SON YAZILAR

25 Nisan 2017 Salı

İşletmelerin Adres Değişikliğinin Bildirilmemesinin Akıbeti

Alo Sgk | 10:01 | | | | | |


İşletmelerin Adres Değişikliğinin Bildirilmemesinin Akıbeti

Günseli Zeynep Kalındamar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Vergi Bilim Uzmanı

MuhasebeTR

Değerli okurlar bilindiği üzere işletmelerin ana sözleşmesinde belirtilen adres, bağlı olduğu ticaret sicilden, tescil ve ilan olunmuş resmiyet kazanmış adresidir. Bu adresin değişmesi durumunda İşletmenin tekrardan yeni adresin bağlı olduğu ticaret sicilden tescil, ilan yapması zorunludur. Tescil ve ilan işlemi yapıldıktan sonra, yeni adresi vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir.


 İşletmelerin Adres Değişikliğinin Zamanında bildirilmemesi ciddi cezai müeyyideler ve dahası tek başına Fesih Sebebidir. Dolayısıyla kanun maddelerini incelemek gerekirse

Örneğin;

1. Adresinden İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi veya başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde, mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi bırakmış addolunur ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir. Bu durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşuna da bildirilirDolayısla idare yoklama tutanağı ile işletmeyi ve veri kaydını kapatabilir.

2. Adres değişikliğinin zamanında ya da hiç bildirilmemesi Usulsüzlük cezasını gerektirir.

3. Adresinde bulunmayan işletmenin müşterilerine düzenlenen faturalar dolayısıyla alıcı müşterilerin KDV yönünden, KDV iadesi gibi işlemler yanı sıra muhteviyatı yanıltıcı belge kullanımı gibi idare tarafından itham ve cezai müeyyide ile karşılaşmaları kaçınılmaz olacaktır.

4. TTK hükümlerine göre ele alındığında bir işletmenin Re’sen silinebilmesinde aranan başka bir şartta ana sözleşmede yer alan işletmenin adresinde yapılan tebligatların bizzat işletmeye yapılmış sayılacağından ve yeni adresini de süresi içersinde tescil ve ilan edilmemiş ise işletme için bu durum karşısında fesih sebebi olacaktır.

İşletme ortaklarının İleride çok büyük maddi ve manevi yaptırımlarla karşılaşmamaları için, mali müşavirliğini icra eden meslek mensupları Mükelleflerinin Re’sen terki yapılmaması için bu sorumluklarını hatırlatmada fayda vardır. Tüm okurlara faydalı olması temennimizle…

Son Söz; Fırtınalara yön veren kelebeklerin kanat çırpışıdır.

KAYNAKÇA;
-213 sayılıVUKmd.351,352
-6103 sayılı yasa geç.md.7
-213 sayılı VUKmd.160
-5228 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle değişen fıkra.