SON YAZILAR

21 Mart 2017 Salı

İş Kanunu Hükümlerini Değiştirebilirsiniz!

Alo Sgk | 20:47 | | | | | | | | | | | |


İş Kanunu Hükümlerini Değiştirebilirsiniz!

Ahmet Metin AYSOY
Star Gazetesi

İş Yasası’nın önemli bazı maddeleri ferdi veya toplu iş sözleşmeleriyle çalışanların lehine değiştirilebilir. Nispi emredici nitelikte olan bu düzenlemelerin bilinmesinde yarar var.


İşte detaylar:

1-Yıllık izin
4857 sayılı İş Kanunu’nun 53/3. maddesi uyarınca, mevsimlik işlerde yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz.

Bir başka anlatımla, mevsimlik işçi, 4857 sayılı Kanun'un yıllık ücretli izin hükümlerine dayanarak, yıllık ücretli izin kullanma veya buna dayanarak ücret alacağı isteminde bulunamaz.

Hemen belirtmek gerekir ki, 53/3. maddedeki kural, nispi emredici kural olup, işçi lehine bireysel iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile yıllık ücretli izne ilişkin hükümler düzenlenebilir ve mevsimlik işçiler için yıllık izin hakkı tanınabilir. (22. Hukuk Dairesi (16.01.2017 tarih2015/15011 E. 2017/22 K.)

2-Fazla çalışma
4857 sayılı İş Kanununun 41’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, fazla... saat ücreti, normal ... saat ücretinin yüzde elli fazlasıdır. İşçiye fazla ... yaptığı saatler için normal ... ücreti ödenmişse, sadece kalan yüzde elli kısmı ödenir.

Kanunda öngörülen yüzde elli fazlasıyla ödeme kuralı nispi emredici niteliktedir. Tarafların sözleşmeyle bunun altında bir oran belirlemeleri mümkün değilse de, daha yüksek bir oran tespiti mümkündür. (9. Hukuk Dairesi 22.12.2016 tarih 2015/6810 E.,  2016/22776 K.)

3-Kıdem tazminatı
Kıdem tazminatı, feshe bağlı haklardan olsa da, iş sözleşmesinin sona erdiği her durumda talep hakkı doğmamaktadır.

 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120’nci maddesi hükmüne göre, yürürlükte bırakılan 1475 sayılı Yasa’nın 14’üncü maddesinde, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. 

Kıdem tazminatına hak kazanma noktasında en az bir yıllık çalışma koşulu, İş Kanunu sistemi içinde nispi emredici bir hüküm olarak değerlendirilmelidir.

Buna göre...