SON YAZILAR

8 Mart 2017 Çarşamba

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

Alo Sgk | 09:00 | | |


08 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30001

TEBLİĞ


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 7)
MADDE 1 – 30/9/2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’nin 3 üncü maddesinin onikincifıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.