SON YAZILAR

24 Şubat 2017 Cuma

Vergiye Uyumlu Dürüst Mükellefe Vergi İndirimi

Alo Sgk | 10:25 | | | | |


Vergiye Uyumlu Dürüst  Mükellefe Vergi İndirimi

Günseli Zeynep Kalındamar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Vergi Bilim Uzmanı

MuhasebeTR


Bilindiği üzere Değerli Okurlar Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi. Bu Teklifle, Gelir Vergisi Kanunu'nun 121. Maddesi "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlığıyla yeniden düzenlenmeye gidilmiştir. Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinden, belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.Bazı koşullar öne sürülmüştür bunların bazılarını kanun çercevesinde bazı önemli hususları paylaşmak istedik.     Hesaplanan indirim tutarı, her durumda 1.000.000 TL.den fazla olamayacak şekilde . İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

GEÇMİŞ BORCUNUN BULUNMAMASI ŞARTI ARANACAK

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak, tespit edilecek.
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı aranacak. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık suçları ve cezaları" başlığı altındaki sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamayacak.
 Düzenleme ile yine indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi aslı (cezaları da dahil) bin liranın üzerinde vadesi geçmiş borcu bulunmayanlar yararlanması getiriliyor. Yine indirimle ilgili beyannamenin verildiği yıldan önceki 4 takvim yılı içerisinde mükelleflerin naylon fatura kullanımına ilişkin cezaları düzenleyen VUK'un 359'uncu maddesinde sayılan fiilleri işlememiş olmasına da bakılacak.

TAPU HARCI ORANINI BAKANLAR KURULU BELİRLEYECEK
Damga vergisine tabi kağıtlar arasında yer alan inşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türlerinde oranların farklılaştırılmasına ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının desteklediği sosyal sorumluluk kapsamındaki projelerin başlangıç maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla desteği sağlayanlar ile proje yürütücüleri arasında düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna tutulmasına imkan veriliyor.

Bakanlar Kurulu tapu harcı oranını, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkili olacak.

KONUTLARIN SATIŞ BEDELİ YURT DIŞINDAN GETİRİLEN DÖVİZ OLARAK ÖDENECEK
İnşa edilen iş yeri ve konutların, satış bedelinin yurt dışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara ilk satışı, KDV'den istisna olacak.
 
 TAPU HARCINDA DEĞİŞİKLİK YETKİSİ ALINIYOR
Düzenleme ile binde 9,48 olarak uygulanan damga vergisinin ve tapu işlemlerinde uygulanan harçlarda Bakanlar Kurulu'na gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibariyle bir katına kadar artırmaya ya da onda birine indirme yetkisi getiriliyor. Konut ve ofis için ayrı ayrı tapu harcı uygulaması uygulanacak
UZLAŞMAYA GİRENLER DE YARARLANABİLECEK
Düzenleme ile ayrıca, ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyatın olmamasına da bakılacak. Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya (VUK) uzlaşma ve düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda da yararlanma olabilecek
sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınmasındansa genel hatlarıyla  bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. teşvik için mükelleflerin  bir  mali müşavire başvurmalarını  tavsiye ederiz. Bu sirküler ve kanun maddeleri içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. okuyanların faydalanması temenlisiyle…
SMMM&VERGİ BİLİM UZMANI
GÜNSELİ Z.KALINDAMAR
Gelir vergisi .
KAYNAKÇA: 1-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi