SON YAZILAR

22 Şubat 2017 Çarşamba

SGK ve Maliye’de Tek Beyanname Dönemi Başlıyor

Alo Sgk | 09:38 | | | | |


SGK ve Maliye’de Tek Beyanname Dönemi Başlıyor  

İbrahim IŞIKLI  
Dünya Gazetesi

Kayıtdışı istihdamla mücadelede kamu kurumlarının işbirliği ve bilgi paylaşımının önemli bir yararı olduğu anlaşıldı. Bu kapsamda uzun bir süredir düşünülen vergi ve sigorta primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile tek elden ve tek belgeyle alınması uygulaması da 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 Sayılı Torba Yasa’yla getirildi.


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB), vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 4/(a) kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan belgedir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin usul ve esasları, 18.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile açıklanmıştır. Buna göre MPHB yükümlülüğü, Kırşehir ili için 01.06.2017 tarihinde, diğer işyerleri için 01.01.2018 tarihine başlayacak.

Yeni düzenlemede getirilen en önemli başlıklar şunlardır:

■ Vergi kimlik numarası ile SGK işyeri sicil numarasının eşleştirilmesi
Vergi kimlik numaraları ile işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarası’nın Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 31.03.2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecek.

■ MPHB verme yükümlüleri kimlerdir?
5510 sayılı Kanun’un 4(a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar.

■ MPHB’de yer alacak bilgiler nelerdir?
Kesilen vergilerin matrahları, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayıları, meslek adları ve kodları.

■ MPHB’nin verilme süresi nedir?
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, ertesi ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecek.

■ MPHB için yetkili vergi daireleri
Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı vergi dairesi,
Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesi yetkili olacak.

■ Bankalar için yetkili vergi dairesi...