SON YAZILAR

9 Mart 2017 Perşembe

Tasfiyede Bekleme Süresi

Alo Sgk | 09:55 | | | | | | |


Tasfiyede Bekleme Süresi

Bumin DOĞRUSÖZ
Dünya Gazetesi

Anonim ve limitet şirketlerde tasfiyeye girilmesi ile birlikte atanan tasfiye memurları, görevlerine başlar başlamaz, şirketin tasfiyenin başlangıcındaki durumunu incelemek; gerekirse şirket mallarına değer biçmek için uzmanlara başvurmak, şirketin malvarlığına ilişkin durumu ile finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço düzenleyerek ve genel kurulun onayına sunarlar.


Tasfiye memurları ayrıca, alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişileri taahhütlü mektupla, diğer alacaklıları ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar.

Tasfiye işlemleri sonunda kalan malvarlığının tasfiyenin tamamlanması amacıyla dağıtılabilmesi için söz konusu üçüncü ilandan sonra bir yıl geçmesi gerekmekteydi. Bu süre Ticaret Kanunu’nun 543. maddesinde 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun’la yapılan değişiklikle altı aya indirildi. Artık şirketler, üçüncü ilandan sonra altı ay geçmekle, tasfiyelerini tamamlayabilecekler.

Bu altı aylık bekleme süresini beklemek istemeyen tasfiyedeki şirketler, yetkili Ticaret Mahkemesi’ne müracaatla, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığını veya bütün borçlarını ödediklerini yahut her hangi bir borçları olmadığını ileri sürerek bekleme süresinin kaldırılmasını talep edebilirler. Bu müracaatın yapılabilmesi için yine üç ilanın yapılmış olması gerekmektedir. Mahkemeler bu talepleri, şirket defter ve belgeleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapmak suretiyle karara bağlamaktadırlar.

Ancak bu değişiklik, 6728 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 9.8.2016 tarihinden önce alacaklılara üç ilanını yapmış şirketleri için de geçerli olup olmadığı tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin görüşünü 20.2.2017 günlü Genelgesi ile açıklamış, bu değişikliğin 9.8.2016 tarihinden sonra tasfiye halinde olduğunu tescil ettiren şirketleri ilgilendirdiğini, bu tarihten önce tasfiyeye girdiğini tescil ettiren şirketler için üçüncü ilandan sonraki bekleme süresinin yine bir yıl olarak uygulanacağını duyurmuştur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20.2.2017 gün ve 22773931 sayılı Genelgesi’nin konuya ilişkin bölümünü, uygulamacılara yararlı olacağı inancı ile aşağıda aynen aktarıyorum.

“• 6728 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 09.08.2016 tarihinden önce tasfiye halinde olduğu tescil edilen şirketlerde, kalan varlığın bir yıl geçmeden dağıtılmasına...