SON YAZILAR

13 Mart 2017 Pazartesi

GSS Uygulamasında Bütün Bildiklerinizi Unutun! A’dan Z’ye Her şey Değişiyor

Alo Sgk | 13:36 | | | | | |


GSS Uygulamasında Bütün Bildiklerinizi Unutun! A’dan Z’ye Her şey Değişiyor

Gülbenk Müşavirlik

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve başka birisinin de bakmakla yükümlüsü olmayan vatandaşlar 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere genel sağlık sigortası kapsamına alınmışlardı. Genel sağlık sigortası zorunlu olduğundan sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlar,  istesinler veya istemesinler 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak GSS uygulamasına dahil edilmişlerdi.


Torba yasadan önce sosyal güvencesi olmayan vatandaşlardan ailenin gelir durumuna göre GSS primi alınıyordu.

1/1/2012 tarihinden 31/3/2017 tarihine kadar sosyal güvencesi olmayan vatandaşlardan, aile içinde kişi başına düşen gelir miktarına bakılarak dört farklı kategoride GSS primi alınıyordu.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp, başka birinin de bakmakla yükümlü olduğu kişisi sayılmayan vatandaşlarımızın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılan gelir testi sonrasında, aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte birinden az olduğunun  (2017 yılı için 1.777,50 / 3 = 592,50 TL) tespit edilmesi halinde, genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyordu.

Buna karşın, aile içinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla çıkan vatandaşlarımızın GSS primleri kendileri tarafından ödenmekte, ödeyecekleri GSS primleri ise aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarına göre belirlenmekteydi.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılan gelir testine göre aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının;

- Asgari ücretin üçte biri ila asgari ücret arasında çıkması halinde, aylık 1.777,50 TL / 3 = 592,50 TL x % 12 = 71,10 TL (2017 yılı rakamlarına göre)

-Asgari ücret ila asgari ücretin iki katı arasında çıkması halinde, aylık 1.777,50 TL x % 12 = 213,30 TL,

-Asgari ücretin iki katından fazla çıkması halinde ise, aylık 1.777.50 TL x 2 = 3.555,00 TL x % 12 = 426,60 TL,
Prim ödemeleri gerekiyordu.

Torba yasayla birlikte primler tek kategoriye düşürüldü.

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 6824 sayılı  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarınca yapılan gelir testine göre aile içinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan vatandaşların ödeyecekleri GSS primleri tek kategoriye düşürülmüştür.

6824 sayılı Kanunla yapılan değişikle birlikte 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri GSS primi, brüt asgari ücretin % 3’ü olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla aile içinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla çıkan tüm vatandaşlar için 2017 yılı içinde ödenecek aylık GSS primi, 1.777,50 X 3 /100 = 53,33 TL olacaktır.

Gelir testi sonucunda, gelir miktarı asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilen kişilerin ödedikleri primler iade edilecek.

6824 sayılı Kanunla yapılan değişikle birlikte zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşlar, genel sağlık sigortası kapsamında alındıkları tarihten itibaren “Asgari ücret X 3 / 100 ” üzerinden (2017 yılı için 53,33 TL üzerinden) prim ödemek üzere, GSS kapsamına dahil edileceklerdir.

Ancak bu şekilde GSS tescili yapılan vatandaşların SGK tarafından yapılacak bildirim üzerine bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat etmeleri ve aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde, GSS primleri devlet tarafından karşılanacağından, bu süre zarfında GSS primi ödemiş iseler ödedikleri primleri kendilerine iade edilecektir.

Gelir testine hiç başvurmamış olanlar için son fırsat.

Torba yasayla yapılan değişiklik 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yasada 1 Nisan 2017 tarihinden önce GSS kapsamına alınmış olan vatandaşlar da unutulmamış.

5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 73. madde ile daha önce GSS tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmamış olanların 31/3/2018 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde, GSS primlerinin gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilmesine de imkan sağlanmıştır.

Haliyle daha önce SGK tarafından yapılan bildirime rağmen gelir testine hiç başvurmamış, bu nedenle GSS primleri en üst kategori üzerinden tahakkuk ettirilmiş vatandaşların 31/3/2018 tarihine kadar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat etmeleri ve aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde, zorunlu GSS kapsamına alındıkları tarihten itibaren GSS primleri devlet tarafından karşılanacağından, GSS borçları da silinmiş olacaktır.

Geçmiş GSS prim borçları 53,33 TL’ye düşürülüyor, faizleri siliniyor.

Torba yasayla 1 Nisan 2017 tarihinden önceki sürelerde GSS prim borcu bulunan vatandaşların prim ödeme yükleri de hafifletilmiş. 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 73. madde ile 1 Nisan 2017 tarihinden önceki sürelerdeki GSS primlerinin 53,33 TL’den fazla olanlarının hepsi 53,33 TL’ye düşürülmüş, bu borçların faizleri ise silinmiştir.

Örneğin, 2016/Mayıs ayından itibaren zorunlu GSS kapsamına alan bir vatandaşın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfınca yapılan gelir testi sonrasında aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücret ila asgari ücretin iki katı arasında olduğunun tespit edilmesi nedeniyle,

2016/Nisan ila Aralık ayı primlerinin, 1.647 X 12 / 100 = 197, 64 TL olduğu

2017/Ocak ila Mart ayı primlerinin 1.777,50 X 12 /100 = 213,30 TL olduğu düşünüldüğünde, söz konusu primlerin 
tamamı aylık 53,33 TL ye düşürülecek ve faizleri de silinecektir.

Geçmiş GSS prim borçlarını bir yıl içinde ödeyenlerden faiz alınmayacak.

Geçici 73. maddede yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan yeni borcun bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi hâlinde, bu tutara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacağı öngörülmüştür.

Dolayısıyla...