SON YAZILAR

4 Mart 2017 Cumartesi

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Alo Sgk | 18:01 | | |


04 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 2997

TEBLİĞ


Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“İdareye verilen şikayet dilekçesi taranarak EKAP’a da kaydedilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayım tarihini izleyen beşinci gün yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
28/1/2009
27124
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
17/7/2010
27644
2-
3/5/2011
27923
3-
24/9/2013
28775
4-
7/6/2014
29023
5-
25/1/2017
29959