SON YAZILAR

4 Mart 2017 Cumartesi

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Alo Sgk | 18:03 | | |


04 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 2997

TEBLİĞ


Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A maddesi eklenmiştir.
Madde 10/A – Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler
10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 31.2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 31.3 maddesi eklenmiştir.
31.3 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde istenen bilgilerin EKAP üzerinde eksiksiz, doğru ve güncel tutulması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından anılan maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 97.1.7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 97.1.8 maddesi eklenmiştir.
97.1.8 İhaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak sunulması istenilen belgelerin ilgili mevzuatında; adlarının, bu belgeleri düzenleyen kurum ya da kuruluşun veya bu belgelerin kayıt sisteminin adının değişmesi durumunda, idare bu değişiklik çerçevesinde ihale dokümanında gerekli düzenlemeleri yapar. Değişiklikten önce düzenlenmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca kullanılabilmesi mümkün olan belgelerin aday ve istekliler tarafından sunulması durumunda bu belgeler ihale komisyonunca kabul edilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 2 ve 3 üncü maddeleri ilan veya duyuru tarihine bakılmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
22/8/2009
27327
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
4/3/2010
27511
2-
30/7/2010
27657
3-
29/12/2010
27800 (6. Mükerrer)
4-
9/2/2011
27841
5-
20/4/2011
27911
6-
20/8/2011
28031
7-
15/7/2012
28354
8-
13/8/2012
28383
9-
13/4/2013
28617
10-
23/8/2013
28744
11-
24/9/2013
28775
12-
28/11/2013
28835
13-
25/12/2013
28862
14-
7/6/2014
29023
15-
16/8/2014
29090
16-
25/10/2014
29156
17-
12/6/2015
29384
18-
27/6/2015
29399
19-
28/7/2015
29428
20-
27/4/2016
29696
21-
27/5/2016
29724 (Mükerrer)
22-
29/11/2016
29903
23-
25/1/2017
29959