına büyük önem vermektedir. Stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hazırlanan 2010-2014 dönemi Stratejik Planının hayata geçirilmesi kapsamında birçok yeniliğe imza atılmıştır. Bu dönemde stratejik yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kültürünün yerleşmesi için çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir.

2015-2019 dönemini kapsayan ikinci Stratejik Plan, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nün (TÜSSİDE) süreç ve yöntem danışmanlığında katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. Stratejik Plan hazırlık sürecinde hem iç hem de dış paydaşlarının görüş ve önerilerini almak amacıyla Ortak Akıl Platformu (OAP) çalışmaları gerçekleştirilmiş, paydaş beklentilerinin stratejik plana yansıtılmasına dikkat edilmiştir.

Kurumumuzun 2015-2019 dönemi için hazırlanan Stratejik Planı, Bakanlık Makamınca 04/07/2014 tarihinde onaylanmış ve 01/01/2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. 01/11/2015 tarihinde gerçekleştirilen seçimler neticesinde 24/11/2015 tarihinde 64’üncü Hükümetin kurulması sonucunda 23/02/2016 tarihli Bakanlık Makam Oluru ile Kurumumuzun 2015-2019 dönemi Stratejik Planının 2017-2019 yılları için güncellenmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda mevcut yapı dikkate alınarak 2015-2019 dönemi Stratejik Planı, 2017-2019 yılları için güncelleme çalışmalarına başlanmıştır. 65’inci Hükümet ile 01/09/2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın değişmesi ile de güncelleme çalışmalarına devam edilmiş ve Plan 2017-2019 yılları için güncellenmiştir.

2017-2019 dönemi Stratejik Planının ilk bölümünde; 2015-2019 ve 2017-2019 dönemi hazırlık çalışmalarına yer verilmiş, hazırlık süreci ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

İkinci bölümde ise durum analizi çalışmasına yer verilmiştir. Bu bölümde Kurumumuzun tarihsel gelişimi, ilgili olduğu mevzuat, yönetim ve organizasyon yapısı, yetki, görev ve sorumlulukları, kaynak yapısı ile stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde temel olan çevre analizi, paydaş analizi ve GZFT analizi bulunmaktadır.

Planın üçüncü bölümünde; misyon, vizyon, ilke ve değer ifadeleri ile stratejik amaçlar, hedefler, stratejiler ve performans göstergelerine yer verilmiştir. 2015-2019 dönemi için 4 adet stratejik amaç, bu amaçları gerçekleştirmek için 24 adet hedef ve 102 adet strateji belirlenmiş olup güncelleme çalışmalarında; amaç ve stratejilerde değişikliğe gidilmemiş, hedeflerde nicel olarak ve performans göstergelerinde de hem nicel hem nitel olarak değişiklik yapılmıştır.Kaynak ve Duyurunun Tam metni için tıklayınız..