SON YAZILAR

3 Nisan 2017 Pazartesi

İşe Başlamayan İşçinin İşe Giriş Bildirgesi Ne Zaman Ve Nasıl İptal Edilebilir

Alo Sgk | 08:55 | | | | | |


İşe Başlamayan İşçinin İşe Giriş Bildirgesi Ne Zaman Ve Nasıl İptal Edilebilir

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK
Gülbenk Müşavirlik

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca hizmet akdine tabi olarak bir işveren yanında çalışmaya başlayacak olan işçilerin, işe başlayacakları hususunun işverenleri tarafından işe başlama tarihinden en az bir gün önce  “sigortalı işe giriş bildirgesi” ile  “e-Sigorta kanalıyla” Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekiyor.


Yeni işe alınan işçilerin işe başlamadan en az bir gün önce SGK’ya bildirilmeleri esas olmakla birlikte;

-İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde çalışacak işçiler için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

-SGK’ya ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacak işçilerin işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde,

-Yabancı uyruklu işçilerin çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ,

-Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Kuruma verildiği takdirde, (bakınız http://www.gulbenkmusavirlik.com/_pazar-ve-pazartesi-gunu-ise-baslayacak-sigortalilarin-ise-giris-bildirge-verilme-suresi-2603.html )
Yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılmaktadır.

İşe başlamadan önce işe giriş bildirgesi verilen işçi işe başlamadığı takdirde işe giriş bildirgesinin iptal edilmesi gerekir.

Hizmet akdine istinaden işe alınan ve işe giriş bildirgeleri işe başlamadan en az bir gün önce verilen işçilerin, kimi zaman işe başlamaları gereken gün içinde işe gelmedikleri durumlarla sıklıkla karşılaşabilmektedir.

Meslek mensubu arkadaşlar tarafından işe giriş bildirgesi verildiği halde işe başlamayan kişiler için yapılması gereken ilk işlem işe giriş bildirgesinin iptal edilmesidir.

İşe başlamayan işçinin işe giriş bildirgesi çalışmaya başlamaları gereken günü takip eden ilk iş günü içinde e-Sigorta kanalıyla iptal edilebiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamada yaşanan bu durumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişikliğe giderek çözüme kavuşturmuştur.

25/8/2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine “Bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.” şeklinde yeni bir fıkra eklemiştir.

Yapılan bu değişiklikle işe başlamadan önce işe giriş bildirgesi verilen, ancak işe başlaması gereken gün itibariyle işe gelmeyen kişinin işe bildirgesinin işe başlaması gereken tarihi takip eden ilk iş günü içinde e-sigorta kanalıyla iptal edilmesine imkan sağlanmıştır.

Dolayısıyla, 6/4/2017 Çarşamba günü işe başlamak üzere işe alınan ve işe giriş bildirgesi 5/4/2017 tarihinde SGK’ya gönderilen bir kişinin, 6/4/2017 tarihinde işe başlamaması halinde, işe giriş bildirgesi 7/4/2017 tarihinde internet üzerinden iptal edilebilecektir.

Sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde iptal işlemi resmi tatili takip eden ilk iş günü yapılacak.

İşe giriş bildirgelerinin, sigortalının işe başlama tarihini takip eden ilk iş günü içinde iptal edilmesi gerektiğinden, işe başlama tarihini takip eden ilk günün resmi tatile rastlaması halinde, iptal işlemi resmi tatilin bitimini müteakip ilk iş günü içinde yapılabilmektedir.

Örneğin 22/4/2017 tarihinde işe başlamak üzere işe alınan ve...