SON YAZILAR

4 Nisan 2017 Salı

Sigorta Acenteleri BA ve BS Formu Uygulaması

Alo Sgk | 10:51 | | | | | | |


Sigorta Acenteleri BA ve BS Formu Uygulaması

Altuğ Sarıtaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MuhasebeTR

350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu” ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış; 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri konusunda açıklamalara yer verilmiştir.

Bahse konu, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin; "Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler" (1.2) bölümünde;

"1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir. denilmekte,

Devamında ise ;

1.2.5. Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır, denilmektedir.

Tebliğde sigorta şirketlerinin ve acentelerinin "Btrans" ile veri akışında bulunması sebebi ile sadece  poliçe ve dekont gibi işlemlerin bildirilmemesini anlatmakta ve dikkat ederseniz ki “sigorta komisyon gider belgesinin” bildirilmeyeceğinden hiç bahsetmemektedir üstelik tebliğin 1.2.1. bölümünde ise açıkça bildirileceğini vurgulamaktadır.

Bu durum uygulamada bir çelişki barındırmaktadır. Meslektaşlarımız tebliğ hükümlerine göre hareket etmek istediği zaman bu ayrışmanın sigorta şirketlerine mi, yoksa sigorta acentesine mi mahsus olduğunu anlayamamakta, bu anlatımla bazı meslektaşlarımız sadece form BS nin hiç verilmeyeceğini anlamakta, birçok meslektaşımız hem Form BA, hem Form BS nin hiç verilmeyeceğini anlamakta, ve hiç bildirimde bulunmayarak sonraki zamanlarda yüklü miktarlarla özel usulsüzlük cezalarına muhatap olmakta, kısaca pratik anlamda net bir uygulama belirleyememektedir. Cezalara muhatap olmasının nedeni ise mükelleflerinin Form Ba-Bs nin tekniğine, beyanına, hazırlanmasına, doğrudan katılmamalarından kaynaklanmaktadır ve hatta mükelleflerin bu bildirimlerin verilip verilmediğinden dahi bilgisi mevcut olmayıp bizatihi meslektaşlarımızın emek bilgi ve deneyimleri neticesinde meydana gelmektedir. Üstelik bu konu ve benzer sebeplerden ötürü doğacak olumsuz durumlardan doğrudan maalesef mali müşavirleri sorumlu tutmaktadırlar. Ayrıca düzeltmeler veya mutabakatlar noktasında dahi mükellefler nazara alınmayıp doğrudan mali müşavirlerle diyaloga geçilmektedir

Peki bu çelişkinin çözüldüğü nokta neresidir?

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği kendi meslek camiası adına, Gelir İdaresi Başkanlığına bu problem hakkında bilgi aktardı ve bu durumdan detaylarıyla bahsetmek suretiyle bir talepte bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı bu çelişkinin çözüme kavuşması için Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne 23.02.2010 tarih ve 14363 sayılı bir yazı gönderdi ve özet olarak “sigorta acente ve broker işlemlerine ilişkin bilgiler, 2 seri nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği kapsamında "sigorta acenteleri ve broker işlemleri formatı" ile 396 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen 5.000,00 TL limite bağlı kalmaksızın Btrans üzerinden başkanlığımıza gönderildiğinden ayrıca sigorta acentelerinin ve şirketlerinin  Form Ba-Bs bildirimlerine dahil etmesine gerek bulunmamaktadır”  şeklinde bir yanıt verdi ve buna bağlı olarak Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 20.04.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7948-284 sayılı özelgesi ile konuyu çözüme kavuşturdu.

Bu duruma göre, sigorta acentelerinin Sigorta Komisyon Gider Belgesi bilgilerini Ba-Bs bildirim formlarına dahil etmemesi  kanaati kesinlik kazanmış olup, bildirim verme mecburiyeti kapsamında bulunan diğer tüm alış/satışları söz konusu Form BA ve Form BS ile idareye vermeleri gerekmektedir. Genel esaslar çerçevesinde bildirilecek herhangi bir alış/satış bulunmasa dahi boş olarak bildirilmesi gerekmektedir. Esasen bu ve buna benzer çelişkilerin  mutabakat yazılarına bağlı kalmadan tebliğ hükümleri kapsamında düzeltilmesi önem arz etmektedir. Çünkü bu sürecin muhatabı olacak uygulayıcı ilk önce tebliğ hükümlerine göre hareket edeceği için daha sonradan oluşacak mutabakatlardan bilgisi olmayacak ve hatalı uygulamalara yönelebilecektir.Kaynak ► http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/altugsaritas/002/