SON YAZILAR

25 Mart 2017 Cumartesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Alo Sgk | 09:21 | | | |
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30018

TEBLİĞ


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri ile aynı maddenin  onikincionüçüncü ve ondördüncü  fıkraları gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin, ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında MEDULA sistemi üzerinden müstahaklık sorgulaması yapılır. Sorgulama sonucu Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişiler ile 60 ıncı maddenin  onikinci,onüçüncü ve ondördüncü fıkralarında tanımlanan  kişilerin müracaat kabul ve sevk işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülecektir. Aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan müracaatlara ilişkin sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz.”
MADDE 2- Aynı Tebliğin 1.8.5 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(22) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin;
a) Onikinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlardan SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
b) Onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.”
MADDE 3- Aynı Tebliğin 1.9.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilen kişilerden ilave ücret alınamaz.
a) 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
b) 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
ç) Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar.,
d)  5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci fıkrasında belirtilen kişilerden,
e)  5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden.”
MADDE 4- Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ı) SUT eki EK-2/C Listesindeki P551120, P615895, P615991 ve P703365 kodlu işlemler,”
MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.2.2.B-1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Kan bileşenleri (Ancak kan bileşenlerinin tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde kan bileşenleri puanlarının; 705371, 705430 ve 705440 kodlu kan bileşenleri için %30’u, 705372 ve 705373 kodlu kan bileşenleri için %18’i, 705441 kodlu kan bileşenleri için %13’ü, 705442 ve 705443 kodlu kan bileşenleri için %22 si sağlık hizmeti sunucusunca ayrıca faturalandırılır. Tüm kan bileşenlerinin MEDULA sistemine kaydedilmesi zorunludur.)
MADDE 6- Aynı Tebliğin 2.4.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 bentlerinde sayılan kişiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikincionüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan kişiler” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7- Aynı Tebliğin 2.4.4.D-1 numaralı maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “hastalara daha sık yapılan tetkiklerin tümü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve seans sırasında gelişen komplikasyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve gündüz yatak ücreti” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8- Aynı Tebliğin 2.4.4.E numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “15” ibaresinden sonra gelmek üzere “hastaya yapılan” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 9- Aynı Tebliğe 2.4.4.K maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
2.4.4.L – Epidural Girişimler
(1)     P551120, P615895 ve P615991 kodlu işlemler sadece SUT EK-2/C Listesinde belirtilen puanlar üzerinden faturalandırılacaktır. Bu işlemlerin bedelleri algoloji, beyin cerrahisi ve ortopedi ve travmatoloji branş hekimlerince üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılması halinde Kurumca karşılanacaktır.
(2)     Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber Epidural Diskoplasti/Adezyolizis/Nöroplasti amaçlı P551120, P615895 ve P615991 kodlu işlemlerin yapılabilmesi için algoloji, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji ile beyin cerrahi branşlarından herhangi üç uzman hekim tarafından oluşturulan sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekir.
(3)     Aşağıdaki kriterlerin tespit edildiği lomber vakalarda;
a) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Lomber Spondiloz ve Dejeneratif Disk Hastalığı Olan Olgular İçin; aşağıdaki kriterlerin tümünün varlığı halinde;
1)  Üç (3) aylık sürede konservatif tedavi, fizik tedavi, girişimsel ağrı işlemleri ( faset ekleme yönelik girişimler veya arka kök gangliona yönelik girişimler veya epidural enjeksiyon tedavilerinden en az birini görmüş olma ) tedavilerinden fayda görmemiş olması,
2) Radyolojik incelemelerinde ekstrude ve sekestre disk hernisinin olmaması,
3) Radiküler ağrının olması (bacak ağrısı),
b) Daha Önce Spinal Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun varlığı halinde,
bedeli Kurumca karşılanır.”
2.4.4.M – İntraoperatif Nöromonitörizasyon İşlemi
(1) SUT eki EK-2/D-4 Listesinde yer alan işlemlerin, P703365 kodlu “Intraoperatif nöromonitörizasyon” işlemi ile birlikte uygulanması şartıyla SUT’un 2.2.2.B (3) fıkrasında belirtilen kurallar uygulanmaksızın faturalandırılması halinde Kurumca karşılanır.
(2) İntraoperatif nöromonitörizasyon işleminde; cerrahi işlemi gerçekleştiren hekim ve nöroloji/nörofizyoloji/fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzmanlık ve/veya yan dal eğitimi almış hekimler tarafından düzenlenecek nöromonitörizasyon kayıt raporunun bir sureti fatura eki belge olarak ibraz edilmelidir.”
MADDE 10- Aynı Tebliğin 2.5.1 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlardan özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak sürekli veya geçici görevle yurtdışına gönderilenlere acil hal olup olmadığına bakılmaksızın, sağlanan sağlık hizmeti bedelleri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı aşmamak kaydıyla Kurumca karşılanır.”
MADDE 11- Aynı Tebliğin 2.6.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin” ibaresinden önce gelmek üzere “5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikincionüçüncü ve ondördüncü fıkralarında sayılan kişiler hariç” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 12- Aynı Tebliğin 3.1.2. numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “çocuk alt bezi” ibaresi “çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Onyedinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13- Aynı Tebliğin 3.1.3 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Aşağıda tanımlı” ibaresi “Kurum tarafından SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler için yapılacak sözleşme ve/veya protokol yapılarak bedeli karşılanan tıbbi malzemeler hariç olmak üzere aşağıda tanımlı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 14- Aynı Tebliğin 3.1.4 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15- Aynı Tebliğin 3.2.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kurum tarafından SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler için sözleşme ve/veya protokol yapılarak bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin geri ödemede esas alınacak fiyatları ise sözleşme ve/veya protokollerde belirtilen fiyatlar olup; sözleşme ve/veya protokollerde yer alan bu fiyatları aşmamak üzere Kuruma fatura edilir.”
MADDE 16- Aynı Tebliğin 3.3.1 numaralı maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(10)Aşağıdaki deri taklitleri (yedekleri) sadece yanık tedavisinde kullanılması halinde ödenir.
a) Dermis iskeleti:Dermis iskeleti (yeni dermis oluşumu için iskelet görevi gören ve içine hücre göçüne izin veren sentetik/ hayvan kaynaklı yapılar) görevi görebilen, tek veya çok katmanlı, fakat sadece dermisin tam kat hasar gördüğü üçüncü derece yanık bölgelerinin tedavisinde kullanılabilen deri taklitlerinin (yedekleri) bedeli yüz, boyun, el, ayak, perine, eklem, sadece kız çocuklarında ve kadınlarda meme alanlarını içeren yanıklarda veya %40’ı (0-12 yaş için %20) geçen üçüncü derece yanıklarda üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında sağlık kurulu raporu ile kullanımı halinde Kurumca karşılanır.
b) Deri benzerleri:Dermis iskeleti görevi göremeyen, bununla birlikte en az derin ikinci derece yanıkların tedavisinde, sahip oldukları fiziksel veya moleküler özellikler sayesinde epidermisin ve kısmen dermisin özelliklerini taklit ederek yarayı enfeksiyon, kontaminasyon gibi dış etkenlerden koruyan sentetik/hayvan kaynaklı, emilebilen veya yaradan kendiliğinden ayrılabilen deri taklitlerinin (yedekleri) bedeli yüz, boyun, el, ayak, perine, eklem, sadece kız çocuklarında ve kadınlarda meme alanlarını içeren yanıklarda veya %40’ı (0-12 yaş için %20) geçen derin ikinci derece ve/veya üçüncü derece yanıklarda yanık ünite/merkez ve/veya üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında sağlık kurulu raporu ile kullanımı halinde Kurumca karşılanır.”
MADDE 17- Aynı Tebliğin 3.3.30 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18- Aynı Tebliğin 4.2.13.3.2 numaralı  maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “3” ibaresi “1” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 19- Aynı Tebliğin 4.2.13.3.2.A.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1-Genotip 1a ve Genotip 1b (Child A, B veya C) : (Sofosbuvir+Ledipasvir) + Ribavirin ile tedavi süresi toplam 12 haftadır.
2-   Genotip 1a ve Genotip 1b (Child A, B veya C) : Sofosbuvir+Ledipasvir ile tedavi süresi toplam 24 haftadır.”
MADDE 20- Aynı Tebliğin 4.2.14.C  numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (z) bendinin başlığı ile aynı bendin (1) ve (4) numaralı  alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
z) Dabrafenibdabrafenib+trametinibvemurafenibvemurafenib+kobimetinib;
“1) Daha önce herhangi bir RAF yolağı inhibitörü kullanmamış ve ECOG performans skoru 0 veya 1 olan ve BRAF V600 mutasyonu pozitif olan aşağıda belirtilen hasta gruplarında tek ajan (dabrafenib+trametinib kombine tedavisi ile vemurafenib+kobimetinib kombine tedavisi tek ajan olarak kabul edilecektir.)olarak progresyona kadar kullanılabilir.”
“4) Bu ilaçlar ardışık ya da kombine olarak (dabrafenib+trametinib kombine tedavisi ile  vemurafenib+kobimetinib kombine tedavisi hariç) kullanılamaz.”
MADDE 21- Aynı Tebliğin 4.2.34 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.2.34 - Multipl Skleroz Hastalığında beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomiddimetil fumaratfingolimodnatalizumabalemtuzumab ve fampiridin kullanım ilkeleri ”
b) Maddenin (1) ve (4) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Beta interferon, teriflunomiddimetil fumarat ve glatiramer asetat (copolymer-l); disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0-5,5 arasında ve olguların remitting-relapsing türü olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi, bu durumun üçüncü basamak sağlık kurumlarında nöroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporunda belirtilmesi koşuluyla nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.
“(4) Alemtuzumab, yukarıdaki fıkralarda yer alan ilaçlara ilişkin hükümler doğrultusunda tedaviye yanıt vermeyen veya sonlandırma kriterleri oluşmuş yüksek derecede aktif relapsing remitting multipl skleroz hastalarında üçüncü basamak tedavi olarak üçüncü basamak sağlık kurumlarında bu durumların belirtildiği ve nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 6 aylık sağlık kurulu raporuna dayanılarak nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.”
c) Maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(5) Fampiridindisabilite skoru (E.D.S.S.) 4 ve üzeri olan ve 25 adım yürüme testine göre ilacı kullanması hekim tarafından gerekli görülen relapsing remitting multipl skleroz hastalarında tedaviye başlanır, EDSS skoru 7 üzeri olan hastalarda tedavi sonlandırılır. Üçüncü basamak sağlık kurumlarında bu durumların belirtildiği nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.”
“(6) Bu ilaçlar klinik izole sendrom endikasyonunda ödenmez.”
MADDE 22- Aynı tebliğin 4.2.47 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“4.2.48 – 3 beta hidroksi steroid dehidrojenaz eksikliği tanısında kolik asit kullanım ilkeleri;
(1) Yalnızca 3 beta hidroksi steroid dehidrojenaz eksikliği tanısında; üçüncü basamak sağlık kurumlarında çocuk endokrinoloji, çocuk metabolizma hastalıkları, erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, gastroenteroloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçetelenir.”
MADDE 23- Aynı Tebliğin 4.6 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kan bileşenlerinin puanının %30’u,” ibaresinden sonra gelmek üzere “,705372 ve 705373 kodlu kan bileşenlerinin kullanılması halinde %18’i, 705441 kodlu kan bileşenin kullanılması halinde %13’ü, 705442 ve 705443 kodlu kan bileşenlerinin kullanılması halinde ise %22’ si” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 24- Aynı Tebliğin 5.3.4  numaralı maddesine  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ (6) Sağlık Bakanlığı  ile yapılan protokol  kapsamında Sağlık Bakanlığı  tarafından iadeli tıbbi cihazlar ile verilen sağlık hizmetleri  karşılığında hizmet ve/veya cihaz bedeli ödenir.”
MADDE 25-  Aynı Tebliğ eki EK-2/A Listesine “4800 kodlu Aile Hekimliği” branşından sonra gelmek üzere aşağıdaki branş satırı eklenmiştir.
3100
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
41
41
41
41
33
30
23
23
23
20
20
20
20
20
23
MADDE 26- Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “607931” SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Listede yer alan “551120” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

257
551120
Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis
Yılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. 2.4.4.L maddesine bakınız.
300,17
c) Listede yer alan “614040” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1864
614040
Posteriyor segmentalenstrümantasyon; 6 veya daha az vertebra segmenti
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
1.774,08
ç) Listede yer alan “615895” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

615895
Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epiduraldiskoplasti
Yılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. 2.4.4.L maddesine bakınız.
758,85
d) Listede yer alan “615991” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2092
615991
Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epiduraladezyolizis
Yılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. 2.4.4.L maddesine bakınız.
758,85
e) Listede yer alan “702430” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “
  3062                                       
  702430
   Pulmonerrehabilitasyon
Pulmoner rehabilitasyonünitelerinde göğüs hastalıkları uzman hekimlerince de yapılması halinde faturalandırılır.
22,61
f) Listede yer alan “705240” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3379
705240
Donör muayenesi
705370, 705371, 705420, 705430, 705440 ile birlikte faturalandırılmaz.
5,06
g) Listede yer alan “705280” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3383
705280
Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini
705370, 705371, 705420, 705430, 705440 ile birlikte faturalandırılmaz.
2,87
ğ) Listede yer alan “705350” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “   
3391
705350
Aferez trombosit süspansiyonu
1 ünite tek donör trombositiaferez işlemi ve tüm malzemeler dahil
554,81
h) Listede yer alan “802755” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “

802755
Periferik damar embolizasyonu
AV malfarmasyon, AVF, hemanjiom. 607910 ile birlikte faturalandırılmaz.
300,00
ı) Listede yer alan “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “
2971

7.5.FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
Bu başlık altındaki işlemler aksi belirtilmedikçe yalnızca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimince uygulandığında faturalandırılır.

i) Listeye “607931” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

607932
Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu RF

300,00

607933
Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu lazer

300,00

607934
Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu buhar

300,00
j) Listeye “705350” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.

705351
Tek donörden çift afereztrombosit süspansiyonu, tek ünite
Aferez işlemi ve tüm malzemeler dahil
352,45
k) Listeye “705371” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

705372
Pediatrik eritrosit süspansiyonu, üçlü transfer torba ile hazırlanan, tek ünite
705130, 705140,  905090, 906290,  906610, 906620, 906630, 906640, 906660,  906670, 906680,  906690, 907430, 907440, 907450, 907460,  907470, 907480,  907590, 907600, 907610, 705240, 705280 işlemleri ve tüm malzemeler dahil.
182,91

705373
Pediatrik eritrosit süspansiyonu, dörtlü transfer torba ile hazırlanan, tek ünite
705130, 705140,  905090, 906290,  906610, 906620, 906630, 906640, 906660,  906670, 906680,  906690, 907430, 907440, 907450, 907460,  907470, 907480,  907590, 907600, 907610, 705240, 705280 işlemleri ve tüm malzemeler dahil.
154,97
l) Listeye “705440” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

705441
Random trombosit süspansiyonu filtrelenmiş (pediatrik)
Tüm malzemeler dahil
240,79

705442
Havuzlanmış trombosit süspansiyonu, dörtlü
705130, 705140,  905090, 906290,  906610, 906620, 906630, 906640, 906660,  906670, 906680,  906690, 907430, 907440 ve tüm malzemeler dahil
583,74

705443
Havuzlanmış trombosit süspansiyonu, altılı
705130, 705140,  905090, 906290,  906610, 906620, 906630, 906640, 906660,  906670, 906680,  906690, 907430, 907440 ve tüm malzemeler dahil
821,15
m) Listeye “802755” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.

802756
 Periferik damar embolizasyonu (vena safenamagna/parva)
Tüm seanslar dahil. 607910 ile birlikte faturalandırılmaz.
300,00
MADDE 27- Aynı Tebliğ eki Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listeye “P551110” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.
P551120
Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis
Yılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. Tüm malzemeler dahil.
2.4.4.L maddesine bakınız.
C
*
2.842,00
b) Listeye “P615890” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı yeniden düzenlenerek eklenmiştir.
P615895
Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epiduraldiskoplasti
Yılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. Tüm malzemeler dahil.
2.4.4.L maddesine bakınız.
C
*
3.300,00
c) Listeye “P615990” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.
P615991
Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epiduraladezyolizis
Yılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. Tüm malzemeler dahil.
2.4.4.L maddesine bakınız.
C
*
3.300,00
ç) Listeye “P702591” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve işlem satırı eklenmiştir.

Uyarılmış Potansiyeller (UP)

P703365
Intraoperatifnöromonitörizasyon
Sadece EK-2/D-4 Listesinde yer alan işlemlerde ayrıca faturalandırılır. Kayıt çıktılarının bir sureti ile cerrahi işlemi gerçekleştiren hekim ve nöroloji/nörofizyoloji/fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzmanlık ve/veya yan dal eğitimi almış hekimler tarafından düzenlenecek nöromonitörizasyon kayıt raporunun bir sureti fatura eki belge olarak ibraz edilmelidir.
2.4.4.M maddesine bakınız.

C
*
4.000,00
d) Listeye “P802720” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve işlem satırı eklenmiştir.

Vasküler girişimsel radyolojik tedavi işlemleri
P802756
Periferik damar embolizasyonu (vena safenamagna/parva)
Tüm malzemeler, tüm seanslar dahil. Bu işlemde kullanılan malzemelerin kullanım kriterleri işlem için de geçerlidir. P607910 ile birlikte faturalandırılmaz.          
C
*
3.000,00
e) Listede yer alan “P601620” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
141
P601620
Septoplasti
P601330, P601450, P601460, P601510, P602290, P602230, P602240 ile birlikte faturalandırılmaz.
C
*
707,42
f) Listede yer alan “P602290” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
206
P602290
Endoskopik septoplasti
P601330, P601450, P601460, P601510, P601620, P602230, P602240 ile birlikte faturalandırılmaz
C

793,25
g) Listede yer alan “P618200” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1887
P618200
Koklear implant yerleştirilmesi
P618021, P618090, P618100, P618201, P618202, P618203, P618250, P618340, P618410 ile birlikte faturalandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık kurumlarınca faturalandırılır. Koklear implant ve seti dahil.  Bir hasta için ömrü boyunca her bir taraf için bir defa faturalandırılır.Bu kod faturalandırılan hastalara P618207 kodu ömür boyunca faturalandırılmaz.
A3
*
46.000,00
ğ) Listede yer alan “E-Nonvasküler girişimsel radyolojik tedaviler” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
                                          

Nonvaskülergirişimsel radyolojik tedaviler
h) Listede yer alan “Kemik İliği Nakilleri” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2410

Kemik İliği Nakilleri
Kemik iliği bankalarından temin edilen kemik iliği/ kordon kanı bedelleri hariç olmak üzere kemik iliği paket fiyatlarına aynı sağlık hizmeti sunucusunda yapılan her türlü tetkik, tahlil, işlem, kan ve kan bileşenleri, tıbbi malzeme, ilaç (şahsi tedavi için yurtdışından getirtilen ilaçlar hariç) ve komplikasyon tedavisine ilişkin ücretler dahildir.
Paket fiyat, allojenik nakil öncesi 15 günü ve nakil sonrası 90 günü, diğer nakillerde nakil öncesi 15 günü ve nakil sonrası 60 günü kapsar.  
MADDE 28- Aynı Tebliğ eki Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK 3/A)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “DERİ EŞDEĞERLERİ (SENTETİK/HAYVAN KAYNAKLI)” başlığı ve başlığın altında yer alan  ödeme kural ve/veya kriterleri ile  “OR4690”  “OR4800” “OR4810”   SUT kodlu tıbbi malzemeler  yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Listeye “OR4685” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve tıbbi malzemeler eklenmiştir.

DERİ TAKLİTLERİ (YEDEKLERİ)

TL/CM² 

SUT’un 3.3.1 (10) numaralı maddesine bakınız.   DERMİS İSKELETLERİ


OR4591
Dermis İskeleti 0-224 cm2

15 TL/cm2
OR4593
Dermis İskeleti > 224 cm2

12 TL/cm2

DERİ BENZERLERİ


OR4595
Deri Benzeri, Hayvan Kaynaklı

1,96 TL /cm2
OR4597
Deri Benzeri, Sentetik/Sentetik+Hayvan Kaynaklı

2,72 TL/cm2
c) Listede yer alan “OR3270” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
OR3270
Endoskopik/laparoskopik cerrahi damar kapama ve kesme probu

1.340,00
 MADDE 29- Aynı Tebliğ eki Eksternal Alt ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler Listesi (Ek-3/C-2)’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
SUT KODU
TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI
FİYAT (TL)
OP1000
ALÜMİNYUM KOLTUK DEĞNEĞİ (ADET FİYATIDIR)
10,00
OP1011
CANADİAN (ALÜMİNYUM, ADEDİ)
10,00
OP1012
YAN BARLI, AYARLANABİLİR EKLEMLİ DİZ ORTEZİ
200,00
OP1015
DENİS BROWNE ORTEZİ
75,00
OP1023
ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ
35,00
OP1024
FLEKSİBLE BALENLİ ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ
35,00
OP1025
ELASTİK DİZLİK
20,00
OP1028
HALLUKS VALGUS ATELİ (ADEDİ)
12,00
OP1031
KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ
90,00
OP1044
KISALIK DESTEKLERİ HER BİR CM İÇİN
10,00
OP1048
EPİN TAKVİYESİ   (ÇİFT)
26,00
OP1060
PLASTİK İSTİRAHAT MOLDU (PAFO) 
110,50
OP1061
PLASTİK İSTİRAHAT MOLDU (PKAFO) 
162,50
OP1062
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (SUPRA MALLEOLAR) (AFO/DAFO/SMAFO)
110,50
OP1063
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (SUB MALLEOLAR)
110,50
OP1064
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (PAFO)
130,00
OP1065
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-KENDİNDEN EKLEMLİ (PAFO)
162,50
OP1066
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-HARİCİ EKLEMLİ (PAFO)
185,90
OP1067
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-HARİCİ ASİSTİF EKLEMLİ (PAFO)
205,40
OP1068
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU -FLEKSİYONU ENGELLEYEN (GRAFO)
370,50
OP1069
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU -EKSTANSİYONU ENGELLEYEN (GRAFO)
409,50
OP1070
YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK KAFO KENDİNDEN EKLEMLİ
273,00
OP1074
TRİPOT (ALÜMİNYUM)
37,70
OP1077
UZUN YÜRÜME ORTEZİ MODİFİYE THOMAS (BEL KEMERLİ)
796,90
OP1079
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)
1.294,80
OP1080
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)
1.393,60
OP1081
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO'YA MONTELİ)
1.359,80
OP1082
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)
1.154,40
OP1083
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)
1.254,50
OP1084
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO'YA MONTELİ)
1.219,40
OP1085
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)
1.388,40
OP1086
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)
1.487,20
OP1087
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO'YA MONTELİ)
1.453,40
OP1088
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)
1.238,90
OP1089
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)
1.337,70
OP1090
UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO'YA MONTELİ)
1.303,90
OP1091
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ +ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)
2.243,80
OP1092
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)
2.667,60
OP1093
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)
2.866,50
OP1094
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO'YA MONTELİ)
2.797,60
OP1095
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)
2.854,80
OP1096
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)
2.412,80
OP1097
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)
3.053,70
OP1098
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO'YA MONTELİ)
2.984,80
OP1099
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)
3.010,80
OP1100
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)
2.028,00
OP1101
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİALDESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)
3.209,70
OP1102
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİALDESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)
2.106,00
OP1103
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ +YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO'YA MONTELİ)
3.140,80
OP1104
UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ +YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO'YA MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)
2.184,00
OP1106
WALKER (ALÜMİNYUM)(HAREKETLİ-SABİT-TERS)
50,70
OP1124
EL BİLEĞİ BALENLİ YÜN SPLİNT
18,20
OP1125
ELASTİK DİRSEKLİK
14,30
OP1126
EPİKONDİLİT BANDI
16,90
OP1150
STATİK EL-BİLEK-DİRSEK SPLİNTİ  (ÖLÇÜ VE PROVALI)
162,50
OP1285
LUMBOSAKRAL YÜN ELASTİK KORSE
22,10
OP1300
HAVALI YATAK
150,00
MADDE 30- Aynı Tebliğ eki Diğer Protez ve Ortezler Listesi (Ek-3/C-3)’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
 “          
SUT KODU
TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI
FİYAT
(TL)
DO1001
VARİS ÇORABI (ÇİFT)
45,50
DO1006
KONUŞMA CİHAZI
780,00
DO1007
EV TİPİ ASPİRATÖR
325,00
DO1018
PULSE OKSİMETRE CİHAZI
91,00
DO1002
ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI
15,60
DO1046
BİLEĞE KADAR PARMAKLI ELDİVEN
467,66
DO1047
TEK KOL (EL HARİÇ)
248,10
DO1048
TÜM GÖVDE (KOLLAR HARİÇ)
538,36
DO1049
TÜM GÖVDE (KOLLU)
837,94
DO1050
TÜM GÖVDE (KOLLU) ÇOCUK
682,92
DO1051
ŞORT (DİZALTI)
433,48
DO1052
ŞORT (DİZALTI) ÇOCUK
327,24
DO1053
BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK
316,41
DO1054
DİZALTI ÇORAP
351,73
DO1055
DİZALTI ÇORAP (PARMAKLI)
358,86
DO1056
AÇIK YÜZ MASKESİ
281,63
DO1057
KAPALI YÜZ MASKESİ
317,79
DO1058
BİLEĞE KADAR PARMAKLI ELDİVEN
136,05
DO1059
TEK KOL (EL HARİÇ)
148,86
DO1060
TÜM GÖVDE (KOLLAR HARİÇ)
226,68
DO1061
TÜM GÖVDE (KOLLU)
356,12
DO1062
TÜM GÖVDE (KOLLU) ÇOCUK
330,99
DO1063
ŞORT (DİZALTI)
271,99
DO1064
ŞORT (DİZALTI) ÇOCUK
220,99
DO1065
BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK
175,46
DO1066
DİZALTI ÇORAP
142,47
DO1067
DİZALTI ÇORAP (PARMAKLI)
148,86
DO1068
AÇIK YÜZ MASKESİ
142,47
DO1069
KAPALI YÜZ MASKESİ
154,44
DO1070
1 CM2 SİLİKON TABAKA
0,52
MADDE 31- Aynı Tebliğ eki Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi (EK-3/C-4)’ nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listedeki “A10101” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasındaki “ ve beyin sapı implantı için”  ibaresinden sonra gelen “1 ayda en fazla 6 (altı) adet” ibaresi “günde en fazla 1 (bir) adet” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Listede yer alan “A10102” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“  (1) Koklear implant  ve beyin sapı implantı için ara kablo (aktarıcıdan bağımsız):
a) 0-5 yaş için yılda 5 (beş) adet,
b) 5-10 yaş için yılda 3 (üç) adet,
c) 10 yaş ve üzeri için yılda 2 (iki) adet olmak üzere,
Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporuna istinaden Kurumca bedelleri karşılanır.”
c) Aynı listede yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
SUT KODU
TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI
FİYATI
(TL)
A10088
FENESTRELİ
275,00
A10019
SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU LATEX
5,00
A10062
HASTA DEVRESİ, PEDİATRİK
170,00
A10063
HASTA DEVRESİ, ERİSKİN
170,00
A10013
SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON
6,00
A10005
İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 CC.
0,75
A10004
İDRAR TORBASI
0,75
A10031
ENJEKTÖR 50CC ( BESLENME AMAÇLI-GÜN AŞIRI 1 ADET)
0,65
A10002
SONDA, NELATON
0,50
A10001
SONDA, NAZOGASTRİK
0,60
A10047
STOMA CAP
7,15
A10009
SONDA, PREZERVATİF
0,83
A10049
HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ
0,90
A10024
ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY
6,50
A10000
ASPİRASYON KATETERİ
0,35
A10030
SET POMPA ENTERAL YIKAMALI
15,60
A10012
SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKOLATEX
9,00
A10023
ENTERAL BESLENME POMPA SETİ  (ŞİŞE KAPAKLI)
7,15
A10022
ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)
7,80
A10036
KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)
3,38
A10039
İLEOSTOMİ TORBASI(TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)
3,38
A10041
İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL)
3,38
A10042
MACUN, İLEOSTOMİ
11,31
A10043
PASTA,  KOLOSTOMİ
11,31
A10046
PASTA, ÜROSTOMİ
11,31
A10044
ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ
4,16
A10038
KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)
3,25
A10037
KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ
4,88
A10040
İLEOSTOMİ  ADAPTÖRÜ
4,88
A10045
ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ
4,88
A10106
İŞİTME CİHAZI PİLİ
1,00
ç) Listedeki “A10049” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesidurumunda Kurumca bedelleri karşılanır.
(2) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz.”
d) Listede yer alan  “A10049” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kural ve/veya kriterlerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme ödeme kural ve/veya kriterleri ile  birlikte eklenmiştir.
A10118
ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ
0,70
(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.
(2) Çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz.
(3) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi ve hidrofilikkendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(4) Sadece idrar inkontinansı olan çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilikkendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz.
(5)  Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansıürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde çocuk hasta alt bezinin/ çocuk külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır.
MADDE 32- Aynı Tebliğ eki Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan  “103065” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında bulunan ödeme kural ve/veya kriterleri yürürlükten kaldırılmış ve fiyat sütununda yer alan “3.500,00” ibaresi “İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Listede yer alan  “103070” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında bulunan ödeme kural ve/veya kriterleri yürürlükten kaldırılmış ve fiyat sütununda yer alan “1.900,00” ibaresi “İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.
c) Listede yer alan  “103096” ve “103097” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “1.000,00” ibareleri  “ İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.
ç) Listede yer alan  “103101” ve “103102” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “1.500,00” ibareleri “ İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.
d) Listede yer alan  “103107”SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.
“             
103107
ULTRASONİK CERRAHİ UÇ, KEMİK DOKU
1.550,50
e) Listede yer alan  “102269” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “     
102269
TORAKOLOMBER POSTERİOR NON İNVASİVE İN SİTU GROWİNG MANYETİK ROD
27.500,00  
MADDE 33- Aynı Tebliğ eki Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-2)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan  “KN1200”, “KN1210”, “KN1240” ve “KN1250”SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “1.000,00” ibareleri “ İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Listede yer alan  “KN1220”, “KN1230”, “KN1260” ve “KN1270” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “1.500,00” ibareleri “ İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.
c) Listedeki  “BEYİN PİLLERİ” başlığı altında bulunan ödeme kural ve/veya kriterlerinin üçüncü fıkrasında yer alan “Psikiyatri” ibaresinden önce gelmek üzere “Sadece üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması halinde” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 34- Aynı Tebliğ eki Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-1) ’nde yer alan  “AP3275” SUT kodlu  tıbbi malzeme satırı  aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.
AP3275
KALÇA/DİZ
REVİZYON
ULTRASONİK CERRAHİ UÇ
ÇİMENTO TEMİZLEYİCİ


1.550,50
MADDE 35- Aynı Tebliğ eki Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/H) ’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan  “KR1153” ve “KR2014” SUT kodlu tıbbi malzemeler altlarında yer alan ödeme kural ve/veya kriterleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Listede yer alan  “KR1152” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzemeler eklenmiştir.
  “
KR3002
STENT, AORT KOARKTASYONU, KAPSIZ
 4000,00
(1) Kardiyoloji veya Pediyatrik Kardiyoloji  ve KVC uzmanlarından oluşan konsey kararına istinaden Kurumca bedeli karşılanır.

KR3003
STENT, AORT KOARKTASYONU, KAPLI
 5850,00
(1) Kardiyoloji veya Pediyatrik Kardiyoloji  ve KVC uzmanlarından oluşan konsey kararına istinaden Kurumca bedeli karşılanır.

KR3004
İNTRATORASİK BALON KATETER
 2580,00
(1) Kardiyoloji veya Pediyatrik Kardiyoloji  ve KVC uzmanlarından oluşan konsey kararına istinaden Kurumca bedeli karşılanır.

c) Listede yer alan  “KR1059” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    “
KR1059
DİAGNOSTİK KATATERLER
16,00
ç) Listede yer alan  “KR1172” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
KR1172
MONOFOİL VALVULOPLASTİ  BALON KATETER VE DİĞER AKSESUARLARI (SET)
1.239,00
d) Listede yer alan  “KR1198” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
KR1198
TRANSKATETER PULMONER KAPAK SETİ (Balon sheatdelivery sistem dâhil)
48.000,00
e) Listede yer alan  “KR2009” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“                      
KR2009
KATETER, İNTRAVASKÜLER ULTRASON (IVUS) KORONER
2.300,00
f) Listede yer alan  “KR2069” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
KR2069
KATETER,BALON,  SEPTOSTOMİ
    1.108,00
MADDE 36- Aynı Tebliğ eki Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listedeki “KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “veya” olarak değiştirilmiştir.
b) Listedeki “STENT AORT KOARKTASYONU” başlığının altında yer alan “KV1174” ve “KV1175” SUT kodlu tıbbi malzemeler, altlarında yer alan ödeme kural ve/veya kriterleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
c) Listeye “STENT AORT KOARKTASYONU” başlığından sonra gelmek üzere  aşağıda yer alan ödeme kural ve/veya kriteri ve tıbbi malzemeler eklenmiştir.
  “

(1) Kardiyoloji veya Pediyatrik Kardiyoloji ve KVC uzmanlarından oluşan konsey kararı  ile Kurumca bedeli karşılanır.

KV4010
STENT AORT KOARKTASYONU, KAPSIZ
4000,00
KV4011
STENT AORT KOARKTASYONU, KAPLI
5850,00
KV4012
İNTRATORASİK BALON KATETER
2580,00
ç)  Listede yer alan  “KV4004” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
KV4004                             
DALSIZ AORTİK HİBRİT DAMAR GREFTİ
23.000,00
d)  “ABLASYON, VENÖZ” başlığının altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasında yer alan “2 (iki) kalp damar cerrahisi uzmanı ve 1 (bir) radyoloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu” ibaresi “1 (bir)  kalp ve damar cerrahisi uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim  ” şeklinde  değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “0,5 saniye ve üzeri reflü saptanmış olması” ibaresi “2 (iki)  saniye ve üzeri reflü saptanmış olması (grade 3-4)” şeklinde değiştirilmiştir.
e) Listede yer alan  “KV4005” SUT kodlu tıbbi malzeme, altında yer alan ödeme kural ve/veya kriteri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
f) Listeye “EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, DMSO İÇEREN” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerindensonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.
KV4013
EMBOLİZAN, SIVI, YÜKSEK YOĞUNLUKLU SEALİNG (KAPATMA), BİOEMİLEBİLİR AJAN (1cc) (UYGULAMA KATETERİ İLE BİRLİKTE)
İşlem Puanına Dahildir.
g) “EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, DMSO İÇEREN” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasında yer alan “2 (iki) kalp damar cerrahisi uzmanı ve 1 (bir) radyoloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu” ibaresi “Hastanın mevcut durumunun ve semptomlarının venöz  yetmezlik kaynaklı olması ve kalp damar cerrahisi uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim” ibaresi şeklinde değiştirilmiş ve “tespit edildiği durumlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece P802756 işleminde” ibaresi eklenmiştir.
ğ) “EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, DMSO İÇEREN” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Hastanın mevcut durumunun ve semptomlarının venöz yetmezlik kaynaklı olması ve hastanın” ibaresi “Hastanın” şeklinde ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “0,5 saniye ve üzeri reflü saptanmış olması” ibaresi “2 (iki)  saniye ve üzeri reflü saptanmış olması (grade 3-4)” şeklinde değiştirilmiştir.
h) Listede yer alan  “KV1281” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
KV1281
KATETER, İNTRAVASKÜLER ULTRASON
2.300,00
ı)    Listede yer alan  “KV1010” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “
KV1010
TRANSKATETER PULMONER KAPAK SETİ (Balon sheatdelivery sistem dâhil)
48.000,00
i) Listede yer alan  “KV1002” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
KV1002
STENTLİ BİYOLOJİK KALP KAPAĞI
3.500,00
                      ”
j) Listede yer alan  “KV1006” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“          
KV1006
STENTLİ BİYOLOJİK KALP KAPAĞI(PERİKARDİYAL)
3.500,00
k) Listede yer alan  “KV1009” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“                
KV1009
DAR OFİSLİ AORT İÇİN BİYOLOJİK KALP KAPAĞI
3.500,00
MADDE 37- Aynı Tebliğ eki Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/M)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listedeki “KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI” başlığının altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasında yer alan  “ve” ibaresi “veya” olarak değiştirilmiştir.
b) Listedeki “ABLASYON, VENÖZ” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “0,5 saniye ve üzeri reflü saptanmış olması” ibaresi “2 (iki)  saniye ve üzeri reflü saptanmış olması (grade 3-4)” şeklinde değiştirilmiştir.
c) Listede yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
GR1048
KATETER, İNTRAVASKÜLER ULTRASON
2.300,00
GR1052
SET, İLK GİRİM, MİKRO, BİLİYER
150,00
GR1053
SET, İLK GİRİM, GASTROSTOMİ
500,00
GR1271
PORT BASINCA DAYANIKLI, PEDİATRİK
310,00
GR1272
PORT BASINCA DAYANIKLI, ERİŞKİN
310,00
MADDE 38- Aynı Tebliğ eki Allogreft Ürün Grubu Listesi (Ek-3/N-1) ’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
 “     
AG2060
SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 20 cc
1102,50
AG2070
SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 30 cc
1417,50
AG2100
SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 60 cc
2835,00
AG2110
SPONGİOZ BLOKLAR 1000-3000 mm3
1260,00
AG2130
SPONGİOZ BLOKLAR 10001-25000 mm3
1890,00
AG2260
KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 51-70 mm
1575,00
AG2270
KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 71-100 mm
1890,00
AG2550
STRUT, FEMORAL/TİBİAL/HUMERAL, TEKLİ 50-100 mm
1260,00
AG2640
TENDON, KEMİK TENDON BİLEŞİK, BTB Tüm boy ve kalınlıklar
4725,00
AG2650
TENDON, YALNIZ TENDON Tüm boy ve kalınlıklar
3780,00
AG2690
FEMORAL BAŞ, KIKIRDAKSIZ Tüm boy ve kalınlıklar
4095,00
AG3010
DBM, JEL/PUTTY/PASTE 3,1-5,0 cc
1354,50
MADDE 39- Aynı Tebliğ eki Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/R)’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
GS2260
SİFİNKTEROTOM STANDART
190,00
GS2270
SİFİNKTEROTOM, İKİ LÜMENLİ
190,00
GS2280
SİFİNKTEROTOM, İKİ LÜMENLİ, YUVARLAK UÇLU
190,00
GS2290
SİFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ
216,00
GS2300
SİFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ, YUVARLAK UÇLU
216,00
GS2310
SİFİNKTEROTOM, İĞNE UÇLU
190,00
GS2320
SİFİNKTEROTOM, EĞRİ UÇLU
190,00
GS2330
SİFİNKTEROTOM, PRECUT
190,00
GS2340
SİFİNKTEROTOM, PRECUT, İNCELEN UÇLU
190,00
GS2350
SİFİNKTEROTOM, BİLLROTH II
216,00
GS2360
SİFİNKTEROTOM, DÖNDÜRÜLEBİLİR
216,00
GS2370
SİFİNKTEROTOM, TELİ MUHAFAZALI
216,00
MADDE 40- Aynı Tebliğ eki Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/S)’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
GHC1730
ENDOBRONŞİYAL VALF, METAL, TEK YÖNLÜ
7.008,00
GHC1760
ENDOBRONŞİYAL VALF GİRİŞİM SETİ ( BALON, KATETER, ÖLÇÜM SİSTEMİ)
2.797,00
GHC1860
DİYAFRAGMATİK PACE- ELEKTROT ve UYGULAMA SETİ (Tüm malzemeler dâhil)
70.000,00
MADDE 41- Aynı Tebliğ eki Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/T)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “AN1410” SUT kodlu tıbbi malzemenin altındaki ödeme kural ve/veya kriterleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı malzemenin fiyat sütununda yer alan “1.900,00” ibaresi “İşlem puanına dahildir” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Listede yer alan “AN1420” SUT kodlu tıbbi malzemenin altındaki ödeme kural ve/veya kriterleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı malzemenin fiyat sütununda yer alan “3.500,00” ibaresi “İşlem puanına dahildir” şeklinde değiştirilmiştir.
c) Listede yer alan “AN1260” SUT kodlu “DİSPOSABLE EKSTERNAL SOĞUTMA PEDLERİ (ERİŞKİN)”adlı tıbbi malzemenin fiyat satırında yer alan “4.350,00” ibaresi “2.569,00” şeklinde değiştirilmiştir.
ç) Listede yer alan “AN1270” SUT kodlu “DİSPOSABLE EKSTERNAL SOĞUTMA PEDLERİ (YENİDOĞAN)” adlı tıbbi malzemenin fiyat satırında yer alan “1.100,00” ibaresi “650,00” şeklinde değiştirilmiştir.
d) Listede yer alan “AN1350” SUT kodlu “SPİNAL/EPİDURAL KALICI PORT KATETER SETİ” adlı tıbbi tıbbimalzemenin fiyat satırında yer alan “300,00” ibaresi “700,00” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 42- Bu Tebliğin;
a) 36 ncı maddenin (a) bendi ile 37 nci maddenin (a) bendi 14/7/ 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 12 nci maddenin (b) bendi 11/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 1ila 3, 6,10,11 inci maddeleri 1/3/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 12 nci maddenin (a) bendi, 13, 15,24,28 inci maddenin (c) bendi, 29 ila 31, 32 nci maddenin  (e) bendi, 35,  36 ncımaddenin (b) ila (d), (h) ila (k) bentleri, 37 nci maddenin (b) ve(c) bentleri , 38 ila 40 ve 41 inci maddenin (d) bendi yayımı tarihinde,
d)  18 ila 22 nci maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,
e) 4,5,7 ila  9,14,16,17, 23, 25 ila  27 ,32 nci maddenin (a) ila (ç) bentleri, 33, 36 ncı maddenin (e) ila (ğ) ve 41 inci maddenin (a) ve (b) bentleri yayımı tarihinden 10 gün sonra,
f) 28 inci maddenin (a) ve (b) bentleri, 32 nci maddenin (d) bendi, 34, 41 inci maddenin (c) ve (ç) bentleri 1/5/2017tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 43- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.