SON YAZILAR

24 Şubat 2017 Cuma

Yatırımları Artıracak Yeni Teşvikler (2017)

Alo Sgk | 17:16 | | | | |


Yatırımları Artıracak Yeni Teşvikler (2017)

Cevdet AKÇAKOCA
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
MuhasebeTR

Devlet, 2017 yılında ülkemize yapılan haksız hücumları, not düşürmelerini ve benzeri saldırıları boşa çıkarabilmek için harıl harıl çalışıyor. Devam eden ekonomik durgunluğu aşmak için iç ve dışta bir çok çalışmalar yaptığı gibi özellikle yatırımları artırmak için devamlı şekilde yeni kararlar alıyor, benim tabirimle yağmur gibi kararlar çıkıyor ve bizler bu kararları incelemeye, okurlarımıza açıklamaya yetemiyoruz, yetişemiyoruz, İnşallah bürokrasi yetişebilir.

22.02.2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkındaki karar,  3065 sayılı KDV kanunu, 4706-5510 sayılı kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanununa uygulama ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir.


1. Makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları da 22.02.2107 tarihinden itibaren KDV den muaftır.

2. Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar arasına cazibe merkezleri eklenmiştir.
“(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır.”

Bu karar ile söz konusu 4 ve 5. Bölgedeki yatırımların biraz daha fazla artacağını, ülkenin her yöresinde sanayileşme açısından ve yatırım açısından eşitliğe doğru gidileceğini, istihdamın artacağını düşünüyorum.

Kararda geçen 4 ve 5 ve 6. Incı bölge illeri ile 1-2 ve 3 üncü bölge illeri bilgi ve uygulamalar için aşağıda paylaşılmıştır.

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge
Ankara
Adana
Balıkesir
Afyonkarahisar
Adıyaman
Ağrı
Antalya
Aydın
Bilecik
Amasya
Aksaray
Ardahan
Bursa
Bolu
Burdur
Artvin
Bayburt
Batman
Eskişehir
Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)
Gaziantep
Bartın
Çankırı
Bingöl
İstanbul
Denizli
Karabük
Çorum
Erzurum
Bitlis
İzmir
Edirne
Karaman
Düzce
Giresun
Diyarbakır
Kocaeli
Isparta
Manisa
Elazığ
Gümüşhane
Hakkari
Muğla
Kayseri
Mersin
Erzincan
Kahramanmaraş
Iğdır

Kırklareli
Samsun
Hatay
Kilis
Kars

Konya
Trabzon
Kastamonu
Niğde
Mardin

Sakarya
Uşak
Kırıkkale
Ordu
Muş

Tekirdağ
Zonguldak
Kırşehir
Osmaniye
Siirt

Yalova

Kütahya
Sinop
ŞanlıurfaMalatya
Tokat 
ŞırnakNevşehir
Tunceli
VanRize
Yozgat
Bozcaada ve Gökçeada İlçeleriSivas3. Cazibe merkezleri kapsamında üretim tesisi taşıma destek paketi çerçevesindeki yatırımlara da sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopaj destekleri ile gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve vergi indirimi destekleri getirilmiştir.

4. Yukarıda belirtilen 4 ve 5 inci bölgelerde yapılacak yatırımlarda iplik, dokuma, apreleme, kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı, çağrı merkezleri ve veri merkezleri yatırımları da illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine ilişkin sektör numaraları başlıklı tablosuna dipnot olarak eklenmiştir.
Kararla getirilen madde aşağıdaki gibidir.

Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotuna aşağıdaki bentler ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“g) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.

ğ) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.”
“13- Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır.”

Bu madde, ilgili bölgelerdeki yatırımları ve istihdamı biraz daha artıracak bir madde olup, kararda yapılan düzenleme bu kadarla da kalmamaktadır.

Eski kararlara istinaden alınmış teşvik belgesi konusu yatırımların da bu hükümlerden yararlanması karar altına alınarak bir geçici madde ile aşağıdaki düzenleme yapılarak doğabilecek mağduriyetler giderildiği gibi hukukun lehte hükümlerin geriye yürürlüğü ilkesine de uyulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotunun (g) ve (ğ) bentleri ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

5. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırım konuları tablosuna 2927 no. İle silah ve mühimmat imalatı da ilave edilmiştir.

6. Aynı Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,
teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

Yukarıdaki düzenlemeye bir daha açıklamak isterim.

Bölgesel teşviklerden yararlanacak sektörlere ait tablo aşağıda verilmiş olup bu tablonun 15-37 sektör kodları 
dahilinde alınmış yatırım teşvik belgeleri  kapsamında

2017 YILINDA YAPILACAK YATIRIM HARCAMALARI İÇİN

a.BİNA İNŞAAT HARCAMALARINDA KDV İADESİ

b. Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlardaki yatırıma katkı oranları otomatikman 15 puan fazla olacak
c. Kurumlar veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 olacak yani 2017 yılında yapılan yatırımlar için belgedeki katkı oranına ek olarak 15 puan daha yatırıma katkı oranı hesaplanıp karın tamamı gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilecek

d. Yine yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda da yatırıma katkı tutarı %100 oranında uygulanacaktır.

e. Bu uygulamadan faydalanmak için teşvik belgesine herhangi bir işlem yaptırmaya gerek yoktur, yani teşvik belgesine bu hükümler yazılmadan uygulama yapılacaktır.


Özellikle, yatırım teşvik işlemlerini takib eden personel ve muhasebe personile yönetici ve uygulayıcılarının dikkatini çekmek isterim.

Sektör Kodu
US-97 Kodu
Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler
1
121
Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)
2
0500.0.04
Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)
3
15
Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç)                       
4
17
Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)           
5
18
Giyim eşyası imalatı                              
6
19
Derinin tabaklanması ve işlenmesi
7
1911
Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar) 
8
1912 ve 1920
Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı
9
20
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı   
10
21
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı   
11
24
Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 
12
2412
Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı  
13
2421
Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı  
14
2423
İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı  
15
2424
Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 
16
2429.1
Patlayıcı madde imalatı 
17
2511
İç ve dış lastik imalatı     
18
26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç)
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)    
19
26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç)
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)
20
26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç)
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 
21
2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç),  2610.3, 2610.4
Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı    
22
2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç),  2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3
Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı  
23
2691.2, 2691.3, 2693.1
Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı  
24
2695.1
İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı     
25
2695.1, 2694.2.01, 2694.3.01
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı    
26
2695.1, 2699.2.06.30
İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar   
27
2720, 273
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi       
28
28
Metal eşya   
29
2812.2, 2813
Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)    
30
29
Makine ve teçhizat imalatı 
31
2929
Sınai kalıp     
32
30
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı  
33
31
Elektrikli makine ve cihazları imalatı
34
32
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
35
33
Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı  
36
34
Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi 
37
3530.0.15
Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı
38
3591 ve 3592
Motosiklet ve bisiklet üretimi 
39
361
Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 
40
361
Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)   
41
5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04
Oteller
42
01.03.5510
Öğrenci yurtları  
43
6302.0.01
Soğuk hava deposu hizmetleri    
44
6302.0.03
Lisanslı  depoculuk     
45
80 (809 hariç)
Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)   
46
8511.0.01-05, 8511.0.99,  8531.0.01-03
Hastane yatırımı, huzurevi   
47

Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil
48

Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri
49

Kömür gazı üretimi (sentez gazı)
50

Seracılık

Karar, yayımı tarihinde yani 22.Şubat.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.
Normalde karar bir bütün halinde okuduğumuzda bazı düzenlemeleri anlamakta güçlük çekileceği endişesi ile karar, mevzuatla ilişkilendirilerek bu yazı hazırlanmıştır.

Yatırımcılara yeni yatırım ve istihdam imkanı sağlayan yatırımlarına devamları için milletimiz adına teşekkürler, uygulayıcılara ise başarılar diliyorum.