SON YAZILAR

1 Mart 2017 Çarşamba

SGK 2016 Yılı İdari Faaliyet Raporu

Alo Sgk | 09:25 | | | |


SGK 2016 Yılı İdari Faaliyet Raporu

2016 YILI İDARE FAALİYET RAPORU DUYURU METNİ 


Kurumumuzun 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmış olup Başkanlık Makamınca 27.02.2017 tarihinde onaylanmıştır.


Hazırlanan 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu;


 İnternet sayfasındaki Kurumsal\Kurumsal Politikalar\ Faaliyet Raporu,


Genel Bilgiler
A.MİSYON ve VİZYON

Misyonumuz

Değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına alarak güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmak.

Vizyonumuz

Yenilikçi ve insan odaklı anlayışla topluma kaliteli hizmet sunan, sürdürülebilirliğini sağlamış, güçlü ve saygın bir Kurum olmak.

B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 20/05/2006 tarihli ve 26.173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (5502 sayılı Kanun) ile Kuruma görev ve yetki veren diğer Kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tabi olarak kurulmuştur.

Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

Kurumun görevleri şunlardır:

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.
2016 Yılı İdare Faaliyet Raporunun devamı için tıklayınız