SON YAZILAR

1 Nisan 2017 Cumartesi

Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2016)

Alo Sgk | 08:28 | | | |2016 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi


SUNUŞ 


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarının kazançlarını kurumlar vergisine tabi kılmıştır. 

Gelir üzerinden alınan vergilerin önemli bir ayağını oluşturan kurumlar vergisi, toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ile beklentilerin biraz gerisinde kalmaktadır. 

Vergi sistemimizin temel taşlarından olan kurumlar vergisinin uygulanması ve beyanı konusunda meslektaşlarımıza yardımcı olmak ve kılavuz görevi görmesi için 2016 yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi’ni hazırlayarak e-kitap olarak sizlerin istifadesine sunduk. 

Meslektaşlarımıza uygulamada yardımcı olacağına inandığımız ekitabımız, özellikle bazı bilgi, oran ve uygulamalara kolay ulaşımı sağlayacak şekilde tasarlandı. 

e-Kitabın, başta kurumlar vergisi beyanlarını düzenleyen meslektaşlarımız olmak üzere tüm ilgililere faydalı olmasını diliyorum. 

Yahya ARIKAN 
TÜRMOB Genel Sekreteri

ÖNSÖZ 

 Meslektaşlarımıza çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan olan 2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi’ni sizlerin istifadesine sunuyoruz. 

Mesleki çalışma ve projelerimizi belirlerken, temel çıkış noktasını meslektaşlarımızın mesleki çalışmalarına sunacağımız katkılar oluşturuyor. Bu amaçla meslektaşlarımızın, mesleki alt yapılarını geliştirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Odalarımızla birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz ya da bu çalışmalara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. 

Eğitim çalışmalarımız, yayınlarımız meslektaşlarımızın hizmet sunmalarına katkı sağlayacak bir anlayışla hazırlanıyor. Tüm meslektaşlarımıza, en hızlı ve en düşük maliyetle ulaşmak için, e-kitap yayınlarımıza ağırlık verdik. 

Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi isimli bu çalışmamızın, Kurumlar Vergisi Beyan döneminde sizlere yardımcı olması ve mesleki çalışmalarınıza katkıda bulunmasını dilerim. 

Prof. Dr. Cemal Yükselen 
TÜRMOB Genel Başkanı

UNUTMAYINIZ 

1) 2016 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin internet üzerinden 25 Nisan 2017 Salı gününe kadar verilmesi gerekmektedir. 

2) Beyanname üzerinden tarh edilen verginin son ödeme günü, 2 Mayıs 2017’dir. 

3) Defterlerini kağıt ortamında tutan mükelleflerin 2016 yılında kullandıkları yevmiye defterilerinin kapanış tasdikini 30 Haziran 2017 tarihine kadar yaptırmaları gerekmektedir. 

4) Defterlerini elektronik ortamında tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016 yılının son ayına ait elektronik defterlerini, 30 Nisan 2017 gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylamaları imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturmaları ve bu dosyaları Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının onayına sunmaları gerekmektedir. 

5) Sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili düzenlemelere göre hesaplanacak faizin, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceğini dikkate almayı unutmayınız. 

6) 2015 yılı aktif toplamı 6.741.000 TL ve net satışlar toplamı 13.478.000 Türk Lirasını aşmayan kurumlar vergisi mükellefleri 2016 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. 

7) YMM ile tam tasdik sözleşmesi bulanmayan mükelleflerin, beyannamelerinde yer alan bazı istisnalardan yararlanabilmeleri için istisnaya ilişkin yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz etmeleri gerekmektedir. 

8) Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır. 

9) Gerekli koşulların var olması durumunda 25 Nisan 2017 tarihine kadar Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda vergi idaresine ibraz edilmesi gerektiğini dikkate alınız. 

10) Kurumlar vergisi mükelleflerinin istisnai haller dışında beyannamelerine dayanak teşkil eden defter ve belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar saklamaları ve istenmesi halinde vergi idaresine ibraz etmeleri gerekmektedir. 

11) Vergilerini zamanında ödeyen mükelleflere getirilen % 5 vergi indirimi 2016 yılına ilişkin bu yıl beyan edilen vergilere uygulanmamaktadır. Vergi İndirimi, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmaya başlanılacaktır.

KURUMLAR VERGİSİ GENEL ESASLARI 

1. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE MÜKELLEFLERİ 

5520 sayılı KVK’nın 1’inci maddesinde sayılan aşağıdaki kurumların, tüzel kişilikleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, kazançları Kurumlar Vergisine tabidir. 

a) Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bu Kanunun uygulanmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır. 

b) Kooperatifler: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade eder. 

c) İktisadî kamu kuruluşları: Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu kuruluşudur. Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, sermaye şirketi ve kooperatifler dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler, iktisadî kamu kuruluşu gibi değerlendirilir.