SON YAZILAR

31 Mart 2017 Cuma

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/1)

Alo Sgk | 08:55 | | | |


31 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30024

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:


5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE
2017 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA
İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NUMARASI: 2017/1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2016 yılı yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılarak 1/1/2017 tarihinden itibaren ekteki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 – (1) 24/2/2016 tarihli ve 29634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2016/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.