SON YAZILAR

2 Şubat 2017 Perşembe

Son Torba Yasayla Yapılan Değişiklikler 1

Alo Sgk | 15:12 | | | | | | | | | | |Son Torba Yasayla Yapılan Değişiklikler 1  

Nevzat ERDAĞ Vergi Borçlarına Erteleme ve SGK Prim Erteleme Geldi
6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok hususta düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerden vergi erteleme ve işverenlere, asgari ücret desteği alınan çalışanlar için prim erteleme hususunu sizin için bu makalemde özetledim.
Yapılandırılan Vergi Borçlarının Ödeme Süresi Uzatıldı
6770 sayılı Kanun’un 26. Maddesi ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a geçici 2. Madde eklenerek, şu değişiklikler yapılmıştır:
 1. Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek, kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil), geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır.
 2. Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11. maddenin onuncu ve on birinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.
 3. Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, Kanun’un 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.
 4. Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden, ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30.4.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak bu hakkı tekrar kullanabilirler. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla kanun hükümlerinden yararlanılır.
 5. Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak, bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.
Taksit Sürelerinin Uzatılması
6736 sayılı Kanun’ un geçici 2. maddesinin ikinci fıkrasında “(2) Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.” hükmü yer almaktadır.
Taksitlerin ödeme süreleri tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır.
Örnek 3- Kanunun 3. maddesi kapsamında 12 taksit seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve ilk taksitini Kasım 2016 ayında ödeyen borçlunun, geçici 2. maddenin ikinci fıkrasına göre 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken diğer taksitlerinin ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır:
TAKSİTLERMEVCUT ÖDEME SÜRELERİYENİ ÖDEME SÜRELERİ
2.Taksit31 Ocak 201731 Mayıs 2017
3. Taksit31 Mart 201731 Temmuz 2017
4. Taksit31 Mayıs 201730 Eylül 2017
5. Taksit31 Temmuz 201730 Kasım 2017
6. Taksit30 Eylül 201731 Ocak 2018
7. Taksit30 Kasım 201731 Mart 2018
8. Taksit31 Ocak 201831 Mayıs 2018
9. Taksit31 Mart 201831 Temmuz 2018
10. Taksit31 Mayıs 201830 Eylül 2018
11. Taksit31 Temmuz 201830 Kasım 2018
12. Taksit30 Eylül 201831 Ocak 2019
 • Fıkra kapsamında uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
 • Fıkra kapsamında ödeme süresi uzayan taksitlerin, uzayan süre içerisinde ödenmemesi durumunda kanunun 10. maddesinin altıncı fıkrası hükmünün tatbik edileceği tabiidir.
 • Dolayısıyla, kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;
 • İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
 • Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
 • Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi hâlinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
 • Bu durumda, kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), ilk iki taksiti tam olarak ödemeleri gerekmektedir.
SSK Sigortalılarını Çalıştıran İşverenlere, Asgari Ücret Desteği Alınan Çalışanlar İçin Prim Ertelemesi Getirildi
6770 sayılı Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 27. Maddesi ile SGK prim erteleme getirildi.
4/(a) bendinde belirtilen SSK sigortalılarını çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için asgari ücret desteği alınan çalışanlar için prim ertelemesi getirildi.
Sigorta primi borcu ertelemesinden 5510 sayılı Kanun‘un 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri yararlanacaktır. Dolayısıyla, kamu sektörü işverenleri ile asgari ücret desteğinden yararlanmayan/yararlanma hakkı olmayan özel sektör işverenleri söz konusu sigorta primi borcu ertelemesinden yararlanamayacaklardır.
Otomatik Olarak Hesaplama Ve Erteleme Olacak!
 • Bu kapsamda prim ertelemesinden faydalanma imkânı olan iş yerlerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayıp, sistem otomatik olarak hesaplama ve erteleme yapacaktır.
 • SGK tahakkuk fişinde ertelenen tutarlar görünmeyecek olup, bankaya prim ödemesi yapıldığında, ertelenen prim tutarları düşülerek bakiye primler ödenebilecektir.
 • Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran ve dolayısıyla da emeklilikle ilgili primleri de ödeyen işverenler de prim erteleme uygulamasından yararlanacaktır.
SGK Prim Ertelemesi Nasıl Uygulanacak?
Buna göre;
 • 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarını, 2017 yılı Ekim,
 • 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Kasım,
 • 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Aralık ayı sonuna kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır.
 • 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa kanun kapsamına alınan iş yerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmayacak.
 • Özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için hazine katkısından faydalananlardan (asgari ücret desteğinden yararlananlardan), destekten yararlanmada dikkate alınacak her bir prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak.
 • 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Ekim ayı, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Kasım ve 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Aralık ayı sonuna kadar ödemeleri halinde, bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacak.
 • 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmayacak.
 • İşverenler bu süre içerisinde faydalanmaya devam ettikleri diğer SGK prim teşviklerinden faydalanmaya devam edecekler.