SON YAZILAR

8 Mart 2017 Çarşamba

Konut Teslimlerinde KDV Oranları

Alo Sgk | 11:59 | | | | | |


Konut Teslimlerinde KDV Oranları

Vedat Nair
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

MuhasebeTR

Bilindiği üzere mal ve hizmet ifalarında uygulanacak KDV oranları Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden 2007/13033 sayılı karar ile belirlenmiştir. Buna göre; mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;


a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18 

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1 

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8 

olarak tespit edilmiştir.

6322 sayılı kanun ile konutların tesliminde KDV oranının belirlenmesi arsanın vergi değeri veya konutun vergi değeri esas alınmasına bağlanmıştır. Bu düzenleme 01.06.2012 tarihinden sonra alınacak inşaat ruhsatları ile yapılacak konutlara 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yapılmıştır. Önceden 150 m2’nin altındaki konutlarda uygulanan %1 oran uygulaması terk edilerek 1319 sayılı emlak vergisi kanunun 29. maddesine göre açıklanan metre kare birim değerlerine göre belirlenecek bir sisteme geçilmiştir. Buna göre;

m2 birim değeri    500 TL. ‘ye kadar (dahil)  %1

mbirim değeri    500 TL. ve 999 TL (dahil) %8

mbirim değeri 1.000 TL. ve üstü %18 olarak tespit edilmiştir.

Anılan yetkiye istinaden 01.01.2013 tarih ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 7. maddesi ile söz konusu KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Söz konusu karar ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1. maddesine aşağıdaki (6) numaralı fıkra eklenmiştir.

"(6) (I) sayılı listenin 11. sırasında yer alan net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa  birim m2 vergi değeri;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, uygulanır." açıklamalarına yer verilmiştir. Yeni oranlar 2012/4116 sayılı bakanlar kurulunun yürürlük tarihinden itibaren ve yapı ruhsatları 01.01.2013 tarihinden sonra alınan konutlarda uygulanacaktır.

2016/9153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; bahse konu (6) numaralı fıkra hükmü uyarınca %18 KDV oranına tabi konutların, 31.3.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanacağı hükme bağlanmış ve bu değişiklik 08.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Daha sonra 03.02.2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, (6) numaralı fıkranın kapsamı yapı ruhsatı 1.1.2013-31.12.2016 tarihleri arasında alınanlar ile 1.1.2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınanlar için farklılaştırılarak yeniden belirlenmiştir. Kararın 2. maddesinde 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1. maddesinin (6) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,
uygulanır.”

Ayrıca 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesiyle 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki Kararın geçici 2. maddesinde yer alan “31.03.2017” ibaresi “30.09.2017” olarak değiştirilmiştir. Böylece 2016/9153 sayılı BKK ile %18 oranına tabi konutların tesliminde geçici bir süre için %8 indirimli oran uygulanması için belirlenen süre sonu olan “31.03.2017”  tarihi altı ay daha uzatılarak “30.09.2017” olarak belirlenmiştir.