SON YAZILAR

21 Nisan 2017 Cuma

5510 SS Ve GSSK Göre Yaşlılık Aylığı Esası

Alo Sgk | 08:55 | | | | | | |5510 SS Ve GSSK Göre Yaşlılık Aylığı Esası

Vedat İLKİ


Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

MADDE 28-

Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:
a) Yaşlılık aylığı bağlanması.

b) Toptan ödeme yapılması.

İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;

EKİM 2008 TARİHİNDEN SONRA KANUN KAPSAMINDA OLANLAR(01/05/2008 SİGORTALI OLANLAR)

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

(KİM BUNLAR=4/B VE 4/C)

4 -1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.

**
BU YAŞ ŞARTLARI:

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

 4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

 5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65, olarak uygulanır.

Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

**
Sigortalılar, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere 3 yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

**
30/4/2008 (HARİÇ) SONRASINDA SİGORTALI OLANLAR
5510 sayılı Kanunla  ilk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

Maddede genel hükümlerin ilk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra 506/SSK, 1479/BAĞ-KUR, 5434/EMEKLİ SANDIĞI, 2925/TARIM SSK ve 2926/TARIM BAĞ-KUR sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında 5510/ 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

Diğer bir ifadeyle, 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ilk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 506/SSK, 1479/BAĞ-KUR, 5434/EMEKLİ SANDIĞI, 2925(Geçici Madde 29 ile EK/5 dahil oldular)/TARIM SSK ve 2926/TARIM BAĞ-KUR sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

Buna göre, ilk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

Ø  4(a) sigortalıları için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün,
Ø  4 (b-c) sigortalıları için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. 

Ø  4 (a) sigortalıları için 7200,
Ø  4 (b-c) sigortalıları için 9000
prim gün sayısı koşullarının 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde  belirtilen kademeli süreçte,
**

1/1/2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak aylığa hak kazanma koşulları belirlenir.

**
28 inci maddenin üçüncü fıkrasında; ikinci fıkrada belirlenen  yaş hadlerine 65 yaşı geçmemek üzere, 3 yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla da yaşlılık aylığı bağlanır. 4 (a) sigortalıları açısından 5400 gün prim ödeme gün koşulu  için Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde kademeli  geçiş süreci öngörülmüştür.
   
**
Aşağıdaki Tablo  kadın ve erkek sigortalılar için  5510 sayılı 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasına göre, geçici 6 ncı maddenin yedinci fıkrasının (b) bendine göre 4(a) sigortalıları açısından 5400 günün kademeli olarak uygulanması ve yaşlılık aylığına hak kazanma yaş ve gün sayısı koşulları belirlenmiştir.
(TABLO)
5510/28 İNCİ MADDESİNİN İKİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALARINA GÖRE AYLIĞA
HAK KAZANMA KOŞULLARI

İLGİLİ KANUN
4 (a) sigortalıları için 7200, 4 (b-c) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih
TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ
EN AZ
No
Madde No
Yaş

Gün
Sayısı
Kadın
erkek
(4/a) Sigortalıları
(4/b-c) Sigortalıları
5510

28/İki a
01.05.2008 - 31.12.2035
58
60
7200
9000
28/ üç
01.05.2008 - 31.12.2035
61
63
5400
5400
28/İki b ve üç
01.01.2036 - 31.12.2037
59
61
7200
9000
62 
64
5400
5400
01.01.2038 - 31.12.2039
60
62
7200
9000
63 
65
5400
5400
01.01.2040 - 31.12.2041
61 
63
7200
9000
64
65
5400
5400
01.01.2042 - 31.12.2043
62
64
7200
9000
65
65
5400
5400
01.01.2044 – 31.12.2045
63 
65
7200
9000
    65
65
5400
5400
01.01.2046 – 31/12/2047
64
65
7200
9000
65
65
5400
5400
01.01.2048
65
65
7200
9000
65
65
5400
5400


(TABLO)
4 (a) SİGORTALILARI İÇİN 5510/GEÇİCİ 6-YEDİNCİ FIKRA
(B) BENDİNE  GÖRE AYLIĞA
HAK KAZANMA KOŞULLARI

İLGİLİ KANUN
SİGORTALILIK SÜRESİNİN
 BAŞLANGICI

TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ
EN AZ
No
Madde No
YaşGün
Sayısı
Kadın
Erkek
5510
Geçici 6/Yedi-b
01.05.2008 - 31.12.2008
61
63
4600
01.01.2009 - 31.12.2009
61
63
4700
01.01.2010 - 31.12.2010
61
63
4800
01.01.2011 - 31.12.2011
61
63
4900
01.01.2012 - 31.12.2012
61
63
5000
01.01.2013 - 31.12.2013
61
63
5100
01.01.2014 - 31.12.2014
61
63
5200
01.01.2015 - 31.12.2015
61
63
5300
01.01.2016 -
61
63
5400

VEDAT İLKİ


05415161962