SON YAZILAR

31 Mart 2017 Cuma

Vergi ve SGK Prim Belgelerinde Birleştirmeye Dikkat

Alo Sgk | 09:22 | | | | | | | | |


Vergi ve SGK Prim Belgelerinde Birleştirmeye Dikkat

Resul KURT
Dünya Gazetesi

Kayıtdışı ile mücadelede en önemli düzenlemelerden birisi olacağını düşündüğüm vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların SGK’ya bildirildiği “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” 6728 sayılı Torba Yasayla birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesinde artık son düzlüğe gelindi.


213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 5510 sayılı Kanun'un verdiği yetkilere dayanılarak, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
MPHB, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 4(a) kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan belgedir.

Kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur. Bu düzenlemeye göre, birleştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilmesi işlemi pilot il seçilen Kırşehir de 01/06/2017 tarihinde; tüm yurtta ise 01/01/2018 tarihinden itibaren başlayacak.
340 seri nolu VUK genel tebliğinde belirtilen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini / Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi ile müşterilerinin beyanname ve bildirimlerini gönderdikleri ŞİFRE ile Birleştirilen  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri'ni uygulamanın başlayacağı 01/01/2018 tarihinden itibaren GİB web sayfasından e- beyanname bölümünden göndermeye devam edecekler.

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükellefler, 193 sayılı Kanun'un 98, 98/A ve 99'uncu maddelerine istinaden, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.
Ancak, muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü akşamına kadar vermeye devam edecekler

Muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimi (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar (31/03/2017) internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.

Türkiye genelinde 01.01.2018 tarihinde verilmeye başlayacak olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin usul ve esaslar, 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile belirlenmiştir.
İşverenlerin en önemli yükümlülüğü olan vergi ve sicil numaralarının eşleştirilmesi işlemi 31 Mart itibariyle sona erecekken, bu süre 2 Mayıs 2017 tarihine ertelenmiştir.
Buna göre...