SON YAZILAR

15 Mart 2017 Çarşamba

GSS’de Hem Af Hem Yeni Dönem

Alo Sgk | 09:19 | | | | | | | | |


GSS’de Hem Af Hem Yeni Dönem

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

6824 Sayılı Yeni Torba Yasa, 08.03.2017 tarih ve 30001 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Torba yasada yapılan düzenlemelerden biri de 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilmesidir.


60 /(g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan GSS prim borçlarına, 1 Nisan 2017 tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecek1 Nisan 2017 tarihinden önce 60 / (g) bendi kapsamında tahakkuk ettirilmiş olup ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarının; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3’üne eşit veya fazla olması hâlinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3’ü üzerinden, %3’ünden az olması hâlinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanacak.

Hesaplanan yeni borcun 1 Nisan 2017 tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi hâlinde, bu tutara 1 Nisan 2017 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak. 1 Nisan 2017 tarihinden önce 60 / (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan GSS prim borcu bulunanlar gerekli şartları taşımaları hâlinde, 1 Nisan 2017 tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren on iki aylık sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacak.

1 Nisan 2017 tarihine kadar 60 / (g) bendi kapsamında ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmeyecek.

1 Nisan 2017 tarihinden sonra 60/g kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %3’ü olacaktır. Buna göre tek prime esas kazanç belirleneceğinden 1 Nisan 2017 tarihinden sonra 60 (g) sigortalıları için prim tutarı 1777,50 X %3 = 53.33 TL olacaktır...